Skolinspektionen

Begler: Hot om vite fungerar

Ännu har inga skolhuvudmän behövt betala något vite för att de vägrat rätta till allvarliga brister i sin verksamhet. Men Skolinspektionens generaldirektör, Ann-Marie Begler, tycker att inspektionens vitesmöjligheter fungerar väl som påtryckningsmedel eftersom det får de kritiserade skolorna att börja jobba med de problem som pekats ut.

Sedan den 1 juli 2011, då den nya skollagen trädde i kraft, har Skolinspektionen utfärdat 49 förelägganden kombinerade med vitesbelopp, mot kommunala och fristående huvudmän, om att rätta till brister som drabbar eleverna på ett allvarligt sätt. Av de 49 huvudmännen är 24 kommunala. Orsaken till Skolinspektionens kritik kan vara att eleverna fått otillräckligt stöd eller att skolorna brister i sitt arbete mot kränkande behandling.

Nu visar en sammanställning från Skolinspektionen att fram till nu har ingen huvudman betalat något vite för att den vägrat rätta till de allvarliga bristerna. Det rapporterar Ekot idag.  

En anledning är att många skolor faktiskt rättar till de brister som de kritiserats för. I knappt 30 av fallen har Skolinspektionen valt att avsluta ärendena eftersom skolorna själva börjat åtgärda problemen på ett tillfredsställande sätt. 

– Min uppfattning efter de här åren som vi har haft vitesmöjligheter, är att det fungerar väldigt väl som påtryckningsmedel. I kommuner och fristående skolor vill man inte ha ett vitesbelopp över sig eller betala ett vite, utan då jobbar man med de problem som vi har pekat ut, säger Ann-Marie Begler till Ekot. 

Men en del huvudmän har istället valt att överklaga till domstol. Då handlar det om skolor som inte hållit med om Skolinspektionens kritik och fall där inspektionens tolkning av lagen ifrågasatts.

Detta gör att ärendena drar ut på tiden och Ann-Marie Begler säger till Sveriges radio att hon önskar att domstolsprocesserna gick fortare.

– Ett överklagande kan ta lång tid och till och med gå upp i högsta instans och då tar det sin tid och det är naturligtvis problematiskt för de elever som går i skolan. Som till exempel inte får undervisning i alla ämnen, där skolan inte ger stöd till de elever som behöver det, så är det ett stort problem för de eleverna. Så jag skulle ju önska att det fanns en möjlighet till snabbare domstolsprocess.

Kommentera