lag_klubba_klassrum

Flera nya lagar som berör skolan trädde i kraft den 1 juli.

Skollagen

Det betyder nya lagen om överlämning mellan skolor

Ny lag ändrar vem som avgör vilka uppgifter som lämnas över mellan verksamheter när elever byter skola.

Skollagen

Skolvärlden har tidigare skrivit om de nya lagar för skolan som trädde i kraft den 1 juli i år. En av dessa gäller reglerna kring överlämning av information från en skola till en annan när en elev byter skola, och formuleringen har lett till vissa frågetecken bland lärare. Skolvärlden ringde upp Maria Olausson, undervisningsråd på Skolverket, för att ta reda på vad som gäller.

– I läroplanen finns sedan tidigare regler för byte av skola men man har upptäckt att det inte var tillräckligt tydligt. Man väljer därför att reglera det här i lag istället – nu blir det en skyldighet för skolan att göra en sådan här uppgiftsöverlämning. Man skärper det för elevens skull, säger hon.

En effekt av att de tidigare reglerna inte varit tillräckligt skarpa är enligt lagens förarbete att anpassningar eller särskilt stöd dröjt på den nya skolan, vilket kan ha stora konsekvenser för eleverna.

– De som redan haft det tufft, har mycket frånvaro och stort behov av stöd behöver en snabb och bra överlämning och det har inte alltid varit fallet på skolorna, säger Maria Olausson.

Såhär lyder den nya lagtexten (Skollagen 3 kapitlet 12 g §):

Överlämning av uppgifter vid övergång mellan och inom skolformer

När en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan övergår från skolformen till en annan av de angivna skolformerna ska den skolenhet som eleven lämnar till den mottagande skolenheten överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven. Detsamma gäller om eleven byter skolenhet inom skolformen.

Tidigare har elevens föräldrar kunnat säga till skolan de lämnar att ”vi vill inte att ni delger den nya skolan den här informationen”. Gäller det fortfarande?

­– Nej, det här innebär en förändring. Den nya lagen innebär att den avlämnande skolan är ansvarig för att göra bedömningen om vad som ska lämnas över, med utgångspunkt i vad eleven behöver. Det skulle kunna innebära att skolan kan överlämna information som föräldrarna inte vill att de ska överlämna, säger Maria Olausson.

I förarbetet till lagändringen resoneras om vikten av kommunikation med hemmet – avsikten är inte att föräldrar ska känna sig helt överkörda. Det är till och med så att om en överlämnande skola hamnar i läget att man inte är överens med föräldrarna om vilka uppgifter som ska överlämnas, ska skolan göra en omprövning av sin egen bedömning. Först därefter kan skolan gå vidare, men äger då makt att lämna över även det som föräldrarna inte vill att den nya skolan ska få ta del av.

Spelar det någon roll om det rör sig om exempelvis stadieövergångar inom samma kommun eller en flytt av andra skäl mitt i terminen?

– Det bedöms på samma sätt. Man uppmuntrar alla huvudmän att ta fram rutiner för att göra överlämningar både till kommunala och fristående skolor, oavsett vilken orsak flytten har.

Lärare har kontaktat oss och berättat att de tagit emot nya elever från en annan kommun mitt i årskus sex, och fått höra att de inte har någon dokumentation att lämna över. Får det gå till så, med fyra månader kvar till elevens första betyg?

– Skolverket kan inte uttala sig om rätt eller fel i enstaka fall. Men det är den överlämnande skolan som bedömer vad man behöver lämna över. Är det sedan så att en elev byter skola mitt i ett år, så kan det ju finnas saker man måste veta på den nya skolan. Det är viktigt att det finns rutiner på skolorna för att hantera överlämningar, så att processen kommer igång snabbt, säger Maria Olausson.

Lagändringen gäller både grund- och gymnasieskolan.

Kommentera