henrietta20carolsson20godolakis
Forskning

Forskar om datorns roll i språkundervisningen

Är datorundervisning avgörande för utvecklandet av språkkunskaper? Det frågade sig spanskläraren Henrietta Carolsson Godolakis, som har forskat om språkundervisning.

Forskarskolan i spanska

Henrietta Carolsson Godolakis är en av fem aktiva gymnasielärare som deltog i Forskarskolan i spanska, vid Språk- och litteraturcentrum, Lund universitet. Projektet startade i juli 2012 – och avslutades kring årsskiftet 2014–2015. Syftet är att utveckla ny kunskap till nytta för spanskundervisningen i Sverige. 

Här kan du läsa hela Henrietta Carolsson Godolakis licentiatavhandling.

Henrietta Carolsson Godolakis lät två undervisningsgrupper i spanska, båda i årskurs två på gymnasiet, under ett år undervisas på två olika sätt: den ena hade begränsad datoranvändning – den andra använde datorer i alla träningsmoment. I övrigt hade de båda samma kurs, innehåll, metoder, aktiviteter och Henrietta Carolsson Godolakis som lärare.

Elevernas kunskaper i hör- och läsförståelse samt muntlig och skriftlig produktion testades både före och efter kursens genomförande.

Syftet i Henrietta Carolsson Godolakiss studie var att ta reda på om användandet av datorer kan vara en avgörande faktor för utvecklandet av språkfärdigheter.

– På gruppnivå kunde man inte se någon skillnad i resultaten. Rent statistiskt kan man inte säga att datorn gjorde någon skillnad, säger hon.

På färdighetsnivå kunde man dock se att de som hade höga förkunskaper utvecklades mer i kombination med hög datoranvändning – i de skriftliga momenten.

– Men generellt, oavsett mängd datoranvändning, kunde man se att de som påbörjade kursen med höga spanskkunskaper utvecklades bättre än de med låga. Det fanns även en parallell till meritvärde från grundskolan: elever som hade höga intagningspoäng utvecklades mer under kursen.

Enkäter visade att eleverna ur båda grupperna var nöjda med sin datoranvändning, samt att den var tillräcklig och lagom.

­– Jag tror inte att datoranvändning är avgörande. Oavsett vilka verktyg vi använder i språkundervisningen så är det viktiga att eleverna är bekväma i klassrummet och att de känner sig motiverade att ta sig an kursen.

Vilka slutsatser kan man dra av det här?

– Man måste utgå ifrån sitt sätt att undervisa och tillsammans med eleverna skapa undervisning som passar dem bäst. Ibland innebär det datorer – ibland inte. Fokus måste vara innehållet i kursen, inte verktygen. Men det är ju ett faktum att de digitala resurserna existerar och det är något vi måste förhålla oss till. 

Kommentera