mobbning-810
Årsrapport

BO: Skärp barnets skydd mot kränkningar

Skollagen behöver innehålla ett tydligt förbud mot all användning av våld. Det menar BO som vill skärpa barnets skydd mot kränkningar och våld från vuxna.

BO:s förslag till förändring

1. Lagstifta om barnets rätt att få information och stöd.

2. Inrätta lokala oberoende barn- och elevombud.

3. Anpassa myndigheter för barn och unga.

4. Skärp barnets skydd mot kränkningar och våld från vuxna

Hela rapporten finns att läsa här

Barnombudsmannen (BO)överlämnar idag sin årsrapport ”Välkommen till verkligheten – Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan” till regeringen.

I rapporten intervjuas 89 barn och unga i åldrarna 7 till 20 år om sina erfarenheter av vilket stöd man får när man utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan. 

Barnen berättar i rapporten om ryktesspridning, utfrysning, hån, sexuella trakasserier, knuffar och hot. Barnombudsmannen Fredrik Malmberg konstaterar i rapporten att ”Så här ser vardagen i skolan ut för en del barn, trots alla vackra ord och fina föresatser. På papperet är lagstiftningen tydlig: Nolltolerans gäller mot kränkningar. Som barn ska du omedelbart få stöd”. I verkligenhet ser det inte alltid ut så.

– Arbetet mot kränkningar i skolan måste bli mycket tydligare och ha barnets perspektiv och rättigheter i fokus, säger Fredrik Malmberg till SVT Nyheter.

I rapporten presenterar BO fyra förslag på åtgärder. Man vill för det första lagstifta om barnets rätt att få information och stöd. BO vill också att alla huvudmän ska inrätta lokala barn- och elevombud dit barn kan vända sig direkt. Det tredje förslaget handlar och att anpassa myndigheter så att barnen ska kunna förstå och bli delaktiga i besluten. Barn över 12 år ska ha självständig rätt att få, eller slippa få, sin sak prövad av Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen.

Slutligen vill BO skärpa barnets skydd mot kränkningar och våld från vuxna. Skollagen behöver innehålla ett tydligt förbud mot all användning av våld, menar DO. Man säger också att skolhuvudmannen måste leva upp till sin skyldighet att sätta in stödjande åtgärder för barn med särskilda behov.

BO konstaterar att skolagan förbjöds1958 men att det numera inte finns något uttryckligt förbud i skollagen. För vuxna i skolan finns ett visst utrymme för våldsanvändning utöver nöd- och nödvärnssituationer. Utrymmet är begränsat men det är inte tydligt definierat vad som avses, står det i rapporten. Denna otydlighet i gränsdragningen av när personal i skolan får använda våld är inte förenlig med barnkonventionen, menar BO.

– I våra samtal med barn och unga förekommer att elever varit utsatta för kränkningar och fysiskt våld från personal i skolan. Framförallt är det barn med särskilda behov som drabbats. Vi ser därför att skollagen behöver innehålla ett tydligt förbud mot all användning av våld, kommenterar BO Fredrik Malmberg till Svt Nyheter. 

Kommentera