vfu-sverige
Foto: Li Rosén
Lärarutbildningen

VFU: ett lotteri

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n, är en viktig del av lärarutbildningen. Men i dag är den ett lotteri.
Har man tur får man en behörig, engagerad handledare som undervisar i samma ämnen och årskurser. Men det är långt ifrån självklart.

Utreds av UKÄ

Den verksamhetsförlagda utbildningen i den nya lärarutbildningen utreds just nu av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) på uppdrag från av regeringen. Anledningen är att tidigare utvärderingar och granskningar visat på brister.

VFU:n ska utredas utifrån ett antal kvalitetsaspekter och i uppdraget ingår att identifiera
förbättringsområden.

Tre kvalitetsaspekter har diskuterats: ”Innehåll, organisation och genomförande”, ”Examination och kvalitetssäkring” samt ”Handledning”.

Utredningen ska vara klar i november 2015. 

Om Vfu:n blir bra hänger på den enskilde handledaren och de förutsättningar hen fått för att genomföra sitt uppdrag. I dag
finns inga garantier för att lärarstudenten hamnar hos en behörig, skicklig lärare som har tid och lust att handleda.

– VFU:n är nog det vi pratar om allra mest, både det som varit bra och det som varit dåligt. Man får en chans att testa vad man går för, under handledning av en erfaren och yrkesskicklig lärare, och får se hur undervisning, planering och bedömning kan och bör göras. Men tyvärr fungerar inte VFU:n så för alla. Det är slumpen som avgör om den blir bra, säger Alexandra Alexandersson, lärarstudent vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Det absolut största problemet, menar hon, är bristen på likvärdighet.

– Det är ingen som kontrollerar att handledaren lever upp till vissa minimikrav. Man kan få en lärare som är obehörig, en lärare som är ointresserad men tvingad att ta uppdraget, handledare som inte trivs som lärare och faktiskt även rent oskickliga lärare. En klar majoritet har det bra under praktiken, det ska sägas, men inte alla. Vi studenter får helt enkelt väldigt olika VFU. 

När LR Stud i Växjö år 2013 genomförde en enkät om hur lärarstudenterna vid Linnéuniversitetet upplevt sin VFU svagranskning
vfu svarade 77 procent bra eller mycket bra. 16 procent svarade dåligt eller mycket dåligt. 

– Det är för många. Jag träffar studenter som beskriver VFU:n som en katastrof. Många lyfter administrationen kring den som ett problem. Att man inte får veta var man ska göra sin praktik förrän precis innan, att handledaren inte fått information om att man ska komma och dålig kommunikation mellan universitet och skola. Den andra delen handlar om handledaren, säger
Alexandra Alexandersson.

På frågan ”Har du haft en handledare som harsamma ämneskombination som du?” svarade 35 procent ja och 58 procent nej. 57 procent svarade samtidigt att de anser att det är viktigt eller mycket viktigt att handledaren har samma ämneskombination. 78 procent hade fått göra VFU i en elevgrupp i den ålder som de efter examen avsåg att arbeta med. 14 procent hade det inte.

I rapporten slår man fast att det handlar om bristande likvärdighet. Den som aldrig eller i mycket liten utsträckning får göra VFU i rätt åldersgrupp eller rätt ämne lär sig inte samma saker som andra.

Lina Westerlund läser till högstadielärare vid Stockholms universitet och delar bilden av VFU:n som mycket olikvärdig. Det skulle behövas en bättre övergripande nationell struktur för den menar hon.

– Vid Stockholms universitet har VFU:n tidigare fått kraftig kritik och är därför nu mer uppstyrd. Man har utvecklat en professionsutvecklingsmatris som utgångspunkt för VFU:n för att handledaren ska kunna handleda studenten i rätt saker beroende på var i utbildningen man befinner sig.

Matrisen ska också vara utgångspunkt vid trepartssamtalen mellan VFU-handledaren, studenten och universitetslektorn. Något liknande borde gälla för hela landet, menar hon. 

– Men även i Stockholm ser vi tecken på att likvärdigheten brister. En del handledare är väl insatta i matrisen och tar den till sig, andra har av olika skäl inte hunnit, kunnat eller velat sätta sig in i den alls och har därmed ingen aning om vad
studenten förväntas göra, säger Lina Westerlund.

Kommentera