skola_bankar
Statsbidrag

Efter nya bidragsförslaget: ”Otillräckligt”

Riksrevisionen föreslår ett nytt system för riktade statsbidrag till skolan.
Det är ett bra men otillräckligt förslag, anser LR:s Åsa Fahlén.
– Det är hög tid att löpa linan ut och inse att kommunerna inte klarar av det ekonomiska ansvaret för skolan, säger hon.

Under tisdagen släppte Riksrevisionen en rapport där man föreslår att regeringen sammanfogar de riktade statsbidragen till skolan till ett enda bidrag. Varje huvudman ska få möjlighet att använda bidraget utifrån lokala förutsättningar och behov – det vill säga att de fördelas utifrån elevantal, och eventuellt socioekonomiska förutsättningar. Samtisigt föreslår man att ett analysstöd bör kopplas till bidraget, för att hjälpa huvudmännen att inför ansökan identifiera utvecklingsbehov.

Myndighetens granskning visar att det nuvarande systemet inte fungerar ändamålsenligt, och i vissa fall till och med riskerar att påverka skolutvecklingen negativt.

– Systemet har lett till att en del huvudmän prioriterar insatser som det finns statsbidrag för, i stället för sådana som skulle främja verksamheten mest. Det innebär att lokala utvecklingsbehov kan få stå tillbaka, säger riksrevisor Helena Lindberg, i ett skriftligt uttalande.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tycker att det är en intressant tanke som Riksrevisionen lägger fram.

– Något måste ju göras när det är uppenbart att kommunerna inte ens med statlig ekonomisk hjälp klarar av att driva skolan på ett ändamålsenligt sätt. Det är dock viktigt att komma ihåg grundtanken med de riktade statsbidragen, nämligen att staten tar ansvar för delar av skolan där kommunerna uppenbart har misslyckats. De riktade statsbidragen är ju ett slags nödvändigt räddningspaket, säger hon.

Riksrevisionen konstaterar i rapporten att det uppstått en bekymmersam situation där många huvudmän anser sig beroende av statliga medel för att kunna fullgöra det uppdrag de enligt skollagen har ansvar för. Bidragen kräver relativt omfattande administration och uppföljningen har varit svag.

I granskningen ingår även en intervjuundersökning där huvudmännen uppger att det stora antalet statsbidrag försvårar den långsiktiga planeringen. I stället efterfrågas ett flexiblare system med bättre möjligheter att fokusera på ett färre antal insatser.

Ytterligare ett problem är att beslut om bidrag ibland tas först efter att den bidragsberättigande verksamheten ska ha startats, vilket har lett till att huvudmän under osäkerhet tvingats ligga ute med pengar.

– Riksrevisionens förslag går i rätt riktning, men är otillräckligt. Det är hög tid att löpa linan ut och inse att kommunerna inte klarar av det ekonomiska ansvaret för skolan. Staten behöver inrätta ett sektorsbidrag för skolan, som i första hand täcker kostnaderna för undervisning och elevhälsa. Att bara titta på befintliga riktade statsbidrag räcker inte. Det positiva med de riktade statsbidragen är att staten visat vad som absolut måste prioriteras. Vi vet att kommunerna annars gör väldigt olika prioriteringar, vilket leder till försämrad likvärdighet. Riksrevisionens förslag är riktigt, men måste omfatta hela kostnaden för undervisning och elevhälsa, säger Åsa Fahlén.

Rapporten finns att ladda ner från Riksrevisionens webbplats här.

Kommentera