Vi lever just nu i en omvälvande tid. Vi lärare och studie- och yrkesvägledare, liksom alla andra, måste kunna genomföra vårt arbete under säkra och trygga förhållanden, trots coronapandemin. Ansvaret för det vilar tungt på våra arbetsgivare. 

Ett nytt läsår har precis startat och arbetsgivarna borde ha en plan för att skydda personal och elever från smitta och överbelastning. Det är helt oacceptabelt om det nu inte finns på plats.

Huvudmän och skolledningar har ett ansvar i att se till att det finns förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer, men också i att se till att vi lärare och syvare får en rimlig arbetsbelastning. Vad har arbetsgivarna gjort under den paus som verksamheten haft över sommaren? Hur har man tänkt kring att minska trängseln i skolans lokaler? Hur ska dubbel- och trippelarbete kunna undvikas? Ja, hur ska arbetsgivarna leda och organisera vårt arbete?

Dessa frågetecken har inte rätats ut. 

I stället hör vi från er medlemmar att det saknas konkreta planer för att undvika trängsel och för att skydda er som befinner sig i riskgrupp. Åtminstone har väldigt lite information om sådana planer gått ut. Lärare och studie- och yrkesvägledare runt om i landet är oroliga för smitta och för risken att det återigen blir en tuff arbetsbelastning, en arbetsbelastning som inte är hållbar i längden. 

Många av er gymnasielärare är trötta på distansundervisning efter våren och vill nu träffa era elever i klassrummet. Samtidigt är det orimligt att nu ta in många elever i ett litet klassrum. Det ger inga förutsättningar att hålla avstånd. Vi måste dra lärdom av situationen på grundskolan i våras och se till att inte upprepa misstagen, varken i grundskolan eller på gymnasiet. Det måste komma direktiv och det måste göras anpassningar.

I den här situationen har arbetsgivarna ett tungt ansvar i att organisera arbetet efter riktlinjerna och vi som fackförbund gör vårt yttersta för att ligga på för att de ska ta detta ansvar. Vi har tät kontakt med ansvariga rikspolitiker, men också med direkt ansvariga skolpolitiker och tjänstemän på kommunal nivå, och på friskolorna. Så länge ansvaret för skolan ligger ute i kommunerna och hos de fristående skolorna så måste vi självklart påverka även där. 

Vi lärare och studie- och yrkesvägledare behöver också i detta läge förståelse och respekt från omvärlden. Vi måste få prioritera så att elevernas kunskapsutveckling kan stå i centrum. Andra mer byråkratiska sysslor, redovisning och dokumentation måste få prioriteras ner. Lita på att vi gör så gott vi kan och att vi är professionella.

Snart är det också dags för andra delen av vår kongress som på grund av pandemin blivit digital. Det kommer att bli en kongress som utgår från den verklighet som vi lärare och syvare möter. Det är mitt och allas vårt fackliga uppdrag: att företräda legitimerade lärare och behöriga vägledare och att arbeta för en bättre skola. En bättre skola får vi när lärare och syvare har goda arbetsvillkor. Bestämd undervisningstid och ett nytt lönesystem är viktiga frågor vi kommer att diskutera. Jag ser fram emot att lägga fram förbundsstyrelsens förslag till förbundets högsta beslutande organ, kongressen!

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Ledare i Skolvärlden #6 2020

Kommentera

Corona innebär märkliga tider för hela vår omvärld, och det här påverkar naturligtvis även Lärarnas Riksförbund. Det märks inte minst genom att vår kongress, vårt högsta beslutande organ som hålls vart fjärde år, denna gång går av stapeln i delar. 

Den första delen, som var helt digital, ägde rum den 15–16 maj. Totalt 145 kongressledamöter, från norr till söder, möttes för att fatta viktiga beslut för att forma framtiden för oss lärare och studie- och yrkesvägledare. Beslut som är helt avgörande för svensk skola och dess elever. Vi visade att vi i Lärarnas Riksförbund är beslutsmässiga även när omvärlden befinner sig i en extraordinär situation – det är demokrati på riktigt.

Kongressen invigdes högtidligt av riksdagens (”digi”)talman, Andreas Norlén, som i sitt tal tackade oss lärare och studie- och yrkesvägledare för det arbete vi har gjort och gör under denna svåra tid. Lärarkåren har under hela våren befunnit sig i frontlinjen och skolan har fortsatt leverera i en tid då allt gungar. Det är en ovärderlig insats. 

Den omställning och situationsanpassning som ni medlemmar har gjort under våren är exceptionell och den har tagit på krafterna. Även om många tycker att det gått förvånansvärt bra, så blir sprickorna tydligare ju längre tiden lider. 

Vår nya undersökning gällande covid-19:s påverkan på svensk skola visar att så många som åtta av tio lärare upplever att arbetsbelastningen har ökat sedan pandemin tog fart i Sverige.

Även elevernas kunskapsutveckling har påverkats negativt av coronapandemin, vilket kommer att ha stor effekt både på individuell och samhällelig nivå.

Drygt fyra av tio lärare uppgav i undersökningen att de inte skulle hinna genomföra all undervisning som var tänkt under vårterminen. Ska detta omsättas i pengar, innebär det att den uteblivna undervisningen beräknas kosta samhället drygt 5,5 miljarder kronor. 

Du kan läsa mer om undersökningen här på skolvärlden.se.

De krav som Lärarnas Riksförbund länge upprepat är nu viktigare än någonsin. Kommunernas förmåga att finansiera skolan var på fallrepet redan före virusutbrottet, nu riskerar deras ekonomin att kollapsa i och med pandemin och dra med sig den svenska skolan i fallet. Höga kostnader och en tuff arbetssituation sätter ökad press på en lärarkår som redan går på knäna. 

Det är nu hög tid för staten att ta över ansvaret för svensk skola. En statlig utredning har lagt förslag för att minska segregationen och skapa en större likvärdighet, något som snabbt måste omsättas i praktiken. Det handlar bland annat om att tillföra grundskolan extra resurser och slå ihop flera riktade statsbidrag till en statlig finansiering. Det centrala är att bidraget sedan fördelas med en socioekonomisk viktning, så att skolorna och elever med störst utmaningar och behov också får mest resurser. 

Förberedelserna för tiden efter coronaviruset är nu avgörande. Lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas roll kommer att betonas i krisens efter-dyningar. Men nu väntar först sommarledighet och vila, som i år är mer välförtjänt än någonsin. 

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Ledare i Skolvärlden #5 2020

Kommentera