leffler_vinter
Guiden

Vetenskap för skolans bästa

Kungliga Vetenskapsakademien förekommer ofta i skolsammanhang. Men vad gör organisationen egentligen och vilken roll har de för svensk skola? Skolvärlden har svaren.

Det här gör KVA för skolan

Ingvar Lindqvistprisen

Varje år delar KVA ut fyra priser till lärare i grundskolan eller gymnasieskolan som gjort pedagogiska insatser inom matematik och/eller naturvetenskapliga ämnen. Varje pristagare får 50 000 kronor, pris-
tagarens skola får 20 000 kronor. Ingvar Lindqvistprisen har hög status inom den akademiska världen. Själva priserna delas ut av kungen under en högtidlig ceremoni.

Lärardagar

KVA arrangerar inspirationsdagar för lärare i gymnasiet och grundskolan på olika platser i landet. Målet är att inspirera lärare genom att presentera spännande nyheter från forskningen inom naturvetenskap och matematik. Under höstlovet arrangeras också en lärardag i fysik på KVA och i april Ingvar Lindqvistdagen.

NTA

KVA är en av initiativtagarna
till NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) som är en modell för skolutveckling främst inriktad på naturvetenskapliga ämnen. NTA-programmet innehåller exempelvis handledning för lärare och elever, materielsats för laborativt arbete och utbildning för temautbildare. Konceptet riktar sig till förskolan och grundskolan.

Framtidens skola

En arbetsgrupp med uppdrag att diskutera olika aspekter av skolan i Sverige i ett långsiktigt perspektiv. I dag prioriteras att belysa de rådande problemen i svensk skola, och dess bakomliggande orsaker, genom att samla forskningsresultat kring dem – både i svenskt och internationellt perspektiv. Framtidens skola har bland annat arrangerat symposier med den internationella forskareliten på talarlistan.

Remisser, rapporter och debattartiklar

Kommittén för skolfrågor ansvarar för remisser till regeringen gällande aktuell skolpolitik. Man ger även ut egna rapporter om skolan, baserade på vetenskaplig forskning, samt skriver opinionsbildande artiklar i massmedia. Kommittén har även varit rådgivare till OECD, som utvärderar det svenska skolväsendet.

Nobelaffischerna

För vad har Nobelpristagarna
fått prestigefyllda pris? KVA ger
ut nobelaffischer, som försöker förklara fysik-, kemi- och ekonomiprisen på ett populärvetenskapligt sätt. Första veckan i december varje år distribueras affischerna till landets gymnasie- och högstadieskolor.

En obunden, icke-statlig organisation grundad 1739 med uppgift att främja vetenskapen och stärka dess inflytande i samhället. Det är den korta beskrivningen av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA). Rent organisatoriskt är KVA indelat i tio vetenskapliga ämnesområden. Till dessa klasser väljs framstående forskare till akademiledamöter. Utöver dessa finns en rad utskott och kommittéer. Arbetet mot skolan sköts av kommittén för skolfrågor.

– I arbetet med att stärka vetenskapens ställning i samhället är skolan viktig. Under lång tid har akademien startat och engagerat sig i många skolverksamheter, säger Per-Olof Hulth, ordförande i kommittén för skolfrågor.

En viktig del är att stödja lärarnas arbete och höja yrkets status. Kommittén står exempelvis bakom Ingvar Lindqvistprisen som delas ut till framgångsrika lärare. De anordnar även inspirationsdagar för lärare, där aktuell forskning presenteras. En annan del av verksamheten är den opinionsbildande. Kommittén för skolfrågor svarar på remisser från regeringen och försöker påverka beslutsfattare i skolfrågor.

– Allt vi gör ska vara vetenskapligt belagt. Det innebär att alla våra uttalanden ska vara baserade på forskning, säger Per-Olof Hulth.

Det starka bandet till akademien är det som skiljer KVA:s skolarbete från andra aktörers. Johanna Lundström, lärare på Värmdö gymnasium, har varit medlem i kommittén i snart sex år. Hon menar att det är viktigt med ett forum där skolan och forskningen kopplas samman.

– De övriga ledamöterna är väldigt engagerade i skolfrågor, men de är ändå akademiker som inte har så mycket egen kontakt med skolvärlden. Perspektivet från fotfolket, lärarna, behövs annars blir det lätt en ”von oben”-verksamhet, säger hon.

På senare år har kommittén blivit mer aktiv i skoldebatten. En arbetsgrupp med namnet Framtidens skola har anordnat symposier med internationellt framgångsrika forskare. De har tagit upp aktuella ämnen, som marknadskrafterna i skolan och lärarnas professionella utveckling. Symposierna har sedan följts upp med debattartiklar som rönt stor uppmärksamhet.

Jag tycker att dessa symposier har varit särskilt viktiga, inte minst för att få en kunskapsgrundad genomlysning av frågor som är samhällsbyggande. Hur ska vi organisera skolor och lärande? Det är komplexa frågor som bör diskuteras, säger Johanna Lundström.

Kommentera