Rapport

Autismförbundet: Skolan bryter mot lagen

Drygt hälften av grundskoleeleverna med autism stannar hemma på grund av bristande stöd och lika många saknar godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Autism- och Aspergerförbundet menar att skolan bryter mot lagen.

Rapporten i korthet

Hälften har genomgått en pedagogisk utredning i skolan för att utreda hur skolpersonalen bäst kan stötta.

Sex av tio har ett åtgärdsprogram.

De som har åtgärdsprogram mer nöjda.

Färre än hälften har godkända betyg i svenska, engelska och matematik.

Hälften har anpassad pedagogik och fyra av tio har speciallärare

En av fyra anser att samverkan med skolan fungerar dåligt.

En av fyra trivs inte i skolan.

Elever i särskola  trivs bättre än de som går i ordinarie grund- eller gymnasieskola.

Knappt hälften har under det senaste året varit frånvarande av andra skäl än sjukdom och beviljad ledighet. Längre frånvaro är vanligast bland flickor.

Källa: Autism- och Aspergerförbundet

Läs hela rapporten på autism.se.

Andelen diagnostiserade elever i grundskolan med frånvaro kopplad till brister i anpassningen har ökat med 18 procent på tre år. Från 33 procent vid Autism- och Aspergerförbundets mätning 2013, till 51 procent i årets mätning.

Nicklas Mårtensson
Nicklas Mårtensson

– Jag tror att ökningen beror på innehållet i skolan. Det är ett större fokus idag på sådant som elever med autism ofta har svårt för – metakognition och analys till exempel. Sen lägger man över mycket på eleven att själv ta ansvar för sin utbildning. Många av eleverna i enkäten skulle kunna ha samma progression som sina klasskamrater om de fick rätt stöd, säger Nicklas Mårtensson, förbundssekreterare.

Han är också starkt kritisk till inkluderingstankens kraftiga genomslag i skolan.

– Förvaltning och rektorer har en lösning som de tror ska passa alla. Eller åtminstone gömmer de sig bakom det argumentet. Men inkludering handlar om ekonomi och ideologi, inte elevens väl och ve. Man vill att alla elever ska passa in i samma mall, men så ser det inte ut, säger han.

Inkludering handlar om ekonomi och ideologi – inte om elevens väl och ve

Inkluderingstanken tar sig lite olika uttryck runt om i landet beroende på huvudmäns och skolledares tolkning, men Nicklas Mårtensson ser en trend där undervisningsgrupper för barn med särskilda behov läggs ner. Han menar att en skola som inte erbjuder det stöd som en enskild elev behöver bryter mot skollagen.– Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och ska utjämna skillnader. Men det man egentligen erbjuder är samma lösning för alla. Det innebär att man inte har den anpassningsmöjlighet för särskilda behov som finns inskriven i skollagen.

Är det här en resursfråga?

– Det jag pratar om behöver egentligen inte kosta så mycket mer pengar. Det handlar snarare om att använda dem på ett vettigt sätt. Det finns kommuner som satsar extra pengar på sådant man vill ge i skolan och räknar av kostnaderna mot de framtida kostnader för unga människor i utanförskap som skulle uppstå om man inte gjorde satsningen. Vi har många exempel på elever som inte har fått stöd och hamnar i ett utanförskap.

Hela rapporten finns tillgänglig på autism.se

Kommentera