mnormell
Läsarfrågan

”Eleverna behöver öva sig i att se undervisningen med lärarens ögon”

Margareta Normell, gymnasielärare, psykoterapeut och författare, svarar på en läsarfråga om hur flexibel man som lärare ska vara gentemot sina elever – hur många chanser ska de få?

Fråga: Jag undrar hur flexibel jag måste vara för att tillmötesgå mina gymnasieelevers krav på flexibilitet när det gäller provtillfällen, redovisningar, inlämningsuppgifter och extra genomgångar. Hur många chanser ska dom få?

Svar: Det är svårt att sätta gränser för andra. Jag brukar därför betona vikten av att sätta gränser för sig själv, men eftersom det är lättare sagt än gjort behöver vi hjälpas åt för att kunna behålla vår professionalitet. Annars finns en risk att eleverna bemöts alltför olika beroende på vilka lärare man har. Alla vet inte heller var de egna gränserna går och det kan leda till att vissa överanstränger sig och andra låter saker passera som egentligen borde uppmärksammas.

Vi lever i ett samhälle där individen i allt högre grad hålls ansvarig för hur livet blir. Konkurrensen om jobb och utbildningsplatser samt rädslan att inte lyckas i sociala sammanhang gör förväntningarna på skolan enorma. Eleverna vill inte bara ha lärare som är kunniga i sina ämnen, de vill också bli sedda som individer, respekterade och förstådda. Skolforskaren Hattie har visat oss att ingenting slår en bra lärare när det gäller elevernas resultat. Det allra viktigaste är att lärarna kan se undervisningen med elevernas ögon. För att detta ska lyckas krävs en utvecklad mentaliseringsförmåga, enkelt uttryckt: att kunna se sig själv utifrån och andra inifrån. Föräldrarna har också stora krav på skolan, eftersom de själva känner av den hårdnande konkurrensen i samhället och förstås vill sina barns bästa.

Vad kan du då göra som enskild lärare? Eftersom behoven är oändliga och kraven ibland orimliga behövs ett gemensamt och kontinuerligt arbete kring frågan. Som jag ser det är det bra att börja med en gemensam diskussion där man kommer överens om en grundnivå av riktlinjer (exempelvis uppsamlingsheat för omprov, regler kring ledighet, oanmäld frånvaro, särskild hänsyn i vissa fall osv). Arbetslaget kan sedan diskutera detaljer och reflektera över hur man kan förstå och förhålla sig i olika konkreta situationer. Verksamheten måste klara av svårigheterna och det som bestäms måste vara genomtänkt. Elevhälsoteam, föräldraråd och elevråd, kan vara med i kontinuerliga samtal och informationen måste vara tydlig till alla när terminen börjar.

Eftersom dina elever snart ska ut i arbetslivet är det viktigt att de får tillfälle att diskutera hur deras krav på flexibilitet påverkar ditt och klassens arbete. De behöver öva sig i att se undervisningen också med lärarnas och kamraternas ögon. Arbetslivet idag bygger i hög grad på förmåga att arbeta i grupp, att planera, ta ansvar och kunna förutse konsekvenser av det man gör. En sådan diskussion utvecklar även elevernas mentaliseringsförmåga.

Kommentera