Det här behövs för att förbättra VFU:n

Nu har UKÄ följt upp den verksamhetsförlagda delen av utbildningen till förskollärare och lärare. Alla lärosäten med examenstillstånd för förskollärare, grundskolelärare och ämneslärare är med i uppföljningen. Yrkeslärarna omfattas inte av uppdraget. De är återigen utanför övriga lärarutbildningar. Det får mig att reagera.  Deras VFU är lika viktig som andras VFU.

I den här bloggen diskuterar jag uppföljningen kritiskt. Fick vi veta något som vi inte visste förut? Knappast, är mitt svar. Det finns i princip inget nytt i rapporten. Det mesta vet vi sedan förut, men det finns andra saker som behöver åtgärdas och som inte syns i rapporten från uppföljningen. Förläng praktiken, ordna med fler bra praktikplatser, tydliggör handledarnas roll och uppdrag och ge mer undervisning till blivande lärare hur de ska lära ut sitt ämne.

UKÄ:s uppdrag var att följa hur VFU har utvecklats efter att de nya examensordningarna för förskollärarna, grundskolelärarna och ämneslärarna trädde i kraft i januari 2011. Det är uppföljning efter kort tid. UKÄ har en positiv förväntan på aktörernas förändringstakt. Inget fel i det. Kvaliteten anses vara avsevärt mycket bättre än vad som tidigare påvisats. Lärosätena har redan åtgärdat vissa brister, men UKÄ gör rekommendationer till alla aktörer i VFU.

Regeringen får hemläxa av UKÄ att göra om ersättningssystemet med ett system som liknar vårdutbildningarnas.  Det är bra, eftersom olikheterna i arvoderingsrutiner stört alla handledare. Det behövs ett handledarlyft också, menar UKÄ, för handledarutbildning. Det borde ha sagts mycket mera om innehållet i handledarutbildningen. Det kan vara i stort sett vilket innehåll som helst idag. Det behöver styras upp mot professionen handledare och aktiviteten handledning. Det är också en sammanblandning med handledning och mentorskap. Sedan tycker UKÄ att lärarlyftet II ska permanentas för att få fler behöriga lärare. Enligt lärare i skolan är det bristande stöd från kommunerna, som gör att Lärarlyftets pengar inte nyttjas fullt ut. Det är ett problem som måste lösas. Det är inte enbart att permanenta Lärarlyftet II.

Lärosätena får också hemläxa. UKÄ framför tydliga krav på handledarutbildning för VFU-handledare. Det har varit mycket dåligt utbud vid många lärosäten, men nu ska det alltså bli bättre. När skolöverstyrelsen var huvudman för lärarutbildningen för länge sedan gavs det ut en skrift med riktlinjer. Dagens styrsystem behöver inte centrala riktlinjer, men om det ska bli en likvärdig lärarutbildning så kunde centrala riktlinjer vara på sin plats. Det finns också krav på kvalitetssäkring av examinationen av VFU. Det behöver också styras upp. Bedömningen av lärarstudenters VFU är långt ifrån rättssäker idag. Grunderna för underkännanden är alltjämt som nattgammal is.

Skolorna får också hemläxa att ge lärare som går handledarutbildning bättre villkor. De ska gå på betald arbetstid. De ska också kunna delta i andra kompetenshöjande aktiviteter som lärosätena erbjuder. Vilka kompetenshöjande aktiviteter är det i lärosätenas utbud?

Om VFU:n ska bli bra hänger på den enskilde handledaren och de förutsättningar hon/han har fått för att genomföra sitt viktiga uppdrag. I dag finns inga som helst garantier för att lärarstudenten hamnar hos en behörig, skicklig lärare som har tid och lust att handleda och som får arvode för sitt arbete.

Kommentera
morberg_710B
Åsa Morberg
  • Åsa Morberg är en didaktiker och flitigt anlitad föreläsare och debattör, som brinner för skola och lärarutbildning. Hon har under många år ägnat sig åt undervisning, forskning och administration vid Stockholms universitet och Högskolan i Gävle.
  • Hennes avhandling i pedagogik (1999) handlade om metodikämnet och docenturen bygger på forskning om nya lärares första tid.
  • Hon är författare och har publicerat många verk.Hon arbetar internationellt som  i ATEE, en europeisk organisation för lärarutbildningen, och  i WFATE, världsorganisationen för lärarutbildningar.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm