Annons
Bild 1/3

Skolans tolv ödesfrågor

Publicerad 12 december 2012

Skolvärlden listar tolv frågor som avgör den svenska skolans framtid. Vi träffade också två unga lärare för att hitta lösningar.
– Vi älskar vårt jobb. Men frågan är om vi orkar jobba till pension. Allt har en gräns, säger Erika Granholm och Per Sigvallius.

1. Orättvisan

I rika kommuner som Danderyd, Lidingö och Täby sätts de högsta betygen i Sverige. I fattiga kommuner är det precis tvärtom. 
– Många skulle bli förvånade om de visste hur mycket skolans likvärdighet har försämrats, säger Anna Ekström, som är generaldirektör på Skolverket.

Skolvärlden har gått igenom statistiken över de senaste tio årens avgångsbetyg i årskurs nio. 

Den visar bland annat:

• Absolut högst meritvärde hade eleverna i Danderyd, i genomsnitt 247,46 poäng. På andra plats placerade sig eleverna i Lidingö med 240,53 poäng och på tredjeplats niorna i Täby med 228,24 poäng. Enligt Statistiska centralbyråns inkomststatistik är befolkningens genomsnittliga inkomster högst i – just det – Danderyd (476 359 kronor), Lidingö (393 855) och Täby (374 229).

• Det genomsnittliga meritvärdet för niorna i akademikertunga Lund var under perioden 233,91 poäng.

• Klart lägst meritvärde uppnådde eleverna i Degerfors, 184,9 poäng. På andra plats i bottenligan hamnade den gamla skolministern Göran Perssons tidigare hemkommun Vingåker och på tredje plats Skinnskatteberg.

Har Sverige en likvärdig skola?

– Vi ligger under det europeiska genomsnittet och långt ifrån våra egna ambitioner när det gäller skolans likvärdighet. Skillnaderna mellan olika skolor har dessutom ökat dramatiskt under de senaste åren. Det handlar om en fördubbling sedan slutet av 1990-talet, säger Anna Ekström.

Enligt flera studier har elevernas sociala bakgrund stor betydelse för deras studieresultat. Mycket talar dessutom för att det sociala arvet ökat i betydelse under de senaste åren.

– Det spelar roll vilken skola man går i och vilka föräldrar man har för vilka resultat man får i skolan, säger Anna Ekström.

Enligt Skolverkets studier kan den traditionella segregationen bara till viss del förklara de ökade skillnaderna mellan skolorna.

– Det finns även en dold segregation.Elever med hög studiemotivation och föräldrar som pushar dem, tenderar att samlas på skolor där det finns många andra studiemotiverade elever. Det får negativa konsekvenser för likvärdigheten eftersom elevers resultat även påverkas av skolkamraterna och av lärares förväntningar.

OECD konstaterade för en tid sedan att stor likvärdighet tycks gynna höga genomsnittliga skolresultatresultat.

– Exempel på länder med hög likvärdighet och goda skolresultat är Finland, Japan och Kanada säger Anna Ekström, som menar att det fria skolvalet bidragit till att skillnaderna mellan skolor har ökat.

– Men det är svårt att säga med hur mycket. Vi vet ju inte vad som hade hänt om vi inte hade infört det.

2. Skolans ledarskap

Rektorn är sex gånger så viktig som tidigare. I alla fall om man lusläser den nya läroplanen. Ordet rektor omnämns 120 gånger i den nya läroplanen, Lgr 11. Det ska jämföras med 18 i föregångaren Lpo 94.

– Det visar att rektorns roll är viktigare än någonsin. Ansvaret är mycket större nu, säger Anna Forssell, biträdande chef för rektorsprogrammet vid Stockholms universitet.

Sedan 2009 är det obligatoriskt för den som blir rektor att gå en rektorsutbildning på en av sex utbildningsorter. Där drillas rektorerna i skoljuridik, mål- och resultatstyrning och skolledarskap. En treårig utbildning som går på 20-procentsfart.

Det är ett extremt stort steg jämfört med 1967, då den första skolledarutbildningen startades med en tvåveckors kurs.

Men rektorernas ansvar och arbetsbörda har ökat kraftigt sedan dess.

– Precis som lärarna har rektorerna fått en mängd nya uppgifter. Det som på ett företag sköts av flera personer svarar en person för i skolan. En rektor ska både vara arbetsledare, personalansvarig, leda det pedagogiska arbetet, sköta ekonomin, fastigheter och ha kontakt med elever, föräldrar och det omgivande samhället, säger Anna Forssell.

Det ökade ansvaret gör att det ”tysta kontrakt” som funnits mellan lärare och rektorn att inte blanda sig i varandras arbetsuppgifter är på väg att rivas upp. Den typen av ”servicerektor” det födde klarar inte den nya läroplanen. Nu krävs helt andra arbetssätt, menar Anna Forssell.

En bra rektor kan få en hel skola att lyfta. När IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, granskade 942 högstadieskolors resultat 1996–2008 upptäckte de att en bra rektor kan höja den genomsnittlige elevens resultat med 3,5 procent.

Enligt Anna Forssell har många rektorer svårt att klara rektorsutbildningen. Några är helt ovana vid akademiska studier.

– Jag blev förvånad när jag upptäckte att några kursdeltagare bara hade gått gymnasiet. Då är det naturligtvis svårt att klara akademiska studier på avancerad nivå.

I den första kullen på 138 kursdeltagare som började rektorsprogrammet i Stockholm, hoppade åtta procent av. Av de som fortsatte har knappt ett 20-tal elever en termin efter kursavslutningen ännu inte blivit godkända.

– Dom och alla andra rektorer behöver allt stöd de kan få. Rektorskompetensen är en ödesfråga för skolans framtid, säger Anna Forssell.

3. Lärarbristen

50 000. Så många nya grundskole– och gymnasielärare behöver anställas fram till 2020.

Under de kommande åren väntas cirka 46 000 av 139 000 lärare i grund– och gymnasieskolan nå pensionsåldern. Pensionsavgångarna och det stora inflödet av yngre elever under de kommande åren gör att det bara i grundskolan behöver anställas drygt 42 000 nya lärare, enligt Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, prognos.


Enligt samma bedömning minskar antalet gymnasieelever väsentligt fram till 2020, vilket borde leda till ett överskott på gymnasielärare. Men eftersom 15 000 av lärarna når pensionsåldern under de kommande åren behövs det ändå anställas minst 10 000 nya gymnasielärare.

Behovet av nya lärare kommer att vara särskilt stort i de växande storstadsregionerna. Arbetsmarknaden för lärare i matematik, teknik, spanska och yrkesämnen väntas bli extra het. De nya behörighets- och legitimationsreglerna väntas spä på lärarbristen ytterligare.

4. Lönen

Lärarna fick ett rekordavtal i år. Det hjälper inte. I förhållande till många andra yrken har de halkat efter i lön.

När lärarnas riksförbund krävde 10000 kronor mer i månadslön vid årets löneförhandlingar. Det blev 1 100 kronor.

Årsbästa, men sett under några decennier hjälper det inte för att hämta in det man förlorat mot många andra yrkesgrupper under decennier. Grafiken i bildspelet ovan, som Statistiska centralbyrån, SCB, tagit fram speciellt för Skolvärlden talar sitt tydliga språk.

1970 tjänade en adjunkt på gymnasiet 4 199 kronor i månaden i genomsnitt. Det var nästan dubbelt så mycket som en sjuksköterska eller en förskollärare.

Dåtidens ämneslärare tjänade 3 635 kronor i genomsnitt. Det var ungefär 60 procent mer än både sjuksköterskan och förskolläraren.

I dag har sjuksköterskan gått förbi gymnasieläraren – som är en blandning av dåtidens adjunkter och ämneslärare. Enligt SCB tjänade en sjuksköterska 29 600 kronor i månaden i genomsnitt i fjol. Gymnasieläraren tjänade 28 800 kronor.

Hade löneskillnaderna från 1970 varit konstant mellan ämneslärare och sjuksköterskor skulle genomsnittslönen vara 49 000 kronor i månaden för en ämneslärare. Men lärarna är inte ensamma om att tappa i lön.

Ännu större tapp har bibliotekarier haft. I snitt tjänade de 3 906 kronor i månaden 1970. I fjol hade de 26 000 kronor. Men samma löneutveckling som en sjuksköterska skulle bibliotekarien tjäna mer än dubbelt så mycket som idag - 54 500 kronor.

5. Arbetssituationen

Fler undervisningstimmar och nya arbetsuppgifter – i en allt tuffare skolmiljö. 

Hade lönen varit helt avgörande för yrkesvalet hade inte förskollärarutbildningen haft större söktryck än ämneslärarlinjen, vilket var fallet i höstas. Arbetsmiljön är minst lika viktig. Många lärare menar att de lastats på en rad nya arbets-uppgifter samtidigt som det är fler schemalagda lektioner. De är oroliga för att inte tiden ska räcka till för eleverna.

6. Legitimationen

Legitimationen ska höja lärarnas status. Men förseningarna skapar stora problem. Reformen kan också öppna för ett nytt fenomen – stafettlärarna.

Lärarnas Riksförbund jublade när lärarlegitimationen klubbades igenom i riksdagen i fjol. Men redan när legitimationerna skulle utfärdas blev det kaos hos Skolverket. Nu handlar allt om att få dem på plats till den 1 december 2013.

Hittills har 126 000 lärare sökt legitimation och cirka 55 000 legitimationer har utfärdats. Förseningen försvårar för skolhuvudmännen att få en uppfattning om läget när det gäller behöriga lärare.

Mycket talar idag för att undantagsreglerna i skollagen kommer att användas flitigt de första åren, något som riskerar att underminera förtroendet för reformen.

Lärarnas Riksförbund föreslår ett tredje Lärarlyft med bättre ekonomiska villkor. Det ska också gälla efter 1 juli 2015  för att lärarna ska kunna bredda sin kompetens, främst i bristämnen.

En annan tänkbar utveckling är att det bildas företag med stafettlärare, enligt samma modell som stafettläkare. De kommuner som inte själva lyckas rekrytera tillräckligt med legitimerade lärare få betala ett företag för att få dit en ”stafettlärare”.

7. Lärarutbildningen

Många lärarutbildningar är bland de populäraste i Universitetssverige. Men det hjälper inte. För det finns andra som få vill gå.

Nästan 3 000 studenter sökte den nya ämneslärarutbildningen i första hand vid premiärterminen förra hösten. Nästan lika många var förstahandssökande på grundlärarexamen.

Totalt fanns det nästan 20 000 behöriga som sökte de 4 500 platserna. Det gör dem till några av de mest populära utbildningarna. Räknar man ihop dem är det bara två andra utbildningar som har fler förstahandssökande – civilingenjör och sjuksköterska.

Trots det är allt inte frid och fröjd. Det största problemet är nämligen att det är alldeles för få som vill bli lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Där finns redan lärarbrist, dessutom väntas stora pensionsavgångar.

Att det så kallade söktrycket, antal förstahandssökande, per plats har minskat kraftigt har, enligt Högskoleverket, en huvudförklaring. Verkets rapport ”Man ska bli lärare” visar hur antalet platser ökat rejält. 1978 hade alla ämneslärarutbildningarna drygt 4 000 studenter. Knappt 30 år senare, 2007, var det sex gånger så många, drygt 24 000. Den stora ökningen har också medfört att genomsnittsbetygen för dem som söker till lärare dalat.

Fram till slutet av 1990-talet var genomsnittsbetyget i gymnasiet för lärarstudenterna högre än genomsnittet för högskolestudenter i stort. Men efter år 2000 är det bara en enda lärarutbildning där eleverna har över genomsnittet – musiklärarutbildningen. De lägre betygen kan vara en förklaring till att allt fler hoppar av utbildningen i förtid.

8. Betygen

Svenska elever får allt högre betyg. Samtidigt sjunker kunskaperna i jämförelse med elever i andra länder. Betygsinflation, menar Skolverket.

Det är svårt att mäta betygsinflation. Men den finns. Det slår Skolverket fast i rapporten ”Betygsinflation – betygen och den faktiska kunskapsutvecklingen” som kom i mars i år.

Enligt Skolverket är det flera faktorer som påverkat inflationen. Ett par av de största orsakerna är det målrelaterade betygssystemet som infördes i slutet av 1990-talet och ”glädjebetygen” som ibland getts för att höja en skolas anseende. Inte sällan för att locka till sig nya elever.

Samtidigt som meritvärdena i grundskolan och betygspoängen i gymnasiet har ökat, har Sverige dalat i många ämnen i den internationella PISA-undersökningen. Inte minst i matematik, naturkunskap och läsförståelse.

Från att ha varit bland de bättre i läsning ligger svenska 15-åringar nu på det internationella genomsnittet. Nära en fjärdedel av pojkarna når inte ens upp till den grundläggande nivån i läsförståelse. I naturvetenskap presterar de svenska eleverna under genomsnittet. Även matematikkunskaperna har försämrats.

Skolverket ser olika vägar att hindra betygsinflationen. Dels ska de ge tydligare råd och stöd till hur lärarna ska göra sina bedömningar, dels ska de motarbeta alla former av glädjebetyg.

En annan väg, som inte Skolverket driver, är att stärka den statliga kontrollen vid rättning av de nationella proven. Provresultatet skulle i så fall kopplas hårdare till slutbetyget.

Allt är dock inte negativt. Svenska 15–åringars kunskaper i engelska är mycket bra, konstaterades nyligen i en undersökning där språkkunskaper i 14 europeiska länder mättes.

– De svenska eleverna var bäst bland de icke engelskspråkiga länderna. Svenskarnas resultat var till och med lika bra som eleverna på Malta där engelska är ett officiellt språk, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

– Samhällskunskap är ett annat ämne där svenska elever lyckas väldigt bra.

9. Politiseringen

Sveriges floder som ett rinnande vatten. Eller kritiskt tänkande och egna slutsatser. Grunden finns i skollagen, ändå fortsätter inte den politiska debatten.

Först kom husförhören som krävde utantillsvar från katekesen. Folkskolan fortsatte i samma stil. Senare kom det kritiska tänkandet och lära för livet.

Nu är trenden att resultaten ska kunna mätas. Synen på kunskap är tydligt fastlagd i den nya skollagen. Inget tyder idag på att den politiska oppositionen skulla riva upp detta beslut om de vinner nästa riksdagsval.

Ändå fortsätter debatten mellan i första hand utbildningsminister Jan Björklund (FP), Ibrahim Baylan (S), Gustav Fridolin (MP), och Rossana
Dinamarca (V) om allt från katederundervisning
till läxhjälp.

10. Huvudmannaskapet

För drygt tjugo år sedan kommunaliserades den svenska skolan.
– Resultatet ser vi idag – sämre skolresultat, ökade skillnader och minskad status för lärarkåren, säger Metta Fjelkner, som är ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Riksdagsbeslutet i december 1989 om att flytta över ansvaret för den svenska barn- och ungdomsskolan från staten till kommunerna var kulmen på en mer än tjugo år lång politisk debatt.

Enligt kritikerna var det ett historiskt misstag, enligt den dåvarande skolministern Göran Persson (S) var det ett nödvändigt beslut. ”Det gamla systemet var dödsdömt”, skriver han i sin bok ”Min väg, mina val”.

Metta Fjelkner menar att det är dags för ett slags återförstatligande av skolan:

– Det krävs för att vi ska få en nationellt likvärdig skola. Alternativet är att många elever inte klarar skolan. Inte på grund av egna brister, utan på grund av brister i systemet. Det är inte försvarbart.

– Vad vi vill ha är dock inte en återgång till det gamla systemet eller ett traditionellt förstatligande av skolorna, utan ett modernt statligt huvudmannaskap.

Detta bör, enligt Fjelkner, vila på två ben:

• En hårdare statlig styrning: Det innebär att regeringen och riksdagen via lagstiftning och styrdokument tydligt anger vad som gäller kring exempelvis betyg, behörighet, lärarlegitimation och inspektioner. En slags utveckling av det som redan finns.

• Ökad statlig finansiering: Idag varierar de ekonomiska förutsättningarna kraftigt mellan olika delar av Sverige. Det är inte samma skatteunderlag i en liten jämtländsk kommun som i skånska Vellinge. Skillnaderna i ekonomiska förutsättningar ger skillnader i skolkvalitet.

– För att de nya styrreglerna ska kunna tillämpas behöver staten utjämna skillnaderna. Pengar som staten avsätter till skolan ska inte få användas till annat än just skolan, säger Metta Fjelkner.

– Det ultimata vore en helt statligt finansierad skola. Det skulle ge lika förutsättningar var man än bor i Sverige, säger hon.

11. Lokalerna

Hundratals skolor hotas av rivning för att de bryter mot nya plan- och bygglagen. Görs inget är det snart brist på skollokaler.

Bara i Stockholm hotas 239 skolor av rivning. De är i första hand tillbyggnader och baracker som fått tillfälligt bygglov. Men den nya plan- och bygglagen som infördes i fjol sätter stopp för tillfälliga bygglov efter tio år. Om inte Stockholm och andra kommuner ändrar sina detaljplaner kommer de tvingas att riva mängder av skolor.

Förutom rivningshoten är många av de skolor som byggdes på 1960– och 70–talen nedgångna. Många kommer att renoveras och tömmas på elever under flera år. Det är ytterligare något som spär på lokalbristen.

Västervik, Östersund, Bräcke och Borås är bara några av de kommuner som brottas med tomma skolor. I Borås uppskattade Borås Tidning att kostnaderna för tomma lokaler motsvarade 100 lärartjänster i fjol.

12. Privat läxhjälp

Skattefinansierad privat läxhjälp är ett exempel på förändringarna inom skolans värld. Läxhjälpen kan leda till ännu större skillnader.
– De som kommer att drar nytta av detta är elever med resursstarka föräldrar. Skatteresurser som satsas på skolan bör användas till stöd som kommer alla elever till del, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Regeringen föreslår att ”hjälp med läxor och annat skolarbete till barn och unga som är elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer uttryckligen ska omfattas av skattereduktionen för hushållsarbete”.

Nu är det tillåtet att göra skatteavdrag för läxhjälp för yngre barn, om det ingår i barnpassning.

 Bland annat Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och Skolverket har avstyrkt regeringens förslag.

Enligt en del kritiker kan detta ses som ännu ett exempel på den pågående ”privatiseringen” av skolan. Allt större ansvar för barnens skolgång och skolresultat läggs på föräldrarna.

– Skatteavdrag för läxhjälp är fel väg att gå. Stödet kommer de till del som har möjlighet att göra avdrag för skatt, inte de som kanske mest behöver det. Vi behöver reformera skolan med helt andra glasögon, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Genomförs förslaget väntas det växa upp ännu fler företag som erbjuder skattesubventionerad läxhjälp, varav en del kommer att drivas av yrkesverksamma lärare.

Enligt Mathias Karlsson, verksamhetsutvecklare på Skatteverket och expert på det så kallade RUT-systemet, blir det möjligt för lärare att mot ersättning och skatteavdrag ge extra läxhjälp även till ”egna” elever.

– Har man ett företag, f-skatt, följer reglerna kring den och uppfyller kraven på läxhjälp har vi inga synpunkter på det. Däremot kan det så klart finnas andra som har det.

Enligt Claes Sandgren, ordförande för Institutet mot mutor och professor i civilrätt vid Stockholms universitet, kan den lärare som ger privatavlönad läxhjälp till en av sina egna elever bli jävig att sätta betyg på eleven. Ersättningen för läxhjälpen kan i ett sådant fall också mycket väl vara en muta och alltså straffbar.

– Den känsliga frågan i det här sammanhanget är betygssättningen, som är myndighetsutövning.

Vad händer om exempelvis två historielärare ”byter” elever med varandra när det är dags för läxhjälp?

– Det är svårare att bedöma. Men det kan vara tveksamt. Avgörande är betygssättningen. Det räcker med att det finns en risk för påverkan för att förfarandet ska vara i vart fall olämpligt.

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Hjärnan

Så hjälper du dina elever att plugga smartare

Hjärnan

Forskning visar att rätt sorts studieteknik är avgörande för var information placerar sig i hjärnan – och hur eleven då skapar varaktiga minnen. Så här kan du hjälpa dina elever.

6 hjärnknep till dina elever

Hjärnan

Hur kan man som lärare hjälpa sina elever att plugga smartare? Författaren Johan Rapp har hjärnknepen. 

Annons
Annons
Annons

”Skolan får inte blunda för hedersvåld”

Integration

Kunskapen om hedersrelaterat våld ökar, samtidigt som ”bredvidsamhället” i förorterna växer. 
– Lärare måste understryka att det handlar om lagar, man får inte slåss och frihetsberöva. Och i dag finns det hjälp att få, säger Trifa Abdulla, lärare med egna erfarenheter av hedersvåld.

”Lärare ska aldrig behöva vara ensamma med oron”

Integrationspolitik

Regeringen satsar 100 miljoner kronor under 2018 för att bekämpa hedersvåld. Det är ett förslag i höstbudgeten.
– Lärare ska aldrig behöva vara ensamma med oron för att en elev far illa, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Skolvärlden.

Annons
Annons
Undersökning

Så tycker lärarna om sin rektor

Skolledning

En majoritet av lärarna är missnöjda med hur rektorerna utövar sitt pedagogiska ledarskap och hur den lokala lönesättningen går till, visar en undersökning som Skolvärlden gjort.
– Rektorn syns nästan aldrig ute i verksamheten. Ändå är det rektor som ska bedöma lärarna och sätta lönerna, säger läraren Petter Hedström i Helsingborg.

Annons

”Många har inte tid att fungera som de vill”

Skolledning

Det är inte bara lärare som är kritiska till hur det pedagogiska ledarskapet fungerar i skolan. Även bland rektorerna finns det kritik.
– Många rektorer har inte tid att fungera som de pedagogiska ledare som de vill vara, säger Matz Nilsson som är ordförande för Sveriges skolledarförbund.

Lärarnas svar i enkäten om sin rektor

Skolledning

Öppna svar – så svarar lärarna i Skolvärldens undersökning om sin rektor.

Anna Ekström: ”Jag är orolig”

Skolledning

Rektorernas kärnuppgift är pedagogiskt ledarskap, säger gymnasie- och kunskapslyfts­minister Anna Ekström (S).
– Behovet av pedagogiskt ledarskap är väldigt stort i Sverige.

Stresslösningen: Rektorn tar hand om föräldraskället

Arbetsmiljö

Rektorn Mikael Lindberg tar hand om allt skäll från föräldrar som riktas mot skolans lärare. Arbetsmodellen har gett resultat.
– Det har självklart minskat stressen hos mig som lärare, säger läraren Julia Söderhäll.

Här rättar hon eleverna – på toaletten

Gymnasium 

På Gymnasieskolan Futurum blir eleverna uppläxade även på toaletten. När läraren Amanda Gustafsson såg ett ovanligt felstavat klotter rättade hon det med massor av lappar – och la upp på Instagram.

Ny forskning: Lågpresterande vinnare med digitala verktyg

Undervisning 

Digitala lärverktyg kan höja elevernas skolresultat och särskilt de lågpresterande, visar ny forskning. Alla är inte övertygade.
– Jag är inte övertygad om att själva undervisningen i skolan kan revolutionernas på det sättet som många teknikfrälsta menar, säger högstadieläraren och debattören Isak Skogstad.

Låga gymnasiebetyg förklarar lärarutbildningens många avhopp

Rapport

En stor andel studenter med låga gymnasiebetyg. Det är förklaringen till att många hoppar av lärarutbildningen i ett tidigt skede, enligt en ny rapport. Studenternas sociala bakgrund påverkar däremot inte avhoppen.

Pensionerad lärare: Läge kräva bra villkor

Förhandlingsläge

Pensionerade gymnasieläraren Bo Johansson tycker att fler 65+lärare borde ta chansen att undervisa. De har ett bra förhandlingsläge.
–  Som pensionär kan jag kräva bra villkor och säga: jag vill ha det så här.

"Det behövs bättre samverkan mellan studiehandledare och ämneslärare"

Nyanlända

Skolan behöver höja kvaliteten i studiehandledning på modersmålet. Till exempel måste samverkan mellan studiehandledare och ämnesläraren stärkas. Det visar Skolinspektionens granskning.

Hon vill lyfta NO med hjälp av ”gråskalor”

Den traditionella undervisningen måste ge plats åt mer diskussioner om naturvetenskapens karaktär i klassrummet.
Det menar Lotta Leden, doktorand vid Högskolan Kristianstad, som i sin nya avhandling framhäver att naturvetenskapen inte är svartvit – utan att den snarare går i gråskalor. 

Rektorn: Skolbytena ett jätteproblem

Planeringen förstörs när elever försvinner och tillkommer varje vecka. Nu föreslår Liberalerna en reglering av möjligheten att byta skola.

Robotforskaren: ”Så funkar det i klassrummet”

Forskning

Robotlärare kan bidra till nya undervisningsformer i skolan i framtiden, men vi kan inte lita på att tekniken ska lösa lärarbristen. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Läraren: ”Så blir din skola bättre på extra anpassningar”

Särskilt stöd

Dammhagskolan är en av landets bästa skolor när det kommer till extra anpassningar och lyfts som ett gott exempel av Skolinspektionen.

Debatt: ”Föräldrar behövs i skolan”

Debatt

”Att inte ha föräldramöten i skolan är en uppgiven osthyveltaktik som inte löser något av skolans riktigt stora problem”, skriver Föräldraalliansen.

Kommentera

Demokrati och vetenskap i fokus på Nobel Teacher Summit

Nobel

Tre nobelpristagare och 350 lärare delar en dag som fördjupar lärarens roll i samhället.
– Det här ger inspiration, engagemang och praktiska tips, säger läraren Anna Vormisto.

Kraftig ökning: Så många återvänder till läraryrket

Lärarbrist

Fler lärare återvänder till yrket efter att ha arbetat med något annat.
Det visar statistik som SCB tagit fram på uppdrag av utbildningsdepartementet.
– Ökningen är jättepositiv, säger Åsa Fahlén på LR.

Obligatorisk förskoleklass blir verklighet

Politik

Regeringen vill att förskoleklass bli obligatoriskt redan nästa läsår. Nu får de stöd av Sverigedemokraterna vilket innebär att de ser ut att ha riksdagsmajoritet för förslaget.

Lista: Så många nya lärare kan din kommun få av miljarderna

Lista

Regeringens miljardsatsning kan teoretiskt innebära 10 000 nya lärartjänster i hela landet.
– Det vi vet spelar roll för elevernas resultat är tillgången på legitimerade lärare, säger Åsa Fahlén på LR.

Efter hjärnforskarens kritik: ”Bilden av läraren stämmer inte”

Hjärnforskaren Martin Ingvar är kritisk till läraridealet där läraren har en passiv roll och eleverna lär sig själva.
– Det ser inte ut så i dag – inte hos mig och inte hos mina kollegor, säger läraren Karin Johansson.

Olagligt förslag om obehöriga lärare dras tillbaka

Lärarbrist

Malmö stads omstridda förslag om obehöriga skolpedagoger kan dras tillbaka.
– Mycket tyder på det. Det skulle vara förödande för skolans resultat om detta gick igenom, säger Catharina Niwhede, distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Malmö stad.

”Liberalerna säger nej till de elever som behöver mest resurser”

Debatt

”Det Liberalerna vill skära ner på i skolbudgeten skulle drabba de elever och skolor som behöver resurserna allra mest”, skriver utbildningsminister Gustav Fridolin i en debattartikel.

Kommentera

Debatt: ”För att stärka skolan måste kvalitet gå före kvantitet”

Debatt

”Vi behöver reformer som stärker kvaliteten i varje skola. Och reformer som ser till att de som behöver skolan mest får riktigt bra undervisning”, skriver Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

Så kan syv stärka sin roll i undervisningen

Syv

Här är satsningen som ska stärka studie- och yrkesvägledningen i landets skolor.
– Det ger möjligheten till att på sikt öka elevernas motivation, säger syvaren Pernilla Danielsson.

Debatt: ”Facken ligger bakom lärarnas arbetsbelastning”

Debatt

”Tyvärr är situationen med den höga arbetsbelastningen för lärarna till stor del självförvållad av lärarfacken”, skriver Kjell Tormod.

Kommentera

Twitterstorm efter Malmös fortbildningsdag: ”Förakt”

”Förakt mot bildning och lärare”. Fortbildningsdagen i Malmö under onsdagen skapade en rejäl twitterstorm.
– Många lärare är besvikna och uppgivna, säger läraren Johan Åström.
– Vår egen utvärdering visar att många är positiva, svarar grundskoledirektören Anders Malmquist.

Bokmässan 2017

Emerich Roth: ”Skolan borde vara ett andra hem för de som behöver det”

Ny bok

Skolan är en av de viktigaste pusselbitarna till det svenska samhället för barn som flytt krig och förföljelse. I den nya boken ”Skolan och integrationen” söker man svaren på hur man bäst hjälper nyanlända ungdomar i skolan på ett bra sätt.
– Framtiden sitter fem dagar i veckan i skolbänken, säger Emerich Roth som överlevde förintelsen.

Här är finalisterna i Guldäpplet 2017

Lärarpris

Fyra lärare har valts ut till finalomgången av Guldäpplet, som varje år tilldelas en lärare som förnyat lärandet och inspirerat elever och kollegor med digital teknik.

10 tips som hjälper elever att börja läsa

Läsa

Populära barnboksförfattarna Helena Bross och Magnus Ljunggren har lång klassrumserfarenhet och på bokmässan delar de med sig av sina bästa tips för att stimulera elevernas läslust. Dessutom berättar de om sin egen dyslexi.

”Växla uttrycksformer och nå bättre resultat”

Digitalt

Elever behöver växla mellan olika uttrycksformer för att effektivisera lärandet. Det menar läraren Ivana Eklund som har utvecklat ett arbetssätt med digitala resurser i SFI-undervisningen.
– Om fler sinnen blir involverade förstärks lärandet, säger hon.

Var femte elev saknar behörighet till gymnasiet

Nära en femtedel av niorna som gick ut grundskolan i våras saknar behörighet till gymnasiet, visar ny statistik från Skolverket.
Elever med högutbildade föräldrar har betydligt högre behörighet än elever vars föräldrar har en kortare utbildning.

”Regeringens förslag offrar djupa ämneskunskaper”

Lärarutbildning

LR:s ordförande Åsa Fahlén tycker att regeringens förslag till kortare ämneslärarutbildning för högstadiet offrar djupa ämneskunskaper.

Lärarna hyllar Stig-Helmer i SFI-undervisningen

SFI

Svenska filmklassiker ska hjälpa landets SFI-pedagoger att göra språkinlärningen hos nyanlända bättre. Tusentals SFI-pedagoger har redan anmält sig till projektet Filmtegration.
– Nu behöver jag inte sitta och skriva lektionsmaterial på kvällarna, säger läraren Britt Lewis.

LR: Därför bojkottar vi inte bokmässan

Bokmässan 2017

139 författare bojkottar bokmässan i Göteborg i protest mot högerextrema Nya Tiders medverkan. Men LR tror inte att bojkott är vägen framåt. Istället använder de mässan för att lansera en ny bok om integration i skolan.
– Vår uppgift är att stå upp för allas lika värde och demokratiska principer, säger ordförande Åsa Fahlén.

Rapport: Lärarnas löner ökar mest

Lön

Lärare är en av de yrkeskårer vars lön ökat mest de senaste åren, visar en ny rapport från LO.

”Obligatoriskt språkval i sexan förvärrar lärarbristen”

Språkval

Nästa läsår blir språkvalet obligatoriskt för alla elever i årskurs 6.
– Lärarbristen är den stora utmaningen, den är redan stor och kommer bli än mer kännbar nu, säger språkläraren Mia Smith.

En kurs kan avgöra gymnasieexamen: ”100 poäng ska vara 100 timmar”

Undersökning

Många elever som inte tar gymnasieexamen stupar på målsnöret och saknar betyg i en kurs. Det visar en undersökning från Skolverket.
– Eleverna måste få sin garanterade undervisningstid. 100 poäng ska motsvara 100 timmar. Så ser det inte ut idag, säger LR-ordförande Åsa Fahlén.

”Satsningen skapar splittring i lärarkåren”

Lön

Lärarlönelyftet har gjort att lärarnas lönenivå har stigit. Men lönesatsningen har även skapat splittringar i lärarkåren. Det visar en ny rapport från Riksrevisionen.

Särskilt stöd eller extra anpassningar – har du koll?

Specialpedagogik

Vad är extra anpassningar och när blir det särskilt stöd? Det är individuellt, och till att börja med måste skolan se över hur organisationen kring eleven fungerar.
– Se till lärmiljön först, menar SPSM-rådgivaren Lennart Hansson. 

Så jobbar specialpedagogen med Karlstadmodellen

Specialpedagogik

Specialpedagogen Marie Sundgren använder sig framgångsrikt av Karlstadmodellen tillsammans med sina elever. En modell som har gjort att alla barn, oavsett hinder, får en plats i skolan.
– Det har gjort att de som ingen trodde skulle kunna genomföra ett nationellt prov gjorde det, säger hon.

 

Nyhetskollen: Vad hände i helgen?

Börja måndagen med att snabbt få koll på läget i Skolsverige. Här är en sammanställning av vad som hände under helgen.

Sex punkter för ett bättre föräldramöte

Föräldramöten

Borde föräldramötet skrotas eller fyller det en funktion i skolan? En som är säker på sin sak och som vill behålla föräldramötet är läraren Cecilia Jalkebo.
– Det finns jättemånga anledningar för varför föräldramöten fyller en viktig funktion, säger hon.

Sara Bruun: ”Fyller föräldramöten ens någon funktion?”

Blogg

Sara Bruun om föräldramöten: ”Majoriteten kan tas bort. Det är min åsikt både ur lärar- och föräldraperspektivet.”

Priolistan som ska rädda lärarnas hälsa

Arbetsmiljö

I Lund har fack och arbetsgivare enats om vilka delar av grundskolelärarnas arbete som kan plockas bort när tiden inte räcker till.
Läs listan här.

Flest unga lärare jobbar där de pluggat

Unga lärare

En majoritet av Sveriges unga legitimerade lärare bor i en kommun med lärarutbildning.
– Jag utbildade mig på Örebro universitet och arbetar nu som lärare i engelska på en högstadieskola i Örebro, säger Isac Bergwall, 25.

Grafik: Här bor det flest unga lärare

Grafik

Sambandet mellan hur stor en kommun är och hur många unga lärare det bor i den är tydlig.

Så påverkades undervisningen av tidiga betyg

Avhandling

Större fokus på mätbara kunskaper och mindre möjligheter att anpassa undervisningen. Pedagogikforskaren Ola Strandler har undersökt hur en grupp lärares undervisning påverkades när betyg i sexan infördes.
– Jag ser med viss oro på utvecklingen, säger han.

Här blir stora klasser små

Stora klasser

Högre lärartäthet, klassöverskridande samplanering och täta samarbeten mellan lärare och fritidspedagoger. 
– Ibland kan det faktiskt vara lättare att ha 30 elever, om man är fler vuxna också, säger lågstadieläraren Dögg Gunnarsdóttir.

”Låt läraren avgöra storleken på klassen”

Stora klasser

Proffstyckare och politiker: bort med tassarna. Det är läraren som ska avgöra elevgruppens storlek för varje moment.
– Det måste finnas utrymme för lärare att välja, och skolans organisation måste möjliggöra det, säger lågstadieläraren Karin Johansson.

Höstbudgeten

Sammanställning: Här är skolsatsningarna i budgeten

Budget

Regeringen har presenterat sin höstbudget – hur investerar man i skolan? Skolvärlden har sammanställt det du behöver veta i regeringens höstbudget som berör skolan och lärarna.

Regeringens lärarsatsning hyllas: ”Jättebra lösning”

Höstbudget

Regeringen anslår nya miljoner i höstbudgeten för att minska lärarbristen. Bland annat läggs stora summor på olika utbildningar för blivande och redan verksamma lärare.

162 miljoner till gymnasieskolan

Gymnasieskolan

Regeringen satsar 162 miljoner kronor på gymnasieskolan nästa år. 83 miljoner går till att stärka yrkesprogrammen och locka fler till jobbet som yrkeslärare.

Efter regeringens beslut: ”Viktigt för arbetsmiljön”

Nationella prov

Regeringen har beslutat att de nationella proven ska digitaliseras och resultaten ska väga tyngre vid betygssättningen.
– Det är bra att det blir ett tydligt syfte med de nationella proven, säger Åsa Fahlén.

Sex miljarder till skolor i utsatta områden

Budget

Regeringen föreslår ett tillskott på sex miljarder till skolan i budgeten för att bryta ojämlikheten i skolsystemet.
– Det är den viktigaste dagen i mitt politiska liv, säger Gustav Fridolin. 

Så får du bättre digital arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Allt fler av lärarnas arbetsuppgifter görs digitalt, men den digitala arbetsmiljön på skolorna behöver bli bättre.
– Börja med att göra en IT-skyddsrond, föreslår läraren Helena Kvarnsell.

Skolverket: Friskolor lägger mindre pengar på löner

Siffror

Ny statistik från Skolverket visar att friskolor har lägre genomsnittliga kostnader för löner än kommunala, både i grundskolan och på gymnasiet.
– Vill de vara med i matchen är det upp till bevis nu, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

”Friskolorna har inte varit lönedrivande”

Replik.

”Ulla Hamilton glömmer att nämna en fråga som är utomordentligt viktig”, skriver Ragnar Sjölander, ordförande för LR Stockholm, och Magnus Ekblom, lärare i Sjölins gymnasium inom Academedia.

Kommentera

”Det är inte bara högst lön som lockar”

Slutreplik

Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, skriver i en slutreplik: ”I valet mellan högst löner och bättre verksamhet är det trots allt bättre verksamhet som också kommer eleverna till del.”

Kommentera

Lösningen på lärarbristen i Malmö kan vara lagbrott

I Malmö vill grundskoleförvaltningen anställa lärare utan legitimation för att lösa lärarbristen. Nu ska Skolverket undersöka om det är ett lagbrott.
– Utbildade lärare är en framgångsfaktor för elevernas resultat, säger Sara Svanlund på LR.

Granskning: Arbetsmiljö

Stoppa (tids)tjuven!

Arbetsmiljö

Trots löften om motsatsen, ökar arbetsbelastningen på skolorna. Tidstjuvarna är många och flera arbetsuppgifter skulle gå att rationalisera bort.
– Mycket av arbetstiden går åt till sådant som inte har med undervisningen att göra. Läraruppdraget måste renodlas, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Läraren: De här uppgifterna kan tas bort

Tid.

En del av lärarnas arbetsuppgifter är helt onödiga och kan tas bort utan att undervisningen eller elevernas resultat försämras. Det menar läraren och författaren Johan Alm.

”Lärare behöver visa att de är professionella”

Intervju

Som ny generaldirektör för Skolverket vill Peter Fredriksson öka dialogen med lärarna. 
I en intervju med Skolvärlden förklarar han fördelen med att ha 30 års erfarenhet från skolans värld och vad han själv, som lärare, saknade från Skolverket.

Guldäpplet-vinnaren: ”Därför använder jag ny digital teknik”

WEBB-TV

I Guldäpplet-vinnaren Jonas Halls klassrum tar datorer, robotar och andra digitala verktyg plats för att stimulera elevernas kreativitet och höja nivån på undervisningen.

Tusentals kronor lägre lön på friskolor

Lön

Det skiljer tusenlappar i månadslön mellan lärare inom de stora friskolekoncernerna och offentligt anställda lärare. Det visar Lärarnas Riksförbunds egna siffror.

Högre lön? Då måste de undervisa mer

Lön

Högre lön till lärare som accepterar mer undervisningstid. Det genomförs nu i Uppsala och facket rasar.
– Verklighetsfrånvänt och rent hälsofarligt, säger Katarina Reineck, LR Uppsala.

OECD-rapport

OECD: Lärarlönelyftet är en bra reform

OECD

De svenska lärarlönerna släpar fortfarande efter internationellt, enligt en ny OECD-rapport. Ingångslönerna är goda, men efter en längre tid i yrket halkar lärarna efter. Räddning enligt OECD? Den statliga satsningen Lärarlönelyftet.

Färre undervisningstimmar i svensk skola

OECD

Svenska elever får färre timmar med läraren än i många andra OECD-länder. Det visar en färsk rapport. 

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons
Annons
Annons
Annons