klassrum_larare_elever
Debatt

Även kommuner måste få driva resursskolor

Skolinspektionen anser att det bryter mot skollagen att kommuner anordnar resursskolor. Det märkliga är att fristående huvudmän får göra det. Lagen bör ändras för att vi ska få en likvärdig skola av hög kvalitet för alla, skriver Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet.

För ökad likvärdighet och kvalitet i skolan krävs lika förutsättningar för fristående som kommunala skolor. Det är avgörande för skolans övergripande syfte, att ge alla elever möjligheten att utvecklas och nå de uppsatta målen i skolan.

Alla elever har rätt till en bra utbildning och möjligheten att nå sin fulla potential. Det är skollagen tydlig med. Det är sedan kommunernas skyldighet att se till att skolverksamheten organiseras så att den uppfyller de högt ställda kraven. Att även kommunen, likt fristående skolaktörer, ska kunna samla elever med särskilt stora stödbehov i egna resursskolor borde därför vara självklart.

Det tycker emellertid inte Skolinspektionen som nyligen fick rätt av kammarrätten. Linköping kommun får därmed inte anordna egna resursskolor. Skolinspektionen ansåg att det bryter mot skollagen och att det fanns en risk att de 50-talet elever det rör sig om kommer att förbli kvar i resursskolan. De kräver att var och en av dem ska skrivas in i en vanlig skola där de kan de få undervisning i särskilda grupper istället. Det trots att kommunen intygat att de genom resursskolan, där kompetensen finns samlad, kan ge bättre stöd till elever med särskilda behov. Och trots att de med siffror kan visa att den genomsnittliga genomströmningen är på 18 månader för eleverna, att de alltså inte blir kvar i verksamheten.

Det märkliga i kråksången är dock att fristående huvudmän uttryckligen i lagen tillåts ha särskilda resursskolor. Varför gäller då inte samma för kommunen? Enligt kammarrätten omfattas friskolorna av en undantagsregel vilket ger dem ett annat handlingsutrymme. Linköpings kommun menar att det i grunden handlar om en tolkningsfråga då det inte finns något uttryckligt förbud i lagen för kommuner att driva resursskolor. Den övergripande principen borde då rimligtvis vara, när lagen tolkas, elevens rätt att utvecklas och få de förutsättningar som krävs för att nå de uppsatta målen.

En likvärdig och kvalitativ skola för alla elever kräver inte bara lika villkor för alla huvudmän, fristående som kommunala, utan även förtroende. Huvudmännen vet bäst hur de ska organisera sin verksamhet för att uppnå skollagens högt ställda krav, där en bra skolgång och elevens möjlighet till utveckling ska vara det övergripande målet. Det är därför viktigt att lagen ändras så att det blir tydligt att även kommuner får driva resursskolor. Först då kan vi få en likvärdig skola av hög kvalitet för alla.

Ulrika Carlsson, riksdagsledamot Centerpartiet och utbildningspolitisk talesperson

Kommentera