partier-ny
Foto: Melker Dahlstrand
Debatt

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt. ”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

I år är det valår. Och vid årsskiftet började passande nog nya bestämmelser i skollagen gälla om politisk information i skolan. Förändringen innebär att det blir tydligare hur skolor och rektorer ska agera kring besök av politiska partier och ungdomsförbund i skolan, något som är högst aktuellt under ett valår. Nu är det dags för skolor att med stöd av den nya lagen släppa in de politiska ungdomsförbunden.

Under flera år har SSU och många andra politiska ungdomsförbund sett en oroväckande utveckling. Allt oftare har man fått avslag på en förfrågan om att besöka skolor för att kampanja och samtala med elever om politik. Orsaken uppges ofta vara svåra gränsdragningar kring vilka politiska partier som får bjudas in eller inte och  ett osäkert rättsläge. På grund av oro för hur elever skulle reagera om antidemokratiska organisationer släpptes in så valde dessvärre fler och fler skolor att då utestänga alla demokratiska ungdomsförbund.

Det är naturligtvis en förståelig oro men samtidigt kan oron för antidemokratiska krafter inte vara ett skäl för att utestänga de demokratiska krafterna. Att kollektivt bestraffa alla politiska ungdomsförbund för att försvara demokratiska värderingar är som att skjuta sig själv i foten. Inte minst när vi ser att tilltron till demokratin och politiska partier minskar bland unga, är det farligt att tillåta en utveckling där en politisk dialog utestängs. Skolan har länge varit en naturlig mötesplats för elever och politiska partier genom ungdomsförbundens möjlighet att göra skolbesök och att möjliggöra politiska samtal i skolan är avgörande för demokratins framtida fortlevnad.

Därför föreslog regeringen en ändring i skollagen som förtydligar att gränsdragningen av inbjudna politiska partier och ungdomsförbund måste ske på urval av objektiva kriterier. Propositionen gick i september igenom riksdagen och trädde som sagt i kraft vid årsskiftet. Den nya bestämmelsen ger ett välbehövligt beslutsstöd för skolors rektorer att kunna göra objektiva gränsdragningar för vilka partier som får bjudas in. Sådana objektiva kriterier kan exempelvis vara representerade partier och dess ungdomsförbund i kommunfullmäktige, regionfullmäktige, riksdag och EU-parlament. Lagen är dock ingen garanti för att ungdomsförbund bjuds in och det är fortfarande rektorer som har sista ordet, men lagen är en garanti för objektiv behandling, vilket sannolikt går till roten av problemet som uppstått tidigare med otydlighet kring rättsläget.

Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker. Trots att ungas politiska intresse har ökat sedan millenieskiftet och att hela 42% hade ett intresse för samhällsfrågor så har det inte lett till ökat partipolitisk engagemang eller förtroende, snarare tvärtom. Endast tre procent av 15-24-åringar anser att de har ett mycket stort förtroende för partierna enligt Ungdomsbarometern. Totalt har en majoritet, 63 procent, inget eller litet förtroende för politiska partier. Dessutom håller 46 procent av ungdomarna med om påståendet att politikerna inte kan lösa problemen som finns i Sverige, att jämföra med 40 procent som tar avstånd från påståendet.

De här siffrorna vittnar om en är en förtroendekris för politiska partier och i grunden en förtroendekris för hela demokratin då det är politiska partier som utgör grundstommen i den representativa demokratin. Samtidigt ser vi en ökad spridning av desinformation och fake-news. Att i det läget utestänga demokratiska politiska ungdomsförbund är rent ut sagt farligt. Därför är den nya bestämmelsen i skollagen ett viktigt steg för att vända utvecklingen. Vi hoppas att alla rektorer nu använder lagen som beslutsstöd för att möjliggöra samtal med politiska partier i skolan!

Andrea Törnestam, förbundssekreterare SSU

Lena Rådström Baastad, partisekreterare (S)

Kommentera