Remissvar – stadieindelade timplaner

”Det är en viktig fråga för oss”

Lärarnas Riksförbund är positiva till förslaget att grundskolans timplan stadieindelas. Men man tycker inte att Skolverkets förslag är tillräckligt genomtänkt och skriver därför i sitt remissvar att förslaget bör återremitteras.

Regeringen gav i våras Skolverket i uppdrag att ta fram ett förslag till stadieindelning av grundskolans timplan, det vill säga att varje ämne tilldelas ett antal timmar per stadium. Nu är förslaget ute på remiss och i ett remissvar skriver Lärarnas Riksförbund att man tillstyrker att grundskolans timplan stadieindelas. 

– Det här är viktig fråga för oss och som vi drivit länge. Vi har legat på den tidigare regeringen om att göra de här förslagen till förändringar, så i grunden stödjer vi förslaget. Däremot tycker vi inte att förslaget är tillräckligt genomtänkt och skriver därför att förslaget bör återremitteras, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Argumenten för att återinföra en stadieindelad timplan är flera. En stadieindelad timplan fyller en viktig funktion som garant för likvärdighet. En av aspekterna är att stadieindelningen underlättar kontroll och utvärdering, en annan att det blir lättare för elever som av olika anledningar flyttar eller byter skola, står det i remissvaret.

– Det handlar om elevernas rätt att få den undervisningstid de har rätt till och om föräldrarnas möjlighet att verkligen kunna ha koll på att eleverna får den tiden. Och utan stadieindelade timplaner blir det svårt att se om satsningar, som till exempel mer matematik i lågstadiet, verkligen kommer eleverna till del. 

Lärarnas Riksförbund föreslår bland annat: 

*Att det bör övervägas om Skolans val kan avskaffas i syfte att garantera likvärdigheten och för att betona vikten av varje enskilt ämne som anges i timplanen. Om möjligheten att reducera ett ämne eller ämnesgrupp ska vara kvar bör det få ske med maximalt 10 procent.

*Att Elevens val avskaffas, och att motsvarande timmar fördelas på grundskolans ämnen. 

*Att samtliga grundskolor i Sverige ska följa den nationella timplanen. 

*Att moderna språk bör vara obligatoriskt för huvudmännen att ge från årskurs 7, vilket innebär att ämnet inte behöver tidsättas i mellanstadiet.

*Att fördelningen av undervisningstid mellan de respektive No- och So-ämnena hanteras med särskild varsamhet utifrån ämnenas karaktär, inte utifrån rättviseperspektivet ”lika för alla”.

– Inom det som förut var NO- respektive SO-ämnena så tycker vi att det ser ut som att man bara har gjort en fördelning rakt av. Vi skulle vilja se hur det är tänkt, är antalet timmar kopplade till ämnets specifika karaktär, säger Bo Jansson. 

Lärarnas Riksförbund föreslår att förslaget om en stadieindelning timplan skickas ut som en ny remiss från departementet innan förslaget går till riksdagen. 

Kommentera