caroline_d_grufman

Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombudet, BEO.

Replik

Svaret från BEO: ”Vi tar inte alltid direkt kontakt med läraren”

Replik Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombudet på Skolinspektionen, svarar på läraren ”Carinas” öppna brev.

Hej Carina!

Tack för ditt brev. Vi ska försöka reda ut hur BEO arbetar. Du har naturligtvis egen insikt men andra läsare har ju inte samma kunskap som du.

Barn- och elevombudet arbetar för elevernas bästa. Det känner du som lärare säkert till och jag förutsätter att du också vill elevernas väl när du valt att arbeta som lärare.

Du har rätt, Carina, vi tar inte alltid direkt kontakt med läraren för att höra dennes version av berättelsen om otrygghet i klassrummet. Vi gör individuella bedömningar från fall till fall. Men vi frågar alltid skolhuvudmannen om synpunkter på anmälan. Skolhuvudmannen är ju part i ärendet, inte du. Anledningen är att läraren inte har huvudansvaret för att det ska råda trygghet och studiero i skolan. Det ansvaret ligger hos kommunen eller ägaren till den fristående skolan. Vi ber alltid skolhuvudmannen redogöra för vad läraren sagt om händelsen och inhämtar ofta uppgifter från vittnen till händelsen, om vittnen finns.

Under förra året, 2018, fattade BEO över 1500 beslut. I 73 fall ingick krav på skadestånd. I mindre än en tredjedel, färre än 20 fall, berörde kraven på skadestånd en legitimerad lärare. Övriga ärenden gällde kränkningar elever emellan eller mellan elever och andra anställda.

Lärarens agerande ska stå i rimlig proportion till vad läraren vill uppnå.

När vi får in en anmälan utreder vi om en elev blivit utsatt för kränkande behandling, i ditt fall av en lärare. Huruvida du som lärare är lämplig att arbeta som lärare, utreder vi inte. Det ingår inte i vårt uppdrag. När Barn- och elevombudet beslutar om krav på skadestånd från huvudmannen är vi ombud för barnet eller eleven, vilket framgår av vårt namn.

Det är svårt för oss att kommentera ditt ärende i precisa ordalag. Du framträder ju anonymt, vilket vi har förståelse för. Men vill du ha specifikare kommentarer måste vi veta vilket ärende vi ska kommentera.

En kränkning uppstår vanligen i miljöer där trygghet och studiero varit ett problem under en längre tid. Du skriver att ”du hade larmat ledningen flera gånger”. Det är därför skadeståndskravet riktas mot kommunen eller den fristående skolans ägare. Om den ansvarige för skolan sedan agerar för att läraren ska lämna sin anställning, så är det mycket beklagligt. Här hoppas jag att du kan få stöd av dina fackliga företrädare. Att en huvudman som brister i sitt uppdrag låter detta gå ut över de anställda i skolan är självklart inte rätt väg att skapa en bättre miljö för elever och lärare.

Som lärare har du rätt att visa ut en elev. Men enligt lagstiftning och praxis ska lärarens agerande stå i rimlig proportion till vad läraren vill uppnå. Läraren får till exempel inte bestraffa en enskild elev utan ska agera för att få lugn och ro i klassrummet.

Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombudet, BEO

Kommentera