elever_spel_platta_ipad_klass
Forskning

”Datorspel i skolan är en överdriven hajp”

Det finns en oproportionerligt stor tro på datorspel som läromedel. Det menar lärospelsforskaren Björn Berg Marklund som själv har erfarenhet inom spelutveckling.

Avhandling

Björn Berg Marklund, doktorand vid institutionen för informationsteknologi på Högskolan i Skövde, disputerar den 29 januari med avhandlingen ”Unpacking Digital Game-Based Learning: The complexities of developing and using educational games” som du kan läsa här.

– Det jag kritiserar är inte att datorspel har en potentiell lärande inverkan. Man kan absolut göra intressanta övningar med spel. Men tron på dess användbarhet har blivit oproportionerligt stor, utifrån vad man kan åstadkomma med dem, säger Björn Berg Marklund, lärospelsforskare vid Högskolan i Skövde och tillägger:

– Det har blivit en överdriven hajp.

Han har under fem år genomfört intervjuer och fallstudier med spelutvecklare, lärare, rektorer och elever för att skapa en bild av deras förutsättningar för att kunna utveckla och arbeta med datorspel som läromedel i skolan.

En av studiens upptäckter är att datorspel är mycket arbetskrävande för lärarna.

– Tyvärr är verkligheten sådan att arbetssituationen för lärare är tuff, samtidigt som datorspel är ganska arbetskrävande komplexa att använda. Skolan har inte tillräckliga förutsättningar för att använda datorspel som läromedel på ett nog givande och för lärare tillförlitligt sätt.

Björn Berg Marklund, som själv har en bakgrund som spelutvecklare, menar att debatten om lärospel har varit mycket enkelriktad, med forskare, företag och konsulter som menar att datorspel är effektivare än traditionella läromedel samt de är det enda sättet man kan nå ut till dagens elever.

– Men så är inte fallet. Som lärare bör man ta debatten med sund skepsis och försiktig optimism. Man kan använda spel, men man bör göra det utifrån sina egna förutsättningar: har jag den tid och de resurser som krävs för att använda dem?

Han menar att många lärare som varit skeptiska mot spel oförtjänt har stämplats som överdrivet konservativa eller tillbakasträvande.

– De som förespråkar lärospel trycker på stora löften och potentiella nyttor och då kan det vara svårt att visa sig skeptisk. Men det är viktigt att de lärarnas perspektiv respekteras och tas i akt i diskussioner om införandet av spel som nya läromedel.

Debatten kring lärospel präglas också av spekulativa nyttor och missvisande rön, exempelvis tron på konceptet ”digital natives” som ämnar beskriva den generation som vuxit upp i en tid när datorer och internet varit en naturlig del av samhället, menar Björn Berg Marklund.

– Det råder en uppfattning om att alla elever fötts med både högt intresse och en form av intuitiv kunskap om teknik och datorspel eftersom de fötts i ett teknologiskt samhälle. Men så är inte riktigt fallet – den beskrivningen passar bara in på en liten del av dagens elever. Vissa elever ägnar sig mycket åt spel, men absolut inte alla, och de gör det inte på samma sätt. Elevers förutsättningar för spelande ser olika ut och om datorspel diskuteras och utvecklas med ”digital natives” som utgångspunkt så finns det en risk att vi blundar för elevers mångfald och de utmaningar och möjligheter som den medför, säger han.   

Björn Berg Marklund anser dock att det finns bra och lovande exempel, trots att situationen för lärospel enligt honom är problematisk. Populära Minecraft är ett av de bästa spel man kan använda i skolan, menar forskaren.

– Det är väldigt anpassningsbart, har låga tekniska krav och lärarna kan anpassa det till vad de vill uppnå i läroplanen, säger han. 

Kommentera