bedomningsmatris_vittra
Bedömning

Bedömningsmatris höjde resultaten

På Vittraskolan i Östertälje når 98 procent av eleverna målen i alla ämnen. Fem år tidigare var siffran 78 procent. Bakom ligger en färgglad bedömningsmatris, som hjälper lärarna att i god tid fånga upp elever som halkar efter.

På friskoleföretaget Vittra, som ägs av koncernen Academedia, började man 2008 jobba med en ökad systematik i uppföljning av elevernas kunskapsresultat på flera skolor. Arbetet organiserades med hjälp av en digital bedömningsmatris, där lärarna fyller i en enkel bedömning i varje ämne för varje elev var sjätte vecka.

Att göra bedömningar ofta är förvisso i sig inget unikt, menar Daniel Eskilson, vice vd på Vittraskolorna.

– Egentligen gör såklart alla lärare bedömningar hela tiden. Men det vi har gjort är att systematisera arbetet för att enklare kunna synliggöra mönster och avvikelser.  

Användningen av bedömningsmatrisen ser lite olika ut på skolorna. På till exempel Vittraskolan i Östertälje får färgerna rött, gult och grönt symbolisera var eleven ligger i förhållande till måluppfyllelsen.

– Det är enkelt. Grönt innebär att eleven når målen enligt planen och förväntningarna, samt ligger i linje med ämnesplaneringen. Rött innebär att eleven inte gör det. Det ger en enkel överblick. Man får snabbt indikationer på om en elev når målen enligt planen eller inte, säger Daniel Eskilson.

Den gula färgen kan inbjuda till flera tolkningar. Därför är det viktigt att alla är på det klara gällande dess betydelse. I Östertälje betyder gult att läraren känner oro kring elevens kunskapsutveckling.

– Det viktiga är att alla på skolan är samspråkade och tolkar färgkodningen på samma sätt. Vi dikterar inte centralt vad färgkoderna ska innebära utan det får den enskilda skolan komma överens om.

Men matrisen syftar inte endast till att visa hur en elev ligger till i förhållande till målen. Den synliggör även mönster i organisationen. Om till exempel många elever inte klarar målen i ett specifikt ämne kan det betyda att undervisningen i ett visst ämne inte fungerar. Men orsaken kan likväl vara att en grupp elever i början av läsåret inte har förväntad kunskapsnivå.

– Matrisen synliggör problemet snabbt, vilket gör att det kan åtgärdas i ett tidigt stadie, säger Daniel Eskilson.

Matrisen blir dessutom ett kommunikationsmedel mellan lärarna.

– Information överförs på ett enkelt och likvärdigt sätt.

Varje kvartal sammanställs, bearbetas och analyseras resultaten av elevhälsoteamet, följt av att man planerar och genomför förändringar. 

Sedan matrisen infördes har resultaten på Vittraskolan i Östertälje på fem år gått från att 78 procent av eleverna klarade målen i alla ämnen till att 98 procent gör det.

– På till exempel Östertälje och Vallentuna har vi kunnat se stor effekt i resultat och kunskapsutveckling. Men det är inte mätningarna i sig som höjer resultaten. Resultat är inte heller allt som betyder något. Mätningarna synliggör de problem som finns, vilket gör det möjligt att sätta in åtgärder och göra anpassningar i tid. Och det har vi blivit väldigt bra på, säger Daniel Eskilson.  

Systemet införs hösten 2015 på landets samtliga Vittraskolor.

Kommentera