bocker
Utbildningspolitik

Bibliotekssatsning ska stärka läsförmågan

Regeringen vill säkra tillgången till bra skolbibliotek och reformera bibliotekspolitiken för att stärka elevernas läsförståelseförmåga. Generalsekreteraren i Svensk Biblioteksförening, Niclas Lindberg, välkomnar att politikerna lyfter behovet av skolbibliotek. 
– Men en reform för att ge elever tillgång till bemannade skolbibliotek måste åtföljas av någon form av ekonomiskt insats. Man måste komplettera de vackra orden med att visa lite muskler.

Regeringsförslag

Säkra tillgången till bra skolbibliotek
Bibliotekens kvalitet avgörs inte främst av antalet böcker utan av det arbete som utförs av kompetent bibliotekspersonal. Men enligt Kungliga bibliotekets rapport Skolbibliotek 2012 saknar hälften av Sveriges elever tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Regeringen vill att tillgången till bra skolbibliotek ska säkras och har för avsikt att under 2015 börja föra samtal med relevanta aktörer om skolbiblioteken.

Ta fram en nationell biblioteksstrategi
Regeringen föreslår att en nationell biblioteksstrategi tas fram för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom hela biblioteksväsendet. Regeringen avsätter även fyra miljoner kronor till Kulturrådets läsfrämjande arbete i samarbete med biblioteken.

 

I en debattartikel i dagens Expressen skriver utbildningsminister Gustav Fridolin och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om vikten av att stärka de svenska elevernas läskunnighet. God läsförmåga lyfts som nyckeln till att vända utvecklingen i skolan.

I debattartikeln tar de upp sedan tidigare kända reformer som läsa-skriva-räkna garantin som ska vara införd 2017, kunskapskrav i läsförståelse i årskurs ett och satsning på pedagoger med specialpedagogisk kompetens i lågstadiet.

Men lyfter de också bibliotekens roll för att stärka läsförmågan hos eleverna. Idag saknar hälften av Sveriges elever tillgång till ett bemannat skolbibliotek och Gustav Fridolin och Alice Bah Kuhnke skriver att Bibliotekens kvalitet inte främst avgörs av antalet böcker utan av det arbete som utförs av kompetent bibliotekspersonal. Regeringen vill därför att tillgången till bra skolbibliotek ska säkras och har för avsikt att under 2015 börja föra samtal med relevanta aktörer om skolbiblioteken.

– Situationen har inte förbättrats ett dugg sedan man införde i skollagen att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Att regeringen nu artikulerar behovet av skolbibliotek är något vi välkomnar, kommentar Niclas Lindberg, Generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening.

– Det glädjande är att man i artikeln pratar om att det inte bara är böckerna i sig som skapar läsförmåga utan att det också krävs personal. Men en reform om bemannade skolbibliotek måste åtföljas av någon form av ekonomiskt insats. Antingen måste staten själv skjuta till pengarna eller så måste man förmå skolhuvudmännen att inom befintliga resurser åstadkomna det. Och det säger man inte så mycket om.

Hälften av Sveriges elever har inte tillgång till ett bemannat skolbibliotek idag. Beror det på bristande resurser? 
– Inte nödvändigtvis. Eftersom situationen är som den är så har många skolor ingen erfarenhet av vilken effekt man kan få av ett bra bemannat skolbibliotek. Och när man står inför att man ska satsa på en ny pedagog eller en skolbibliotekarie så tror jag att de som argumenterar för ytterligare en pedagog vinner. Man vet inte vilket mervärde en bra bibliotekarie kan ge. 

Hur kan biblioteken stärka elevernas läsförmåga?
– Det finns en rad olika faktorer som verkar positivt på barns läsförmåga och läskunnighet. Att föräldrar läser högt för barnen har oerhört stor påverkan på läsförmågan även om det snarare är en uppgift för folkbiblioteken än för skolbiblioteken att jobba stödjande gentemot föräldrar. Det är viktigt att man har mycket böcker omkring sig hemma och här kan skolbiblioteken ha en viktig kompensatoriskt roll.  Man vet också att det spelar roll att barn får ”prata böcker”. Det är egentligen inga konstigheter men det verkar ändå svårt att få till. 

Vad önskar du dig mer från regeringens sida?
– Jag tror att bibliotekssektorn generellt är trött på fagert tal. Det här problemet måste satsas bort. Vi har räknat ut vad det skulle kosta att bemanna de obemannade skolbibliotek och notan hamnar på 1,5 miljarder per år. Man kan göra invändningar mot hur vi räknat men det indikerar att det inte är några få miljoner som saknas utan det är ganska stora summor som ska till för att åstadkomma det här. Man måste kompletter de vackra orden med att visa lite muskler.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm