Annons

Jag vill inte debattera kondomer i min klass

När jag gick ut lärarutbildningen 2006/2007 valde jag att skriva mitt examensarbete om värdegrundsarbete utifrån HBTQ-frågor inom skolan. Jag ville veta om detta var något lärare arbetade med och om de hade den kompetens som krävdes.

Lite statistik

Den enkätstudie jag gjorde bland lärare och elever på gymnasiet i Umeå visade att 100% av lärarna och 79% av eleverna ansåg att det är viktigt att lyfta värdegrundsarbetet kring HBTQ-frågor. Drygt hälften av lärarna hade någon gång valt att göra det men 83% av eleverna hade inte ens tänkt tanken att detta skulle kunna göras i skolan.

Bland de lärare som lyft dessa frågor ansåg nästan samtliga att det hade varit positivt, något enbart var femte elev som upplevt det höll med om. En tredjedel av lärarna ansåg att de hade goda verktyg för att lyfta frågorna, en tredjedel ansåg att de nog hade det i vissa givna situationer. En tredjedel av lärarna ansåg att de inte hade några verktyg för det alls Alla önskade mer fortbildning och mer tid för att kunna reflektera, resonera och erfarenhetsutbyte kring hur de kan arbeta med HBTQ-frågor.

Den forskning jag visade på i mitt examensarbete pekade mot att dessa frågor ska lyftas i alla ämnen. Lärarna ansåg att Svenska och Samhällskunskap var bäst lämpade.

Sex och samlevnad

Men hur jobbar vi bäst med värdegrundsfrågor? Ja, en sak säger många sakkunniga: temadagar och värdegrundsövningar är problematiska. Temadagar för att de tar slut och sällan påverkar det vardagliga arbetet och värdegrundsövningar för att de kräver väldigt mycket kunskap av ansvarig lärare.

Satsa hellre på att integrera det i alla ämnen. Låt det bli en naturlig del av klassrumsdiskursen. Själv kommer jag genast att tänka på hur sex och samlevnad nu ska bli en tydligare del av samtliga ämnen. Jag fick dock lätt panik när jag läste en skrivelse och förslaget att man kunde låta eleverna skriva argumentationer kring kondomanvändning togs upp. Ett bra förslag för många kanske, men själv blir jag av någon anledning tomatröd i ansiktet bara jag läser ordet kondom.

Däremot brukar jag alltid beröra makt, kön och samtycke. Detta kan man göra i svenskan genom att välja artiklar som eleverna skriver referat på, eller kanske som tema för utredande text. I historian finns massor med uppslag där vi kan beröra och belysa makt, kön och samtycke ur ett historiskt och samtida perspektiv.

I Sverige har sexualkunskap varit ett obligatoriskt ämne sedan 1955 och var införlivat i biologi och historia. Bildkälla: Wikimedia Commons

Regeringssatsning

En artikel i Skolvärlden lyfte nyligen Skolinspektionens granskning av skolors arbete med sex och samlevnad. Granskningen visade att det är svårt att få elever delaktiga samt att det behövs fler verktyg för lärarna. Resultatet på den undersökning jag gjorde 2006 står sig alltså fortfarande. Även rörande HBTQ-frågorna som särskilt omnämns som ett område där mer arbete är nödvändigt.

Skolinspektionen klargör att sex och samlevnad är formulerad som en del i läroplanens centrala innehåll och således varje lärares ansvar. Rektors ansvar sedan att detta arbete följs upp och att personal i behov av utbildning får det. Redan nästa år, menar Gustav Fridolin i artikeln, kommer dessutom regeringen med fler konkreta förslag krig arbetet med sex och samlevnad.

#tystiklassen

Så nu är vi här. Vi har vetat det länge. Skolan med allt vad den ansvarar för i form av att vara obligatorisk i nio år och sedan väldigt viktigt i ytterligare tre, kan inte erbjuda alla elever en skolgång trygg från sexuella trakasserier och kränkningar. Hundratals vittnesmål samlades in under haschtagen #tystiklassen. Facebookgruppen med samma namn fick snabbt 1700 medlemmar. Detta sker under deras arbetsdag i den skola de enligt lag måste gå till i nio år. Det borde inte ske. Inte 2018. Och måtte det nu gå snabbt att implementera mer undervisning, mer dialog och en trygg miljö för våra elever.

Så, vad försöker jag egentligen komma fram till? Jo, vi har ett stort intresse för värdegrundsfrågor i skolan, men vi har få verktyg.

Vi lärare tycker det gick superbra när vi lyfte HBTQ-frågor i klassrummet. Eleverna höll inte med. Vi lärare vill lära och mer. Vi vill reflektera, diskutera och bli bra på detta. 

Sex och samlevnad ska prägla skolämnena tydligare. Jag vill inte debattera kondomer i min klass (vad ska de debattera? Vems ansvar det är att ha en i väskan, eller om de ska användas alls?). Läraren i naturkunskap tog på sig det uppdraget.

Jag vill prata makt, kön och samtycke, och på så vis känner jag att jag drar mitt strå till stacken. Och alla ni som tycker att detta känns för svårt: kräv fortbildning, det är både er rättighet och skyldighet. 

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer