skola_pojke
Skolfrågor

Här är de viktigaste skolfrågorna just nu

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, förde nyligen fram krav på fem nya reformer för att lyfta den svenska skolan.
Skolvärlden ställde frågan till LR:s styrelse: Vilka är de viktigaste skolfrågorna under läsåret 2016/17. Här är deras svar.

| MISSING http://skolvarlden.se/sites/default/files/svante_tideman.jpg |Svante Tideman (förste vice ordförande): Den viktigaste frågan under läsåret är att skolfrågan måste fortsätta att stå i centrum, och att lärarnas villkor är helt avgörande för att säkerställa att eleverna får bästa möjliga undervisning. Lärarlönelyftet, PISA-rapporten, 2017 års löneöversyn och Skolkommissionens slutbetänkande blir bra mätare på hur lärarnas villkor kommer att utvecklas de närmaste åren.

Sara Svanlund (andre vice ordförande): Jag ser att vi just nu har ett antal frågor att arbeta med. I första hand måste vi förbättra arbetsmiljön för våra medlemmar. Lärarna har en väldigt tuff arbetssituation idag med stora utmaningar. Lärarna måste få en chans att vara lärare och bedriva undervisning i en bra studiemiljö. Vi behöver också sätta press på huvudmännen att de permanentar lärarlönelyftet och dessutom skjuter till pengar så att fler lärare får ett lönelyft. Huvudmännen måste visa att de vill satsa på skolan och lärarna.

Miia Austa (ledamot): Att arbeta för att renodla professionen och låta lärare vara lärare. Detta för att komma åt arbetsbelastningen och öka attraktiviteten. Lärare ska få möjlighet att bedriva en väl förberedd undervisning och kunna reflektera över den, samt få tid och möjlighet att skapa goda relationer med elever för feedback och stöttning i lärprocessen. Staten måste ta ett ökat ansvar för att möjliggöra detta i alla skolor – oavsett kommun eller fristående huvudman. 

Anna Carlsson (ledamot): För LR, i betydelsen alla medlemmar, är arbetssituationen viktigast nu. Att ges professionell tillit och handlingsutrymme att kunna utföra de komplexa kärnuppdragen med kvalitet och stolthet. Problemet är inte tillfälliga arbetstoppar utan snarare systemtrötthet – för mycket hinder i skolors och huvudmäns styrning, organisation och stödfunktioner. Vi behöver hälsosam balans mellan komplexa krav och resurser, snabbare omfördelning av resurser dit de behövs, ändamålsenlig tidsanvändning, utbyggd elevhälsa, strategisk kompetensförsörjning, funktionella IT-system med mera.

Sten Hagberg (ledamot): Jag väljer att fokusera på den orimliga arbetsbelastning som många lärare och SYV har, och hur vi kan använda den nya arbetsmiljöförordningen 2015:4. Denna förordning säger bland annat två viktiga saker: 1) Du ska veta vilka arbetsuppgifter du ha. 2) Du ska veta vilka arbetsuppgifter du ska prioritera om tiden inte räcker till alla. Som med allt regelverk har det dock ingen effekt om det inte tillämpas. Vi i LR måste nu se till att det blir verkstad av denna förordning överallt i landet i våra skolor.

Duska Jansson Dobrota (ledamot): En tredelad raket där LR måste jobba parallellt på flera spår där både den nödvändiga löneuppvärderingen men också frågan om arbetsbelastningen och arbetsmiljö för våra medlemmar. En viktig medspelare i detta arbete måste vara staten – inte minst i frågan om att öka likvärdigheten i skolorna runt om i landet – det är fortfarande för olika, vilket inte minst visades i den senaste undersökningen som LR gjort. Där har vi övertygad vissa delar av det politiska Sverige men det finns mera jobb att göra. Sist men definitivt inte minst har vi frågan om att vårt förbund ska vara ett modernt och relevant förbund för alla våra medlemmar! Jag ser fram emot detta läsår!

Karin Johansson (ledamot): Inåt ska vi arbeta med hur LR bäst ska organisera sig för att möta medlemmarnas olika behov så att alla medlemmar oavsett huvudman, skolform och yrke får ett vasst och likvärdigt fackligt stöd. Utåt ska vi ta problemformuleringsinitiativet i skolfrågan och se till att vi som kan skolan – lärare och vägledare – visar vad vi vill uppnå och blir självklara talespersoner för våra yrken. I båda frågor behöver vi hjälpas åt på alla nivåer i förbundet för att hitta nya infallsvinklar och angreppssätt.

Catharina Niwhede (ledamot): Det viktiga för Lärarnas Riksförbund är att sätta agendan och tala om vilken skola vi ska ha i framtiden. Våra medlemmar är de som vet vad undervisning och vägledning är så det är vi som ska tala om detta för politiker och beslutsfattare. Vi måste tala om våra yrkesskickliga medlemmar och att de är värda höga löner. När vi fått höga löner för lärare och studie- och yrkesvägledare kommer det bli svårare att sätta dessa yrkesgrupper att arbeta med annat än vad kärnan i deras uppdrag är.

Ingrid Pihl (ledamot): Mest akut är att stötta ombuden i den statliga lärarlönesatsningen på lokal nivå. LR bör ligga på övriga beslutsfattare att ta sitt ansvar för både lönebildning och arbetsmiljö i reformens kölvatten. På längre sikt bör vi återerövra professionen och stoltheten i våra medlemmars arbete. Vi ska vara den självklara talespersonen för vad skolan behöver och sedan är det upp till alla aktörer som åtminstone på pappret vill ta ansvar för skolan, att göra verklighet av pratet om ökad attraktivitet.

Katarina Reineck (ledamot): Viktigaste frågan är att få ordning på lärares arbetsbelastning. Det sker en rovdrift utan like nu. Inga uppdragssamtal förs där arbetsuppgifternas tidsåtgång, kvalitet och ansvar balanseras mot resurserna. Detta är ett klart brott mot arbetsmiljölagen. 
Därefter kommer behovet att få ordning på samordning mellan kompetensutveckling, befattningar och löneutveckling över yrkestiden.

Ragnar Sjölander (ledamot): Den viktigaste frågan under läsåret är att LR:s medlemmar måste uppleva att det sker ett paradigmskifte i synen på dem och arbetet de utför, ett skifte som tar sig uttryck i märkbara förbättringar: minskad arbetsbelastning, högre lön som värdering av arbetet, ökat förtroende och stöd för lärares och SYV:s arbete från rektorer, chefer, politiker och vårdnadshavare och en tydlig tendens till statlig inblandning och styrning av de grundläggande villkor som råder i de svenska skolorna, oavsett huvudman.

Robin Smith (ledamot): Vid sidan av villkorsfrågorna och samarbetet med politiken om en sundare och starkare statlig styrning av skolan, så behöver vi som förbund formulera en idé om riktningen för vår fortsatta utveckling efter nästa kongress. Det bultande hjärtat i både skolan och den fackliga gärningen är bildningstanken, idén om att vi i gemenskap med andra kan utveckla oss själva, både som individer och kollektiv, till något ständigt starkare, klokare och bättre. Den tanken vill jag att vi förvaltar. 

Mats Sternbring (ledamot): Givetvis är arbetsmiljö och lön grunden. För detta krävs att professionen, de legitimerade lärarna, återtar ”tolkningsföreträdet” för hur svensk skola skall fungera och organiseras tror, och hoppas, jag att samhället har förstånd nog att ge lärarna och skolan de förutsättningar som krävs. Detta kräver dock att kommunala, och andra huvudmän, vågar lita på lärarna och inriktar sig på att förse professionen med nödvändiga medel. Då lockar vi rätt personer till yrket och skapar en högkvalitativ skola.

Lars Windisch (ledamot): Den viktigaste frågan för LR under 2016/17 är att arbeta för att fortsatt uppvärdera läraryrket och igen göra det attraktivt. Det måste ske parallellt med såväl uppvärdering av lön och att renodla arbetsuppgifterna kring undervisning och vägledning för att minska arbetsbelastningen. LR behöver samarbeta med olika aktörer där vi är överens för att ta initiativet i skoldebatten och opinionsarbetet.

Robert Ljungquist (LR Stud, representant): Den viktgaste frågan för LR det kommande läsåret är att fortsatt arbeta för att lärarprofessionen uppvärderas. I synnerhet med tanke på den lärarbrist som vi står inför. Det blir extra viktigt att bibhålla de reformer som har sjösats, som t.ex. lärarlegitimationen, i tider då de ifrågasätts. Det blir också fortsatt viktigt att arbeta för att huvudmännen tar sitt ansvar i uppvärderingen av yrket och att de inte obemärkt använder lärarlönelyftet som en ursäkt för att inte satsa på att lyfta lärarlönerna. Ett led i att fortsatt uppvärdera professionen är också att ställa höga krav på lärarutbildningen. För art öka kvaliteten på utbildningen är det min uppfattning att en dimensionering behöver komma till stånd, samt att ett golv för intaget till utbildningen finns.

Kommentera