Annons

Dagens datorer försvårar koncentrationen

Elevdatorerna har förändrat klassrummet. Idag blir det allt vanligare att skolor omfamnar ett system med ”en-till-en” och låter varje elev få låna en egen bärbar dator under studietiden. När mina studentvänner nyligen berättade om sina erfarenheter från sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, återkom detta ämne ofta.

Det är uppenbart att det finns stora förtjänster med att elever har en varsin dator. Dörrar öppnas och man kan som lärare ge elever uppgifter som förr krävde bokning av datorsal, förflyttningar, osv. Vissa lärarstudenter ansåg att sådana positiva sidor dominerade deras erfarenheter under VFU:n. Andra menade att datorerna ibland kunde vara distraherande för eleverna. Somliga beskrev situationer där det snarast verkade som att eleverna ansåg att läraren och dennes undervisning störde dem när de höll på med allt möjligt med sina datorer.

Sådana extremfall är förhoppningsvis ovanliga. Men det kan nog vara behövligt att på sina håll fundera över datorernas inverkan. Bör elever alltid ha dator med sig? Borde de ta med sig penna och papper även om de har dator? Premieras ett snabbt och ytligt kunskapssökande bara därför att detta nu är möjligt? Får eleverna någonsin öva på att skriva utan program med stavningskontroll?

Ytterst handlar frågan om elevdatorer inte bara om ordning i klassrummet utan också om hur de påverkar grundläggande intellektuella färdigheter. Felaktigt använda riskerar datorerna att ha negativ inverkan på till exempel läsförmågan, som ju försämrats kraftigt bland svenska elever. Sådan negativ påverkan beror dels på att datorerna ständigt konkurrerar om uppmärksamheten. Om elever ser på videoklipp på lektionstid lär det inte påverka inlärningen positivt. Datorer kan också i vidare bemärkelse få negativa konsekvenser för inlärningen därför att de förstärker trenden med de ständiga avbrott och mikropauser som följde med mobiltelefonerna. Människor har, ofta omedvetet, blivit besatta av att när som helst kunna kolla Facebook, Twitter, mail, sms, Aftonbladet, osv. De flesta av oss gör så många gånger per dag. Den typen av beteende innebär inte bara att elever i ett klassrum där och då kan tappa tråden i undervisningen. I förlängningen är det möjligt, kanske till och med troligt, att det hämmar deras koncentrationsförmåga.

Det finns mattelärare som menar att många elever idag har problem med matematiken därför att de inte verkligen försöker. Ungdomarna ger upp så fort de upplever att de inte kan. Och kanske är det så att om man är van vid att ständigt ta pauser och fly in i något enkelt och pålitligt, finns risken att man börjar göra så vid minsta lilla intellektuella motstånd. Pauser kan vara bra för att låta hjärnan vila. Men om skolelever aldrig på allvar övar upp sin koncentrationsförmåga, kommer detta att påverka inte bara matten utan också exempelvis läsförmågan, då avancerad läsning kräver koncentration och uthållighet.

Människor och elever har i alla tider tagit mikropauser och ibland ”tänkt på annat”. Men diskussionen om elevdatorer hör samman med en förstärkt sådan problematik som tycks symptomatisk för dagens samhälle. Att ta bort datorer och andra tekniska hjälpmedel är givetvis inte vägen framåt. Elevdatorer innebär stora möjligheter och kan vara fantastiska arbetsredskap. Men felaktigt använda riskerar de att omintetgöra den inlärning de skulle underlätta.

// Håkan

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer