Forskning

Betyg i sexan gav ökad likriktning

Mer likriktad undervisning. Det blev en av konsekvenserna när betyg i årskurs sex infördes. Det menar Tord Göran Olovssons som disputerat på en avhandling i ämnet.

Läs mer

Tord Göran Olovsson disputerade med sin avhandling ”Det kontrollera(n)de klassrummet. Bedömningsprocessen i svensk grundskolepraktik i relation till införandet av nationella skolreformer ” den 3 juni vid Umeå universitet.

Läs hela här.

Tord Göran Olovsson undersöker i sin avhandling vad som hände med undervisningspraktiken när betyg i årskurs sex infördes 2011. Genom observationer och intervjuer med lärare och elever studerade han arbetet i årskurs fem i två skolor och följde sedan upp klasserna ett år senare, när eleverna fått betyg för första gången, för att studera skillnaderna.

I en intervju i Skolporten berättar han att betygsinförandet gjort undervisningen mer likriktad. I årskurs fem såg bedömningsprocesserna olika ut på de olika skolorna.

– I årskurs sex hade skolorna blivit mer lika, då följdes kursplanen mer strikt och lärarna styrde upp undervisningen mer. Lärare och elevers autonomi blev alltså mindre. Undervisningen utformades på ett sätt som skulle göra det lättare att sätta betyg, säger Tord Göran Olovsson till Skolporten.

Eleverna själva hade ett kluvet förhållningssätt till betygen.  Å en sidan såg man fram emot att få betyg, å den andra upplevdes det stressande. Många tyckte dock att det var bra med betyg eftersom de tyckte att arbetsron i klassrummet blev bättre.

Tord Göran Olovsson säger i intervjun att han överraskades av att reformen fick ett så tydligt genomslag i praktiken. I klassrummen blev det tydligt fokus på kunskapskraven och läraren började tydligt hänvisa till kunskapskraven.

– Ett annat resultat som förvånade var att skolorna innan betygssättningen var så olika och sedan blev så likriktade, säger han.

Kommentera