Annons

Varför har ditt parti den bästa skolpolitiken?

Publicerad 24 juli 2014

Relaterat

Lärarna är de riktiga experterna på skolpolitik. En del av dem är dessutom politiskt engagerade. Skolvärlden ställde samma fråga till åtta lärare, som alla valt att engagera sig politiskt. 

Bo Frid, Socialdemokraterna: ”Skolan allra först”

– Det första och egentligen allra viktigaste är skola och välfärd före skattesänkningar. Därigenom får vi råd att satsa på skolan. Konkret är det allra viktigaste tidiga insatser, redan i förskoleklass och första klass. Alla ska ha knäckt läskoden i första klass. De som inte knäcker den tidigt tappar intresset längre upp. Vi tror på forskning, Björklund tror på sig själv. De flesta som sitter i fängelse i dag har läs- och skrivsvårigheter. Den kostnaden är skyhögt mycket högre för samhället än vad tidiga satsningar är.

Jag vill även lyfta fram kulturskolans roll i undervisningen. Det är centralt att unga och barn får möjlighet att uttrycka sig genom kultur. Längre upp i åldrarna vill vi införa sommarskola. För de som inte klarar målen ska den vara obligatorisk, men den måste vara attraktiv och ska vara en upplevelse och inte en bestraffning. Sommarskolan måste innehålla fritidsaktiviteter, det ska vara roligt. För gymnasiet vill vi se till att alla program ger högskolebehörighet. Det handlar om att ha chansen att välja om här i livet. Det kan vara intresseskäl eller att man helt enkelt är utmattad av sitt nuvarande jobb. Ett livslångt lärande kräver satsningar på vuxen-
utbildningen. Vinster ska återinvesteras i verksamheten.

Synen på läraryrket måste förändras. Det måste bli attraktivt och där är lönen en stor del för att de mest lämpade ska söka sig till läraryrket. Vi vill ha mer fokus på undervisning och mindre dokumentation.

61 år, lärare i matematik och datakunskap på Komvux i Landskrona. Ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i kulturnämnden. LR-ombud.

Dónal Gaynor, Centerpartiet: ”Tron på individen”

– Vår tro på individens förmåga genomsyrar vår skolpolitik. Varje elev har egna behov och unik kapacitet. Därför vill vi ha ett mer individanpassat system. Valfrihet att välja skola och vilken utbildning som man nu vill ha. Det gäller även inom lärarkåren. Som lärare måste man ha friheten att kunna rikta sin lektion till de som sitter framför en och då måste saker vara anpassade efter dig och dina elever.

Vi vill inte återförstatliga skolan, det måste vara lokalt och egna skolor måste få ha frihet. Vi är positiva till friskole-
reformen. Vi vill även behålla bredden i det svenska utbildningssystemet med folkhögskolor, vuxenutbildning och olika gymnasiala yrkeshögskolor och akademiska högskolor. Det är viktigt att möjligheten finns med många former av vidareutbildning.

Sen vill vi höja lärarlönerna. I den dagliga lärargärningen måste den administrativa belastningen tas bort, för att man ska kunna fokusera på eleverna. Man blir inte lärare för att administrera. Mer tid för eleverna, både för att utveckla högpresterarna och för de som behöver en push. Lärarna ska kunna påverka sin skola och måste ha tid. Vi vill ta bort åtgärdsprogrammen och lägga dem på specialpedagoger
i stället. Sedan kan investering i ny teknik ha en avlastande effekt. Till exempel närvarorapportering kan göras smidigare. Men det kräver resurser och investeringar. Vi vill fortsätta investera och göra skolan till den plats det bör vara. Skolan ska inte ständigt bli störd utifrån. Det är inte myndigheternas behov utan elevernas behov som ska sättas i centrum!

30 år, gymnasielärare i samhällskunskap, sociologi och biologi på Framtidsgymnasiet i Malmö. Vice ordförande i Centerpartiets Malmöavdelning. Kandiderar till region- och kommunfullmäktige.

Hanna Granér, Vänsterpartiet: ”Förbjud vinstuttag”

– Just nu är vi det enda partiet som tagit ställning mot vinster i välfärden när det kommer till utbildning. Vi vill förbjuda vinstuttag. Just utbildning är det tydligaste exemplet på varför marknadskrafterna inte klarar av skolan. Effekten av att skolor konkurrerar med varandra blir dels att väldigt mycket pengar går till marknadsföring, dels leder det till betygsinflation. Skolor lägger pengar på saker som gymkort och liknande för att locka elever, när resurserna borde gå till utbildning.

Vissa saker måste skolor ha, som till exempel skolbibliotek och elevhälsa. Ibland blir det något som bara visas upp på papper, för det kostar för mycket. Vi tycker att elevhälsan är något att satsa på. Många unga mår dåligt och har hög press på sig att klara skolan. Friskolereformen har dränerat den svenska skolan på pengar och dessutom har Alliansens skattesänkningar också dränerat skolan på en massa resurser. Mer skattepengar måste rakt in i skolan. Mycket av debatten handlar om att det inte är resursbrist som är skolans problem. Jag menar att det visst handlar om resurser.

Som vänsterpartist kan jag stå för att jag jobbar på en privatskola som faktiskt är riktigt bra, men den kunde ha varit ännu bättre om skolpengen hade använts fullt ut till elevernas utbildning. Jag har svårt att tänka mig ett enda hållbart argument för vinster i skolan. Utbildningsministern stödjer sig inte på forskning och etablerad vetenskap, utan på sina liberala värderingar.

37 år, gymnasielärare i samhällskunskap och historia på Hermodsgymnasiet i Malmö. Förste vice ordförande i förskolenämnden.

Fredrik Sjögren, Folkpartiet: ”Vi är inte nöjda”

– Folkpartiet har en offensiv skolpolitik. Det gillar jag. Vi är inte nöjda med hur det ser ut utan tänker nytt. Fokus är på att lyfta kunskap. Det lockar mig. Det är även därför jag är lärare, för att stötta elever att lyfta sin kunskapsnivå.

Det finns många utmaningar för svensk skola i dag och Folkpartiet är det parti som har flest idéer och förslag på hur man kan ta sig an dem. Men jag är liberal och har valt Folkpartiet inte bara för skolpolitiken.

Vi har infört ett nytt betygssystem som är bra och nya läroplaner som tidigare fokuserar på kunskaper och progres-
sion, hur man kan gå vidare och komma längre. Det är bra, inte minst för högskolan. Vi har återinfört speciallärare och nationella prov och höjt ambitionsnivån i yrkesprogrammen.

Men det finns mycket som vi vill göra också. Vi vill utveckla satsningen på förstelärare och fokusera på själva lektions-
tiden. Vi vill göra ännu fler lönesatsningar på lärare och även införa obligatorisk läxhjälp. En annan viktig fråga är förstatligandet av skolan. Det är väldigt viktigt, speciellt i Malmö där skolan ser väldigt olika ut i de olika stadsdelarna. Vi har 290 huvudmän i landet och det skiljer sig på tok för mycket. Det är inte en likvärdig skola. Hade vi haft en huvudman som sätter ramarna nationellt, men för ner upplägget av undervisning på respektive skola, så hade det varit bättre. Det ska vara lärare som utvecklar skolan, och inte kommunpolitiker som inte satt sin fot i en skola på 20 år. Det saknas kompetens i kommunerna. Vi ska ha nationella ramar men utförandet ska skötas av lärare och rektorer i samråd med föräldrar och elever.

37 år, gymnasielärare i samhällskunskap och historia på Bladins gymnasium i Malmö. Ersättare i kommunstyrelsen och fullmäktige, andre vice ordförande i förskolenämnden.

Malin Nilsson Moderaterna: ”Vi lyssnar och ser”

– Vi är ute och lyssnar på elever, föräldrar, lärare och rektorer. Vi identifierar de problem som finns och sedan är vi lyhörda för det stöd som finns i forskning och hur andra länder löst frågor. Jag skulle vilja säga att vi har ett väldigt systematiskt sätt att ta oss an de utmaningar som finns inom skolan och överföra dem i politik. Vi blundar inte för att det finns problem och att även saker som är bra kan bli bättre. Just nu händer det otroligt mycket bra i svensk skola. Det märks att lärare är mer stolta och trivs och utvecklas. Bara detta med sociala medier har utvidgat kollegiet och ger en otrolig kraft.

Vi lyfter skickliga lärare som utvecklar undervisningen. Förstelärare vars huvuduppdrag fortfarande är undervisning i klassrummet ges möjlighet att fördjupa sig inom sitt område och inspirera sina kollegor.

Vi är övertygade om att pedagogiska erfarenheter mixat med digitala möjligheter förbättrar resultaten i skolan. Här behövs kompetensutveckling och vi vill föreslå ett Lärarlyft 3.0 med fokus på IT i skolan.

Vi vet att tidiga insatser ger resultat. Tydliga mål och nationella prov i årskurs tre har införts och därmed ett tidigt fokus på kunskap. Nästa steg är att de nationella proven digitaliseras för att minska administrationen och stärka likvärdigheten.

Här i Sjöbo har vi lyckats vända en negativ trend på en skola genom att jobba målfokuserat med bland annat tidiga insatser och aktiv elevhälsa. Moderaternas skolpolitiker i riksdagen kom hit på besök. Den typen av lyssnande politik tror jag bygger en kunskapsskola där eleverna är väl rustade för framtiden.

32 år, lärare i svenska och SO i årskurs 1–7, IT-pedagog. Ersättare i vård- och omsorgsnämnden, kandiderar till kommunfullmäktige och riksdagen.

Nima Gholam Ali Pour, Sverigedemokraterna: ”Pragmatisk politik”

– När det gäller skolpolitiken har Sverigedemokraterna inga ideologiska låsningar. Vi har inga vänster mot höger-argument. Till exempel säger vi nej till att man tar ut vinster ur skolverksamheten och nej till avknoppningar i allmänhet. Men vi är för att kommuner får lägga in sitt veto mot nyetableringar av friskolor. Vi har tänkt på vad som är bra för skolorna i stället för att automatiskt lägga ideologiska förslag. Vi är inte emot friskolor utan tror att de kan hjälpa till att förbättra kvalitén i sin helhet.

Vi är för ett förstatligande av skolan och där har vi lärarens perspektiv. De som styr skolor i dag ute i kommunerna saknar kompetensen som krävs. Så fort de har en chans så skär de ner. Sammanfattningsvis är vår skolpolitik väldigt pragmatisk. Ideologiska argument leder ofta till en debatt som inte leder någonvart. Vi kan se hur de olika facken ibland har olika syn på saker men i skolan är det ofta läraren som står emot kommunpolitikerna. Det säger en del.

Det behövs en statlig skola som vågar satsa och som inte skär ner, där de som styr har kompetens. Det kan inte vara fritidspolitiker, det går inte.

32 år, lärarstudent. Läser sjätte terminen till grundskolelärare i samhällskunskap, religion och historia. Kandiderar till kommunfullmäktige.

 

Maria Liljefors, Miljöpartiet: ”Ge ordinationsrätt”

– För mig är det viktigt att ge lärarna tilliten och professionaliteten tillbaka. Miljöpartiet vill ge lärarna ordinationsrätt. Jag som lärare ska själv kunna bedöma om en elev behöver extra stöd. Det ska vi kunna göra utan en massa utredningar och ledningsbeslut och då ska vi kunna ordinera det. Vidare vill vi minska den administrativa bördan som till exempel åtgärdsrapportering. I många situationer tar det mer än det ger. Om man lagt den tiden på eleven hade det gett bättre resultat. Vi vill även anställa fler i skolan. Det har skurits ner och personal som skolvärdar, fritidspedagoger och skolkuratorer måste bli fler. Rektorernas arbetsbörda måste ändras så att de kan hinna vara pedagogiska ledare.

Hela synen på läraren måste bli mer statusfylld. När regeringen inrättade en skolkommission kring kunskapsresultaten fanns inga lärare med! Självklart ska lärarna också vara med i en sådan diskussion. Nu är det mycket dekret ovan-ifrån. Vi tror på kompetensutveckling, höjda lärarlöner och fler karriärsmöjligheter. Saker som delvis satts igång, men det handlar också om hur det görs. Det ska vara genomtänkta reformer som bygger på forskning och vetenskap. Och att lärarna lämnas lite ifred. Det har varit för mycket reformer och tvära kast. Sedan måste tiden mellan lärare och elev öka. Det är avgörande.

Miljöpartiet vill få in mer forskning i skolan. Det är positivt med lärare som kan forska samtidigt och vi vill föra in mer av den varan. Vi säger nej till betyg från årskurs 4. Det viktiga är kunskapsutvecklingen. Mer kontroll ger inte automatiskt bättre kunskap. Miljöpartiet är positivt inställt till olika typer av pedagogik och till friskolor, men när en skola går med vinst så ska den vinsten återinvesteras i verksamheten. Utbildning ska vara syftet, inte att tjäna pengar på barn och ungas kunskap.

30 år, 1–7-lärare och förskolelärare. Medlem i Miljöpartiet.

Anna-Karin Davidsson, Kristdemokraterna: ”Världens bästa land”

– Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i och där är skolan central. Vi vill ha fler lärarledda undervisningstimmar med fokus på läsning. Lärarnas arbetsuppgifter och ansvar måste rensas och lärarna ska få vara lärare i stället för att behöva lägga tid på administrativa uppgifter. Sådana insatser är också på gång nu.

Sedan måste vi underlätta för att få in fler vuxna i skolan. Klassmorfar och klassfarmor är ett exempel, där pensionärer kan vara med på lektioner och raster och vara vuxna förebilder. Eller för all del unga vuxna som rastvakter. Vi vill utveckla och uppvärdera speciallärarens och fritidspedagogens roll i skolan, så att deras betydelse växer än mer. Barn med extra behov ska få den hjälp de behöver.

För att höja kvalitén vill vi även höja betygskraven för att få komma in på lärarutbildningen, så att vi får riktigt bra lärare. Nu är kraven för låga. Vi tror även att man ska öka forskningsanslagen till forskning kring vilka pedagogiska metoder som faktiskt fungerar i klassrummet och som ger bra resultat.

Sommarskola är ett förslag som vi vill realisera, att de elever som inte uppnått målen i kärnämnena erbjuds sommarskola. Kristdemokraterna vill även utveckla metoder så att de som har läs- och skrivsvårigheter kan identifieras så tidigt det går. Sedan vill vi göra en satsning på skolor i de mest utsatta områdena. Exempel kan vara att man rekryterar de allra bästa lärarna dit och att klassernas storlek minskas. 

46 år, lågstadielärare. Ledamot i kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden, kandiderar till kommunfullmäktige.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

Kritik

En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal – inte minst elever med ”problematiska” värderingar. Det menar David Kronlid, lektor vid Uppsala Universitet.

Annons
Annons

Regeringen utreder statligt finansierad skola

Nytt uppdrag

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Annons

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn”.

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Annons
Annons

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons