centerpartiet_pandemi_debatt

Centerpartiet föreslår att tillsätta en snabb kartläggning, en Covidkommission för skolan samt att inkludera elevorganisationerna.

Debatt

C: ”Därför måste vi skapa en Covidkommission för skolan”

Debatt ”Det är dags att kartlägga konsekvenserna av den förändrade undervisningen i svensk skola under pandemin medan erfarenheterna fortfarande är tydliga för de som påverkats och fortfarande påverkas”, skriver centerpartisterna Fredrik Christensson och Niels Paarup-Petersen.

Att pandemin har påverkat den svenska skolan kraftigt vet vi alla. Hur mycket den har påverkat vet vi dock ännu inte så mycket om. Ingen djuplodande kartläggning av hur elever, lärare och skolledare har påverkats av pandemin har gjorts i Sverige. Det innebär att diskussioner om utbildningsskuld och framtida satsningar saknar det faktaunderlag som bör ligga till grund för politiska samtal. 

Centerpartiet föreslår därför tre åtgärder som behöver komma på plats som grund för en politisk diskussion om vilka lärdomar vi dragit av pandemin. Det är dags att snabbt tillsätta en kartläggning som undersöker elevers, lärares och skolledares upplevelser. Vi behöver också en Covidkommission för skolan som kan rusta den bättre inför att möta elevers och framtidens utmaningar. Och här måste elevorganisationerna ska ha en självklar plats – det är oerhört viktig att vi inte glömmer elevernas perspektiv. 

Det finns undersökningar från andra länder som kan ge en fingervisning om hur pandemin har påverkat skolan. För även om Sverige har varit ett av få länder där stora delar av skolsystemet har fortsatt vara öppet finns det även här många elever som fått ta del av undervisning på distans i olika former. Precis som varit fallet i de flesta länder. 

Nyligen presenterade danska Barn- och undervisningsministeriet en rapport om den så kallade ”nödundervisningen” i Danmark under covid-19 och hur denna har påverkat eleverna och skolans professioner. Rapporten som utarbetats av välrenommerade Danmarks Evalueringsinstitut visar på flera insikter som även bör väcka nyfikenhet i Sverige. 

Det kanske viktigaste, men inte oväntade, resultatet visar att det har skett ett stort kunskapstapp under nedstängningen av skolan. Hälften av eleverna anser att de lärt sig mindre under distansundervisningen. Även 70 procent av lärarna anser att utbytet från lärandet har försämrats under de ändrade förutsättningarna för undervisning. Vi är dock väl medvetna om att distansundervisning har varit nödvändig för att hindra den galopperande smittspridningen.

Mycket diskussion om skolan under pandemin har handlat om den psykiska ohälsan som förväntas öka som konsekvens av den större isolationen för många elever. Samtidigt har runt en tredjedel av de danska eleverna har mått bättre under perioden de inte kunnat vara i skolan. Att en del klarat sig bättre under tiden med distansundervisning gäller också kunskapssidan. En av fem elever anser att de lärt sig mer under nödundervisningen än vid vanlig undervisning. Mer lugn och färre störningar samt bättre möjlighet att koncentrera sig har lyfts fram i intervjuer. 

En viktig lärdom från den danska undersökningen är också hur viktigt det är att få in perspektiv från både lärare, elever och skolledare. Det är tre olika och viktiga perspektiv som påverkar undervisningen.

Den danska studien av skolans påverkan under covid-19 visar hur viktigt det är att vi även i Sverige undersöker hur elever, lärare och skolledare har påverkats av pandemin. Allt kan inte appliceras direkt på svenska förutsättningar. Men en sak är säkert: vi kan inte blunda för att det kommer finnas många elever som har kommit efter i undervisningen, som har mått sämre och som har känt sig mycket ensamma.

Centerpartiet föreslår därför:

  • Tillsätt en snabb kartläggning 

Vi behöver undersöka elevers, lärare och skolledares upplevelser under pandemin, medan det är aktuellt samt faktiskt kunskapstapp, undervisningstid och följder för den psykiska hälsan. Som Danmark visat behöver inte allting ta flera år att genomföra. 

  • Covidkommission för skolan

Det sägs att under kris är blir det tydligt vad system klarar av och inte, vad som är svagaste länken. Med en tydlig kartläggning kan vi ta lärdom av hur skolan har anpassat sig utifrån elevers olika förutsättningar och därmed rusta skolan bättre inför att möta elevers och framtidens utmaningar. Därför vill Centerpartiet att det skapas en Covidkommission för skolan.

  • Inkludera elevorganisationerna 

Centerpartiet har konsekvent fått kämpa för att elevorganisationerna inkluderas i samtalen om utvecklingen av svensk skola. Alldeles för ofta glöms elevernas perspektiv bort när forskning och professionerna ensamt ges utrymme till politikens finrum. Den danska undersökningen visar hur viktigt det är att elevernas röst hörs. Elevorganisationerna ska ha en självklar plats i arbetet med skolans utformning.

Det är dags att kartlägga konsekvenserna av den förändrade undervisningen i svensk skola under pandemin medan erfarenheterna fortfarande är tydliga för de som påverkats och fortfarande påverkas. Sedan måste vi våga se på konklusionerna med öppna ögon – elever, lärare och skolledare förtjänar inget mindre.

Fredrik Christensson (C), utbildningspolitisk talesperson
Niels Paarup-Petersen (C), ledamot utbildningsutskottet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm