Debatt

Viktigt skapa förståelse lärare och syvare emellan

DEBATT Lärarstudenter och studie- och yrkesvägledarstudenter måste ges tillfälle att få insikt i varandras arbete redan under studietiden, skriver en lärarstudent och en syv-student. 

Vägledning av elever är hela skolans ansvar, och något som bör ske genom hela elevens skoltid. För att förverkliga det som står i läroplanen måste studie- och yrkesvägledare och lärare få bättre förutsättningar för samverkan.

Som det ser ut i dag kan en lärarstudent gå igenom en hel utbildning utan att någonsin stöta på en studie- och yrkesvägledare. I många fall kan det se likadant ut när de kommer ut i arbetslivet och blir yrkesverksamma. Denna samverkan bör starta redan under vår tid vid universitet och högskola för att vi ska kunna ha ett gott samarbete ute i arbetslivet.

Det är dags att studie- och yrkesvägledning slutar förknippas med enbart gymnasievalet i årskurs 9 och blir något som är inkluderat i hela elevens skolgång. Med Lärarnas Riksförbunds ledord ”ett livslångt lärande” vill vi att vägledningen blir något konkret och tillämpningsbart även i de yngre årskurserna. Det finns flera exempel på hur vägledningen kan komma in redan i år 1–3 för att redan då skapa en större medvetenhet hos eleverna.

Att vidga perspektivet på vad eleven kan åstadkomma senare i livet och hjälpa hen att göra genomtänkta val handlar också i högsta grad om att motverka traditionella könsroller, något som står uttryckt som en del av skolans uppdrag i styrdokumenten. Som det är i dag har många elever en snäv syn på vad som är möjligt i livet. Eleverna väljer i stor utsträckning utifrån föräldrars val av studier och yrken, vad som anses passa gällande manligt och kvinnligt och beroende på ifall föräldrarna har akademisk utbildning eller ej.  

Det här är mer eller mindre medvetna val, men faktum kvarstår att ifall eleverna ges en bredare och mer nyanserad bild av vad som är möjliga val kan vi i längden bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund.

Det här är en samarbetsfråga mellan alla skolans medarbetare, därför måste studie- och yrkesvägledare och lärare samverka för att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna.

För att främja den framtida samverkan och ge insikt i lärarrollen får studie- och yrkesvägledarstudenter på Malmö högskola följa en lärare under en veckas praktik, det är dags att även lärarstudenter ges tillfälle att få insikt i studie- och yrkesvägledares arbete redan under studietiden. 

// Sofie Markstedt, lärarstudent Stockholms universitet, ordförande LR stud Stockholm och Erik Nilsson, studie- och yrkesvägledarstudent, Malmö högskola och ordförande LR stud Malmö

Kommentera