Nya beslut

En lärare fälls och en frias av ansvarsnämnden

Lärarnas ansvarsnämnd drar in legitimationen för den lärare i Skåne som upprepade gånger anklagats för sexuellt ofredande av elever. Samtidigt friar nämnden den lärare som tagit tag i och fört ut en störande elev ur klassrummet.

Den lärare som nu får sin legitimation indragen har anklagats upprepade gånger men aldrig dömts i en straffrättslig process. Nämnden konstaterar i sitt beslut att läraren under flera års tid fått allvarliga anklagelser riktade mot sig och att flera rektorer betonat vikten av att ändra det beteende som eleverna uppfattat som kränkande, utan att han dragit någon lärdom av det. Istället har han upprepat beteendet på nya skolor och till slut lyckats bli utköpt från fem olika kommuner. Flera rektorer som haft läraren som anställd bedömer att han är olämplig som lärare.

– Just det faktum att han inte vill ta till sig av kritiken utan bara fortsatt på samma vis vägde tungt när vi tog beslutet, säger läraren och nämndledamoten Magnus Blixt.

Det friade läraren hade att hantera en provsituation på gymnasiet där en störande elev inte lyssnade på tillsägelser. Efter att ha försökt att prata med eleven och sökt både rektor och vaktmästare för stöd utan framgång fattade han beslutet att fysiskt flytta eleven ut ur klassrummet.

Lärarnas ansvarsnämnd hänvisar i beslutet till ett par paragrafer i skollagen:

”Enligt 5 kap. 6§ skollagen får en lärare vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.”

Och:

”En sådan åtgärd kan enligt 5 kap. 7§ skollagen vara att visa ut en elev från undervisningslokalen, om eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt och eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren.”

Magnus Blixt säger att nämnden hade en omfattande diskussion om gränsdragningar, men ganska snart enades om att en varning inte var aktuell i det här fallet. Tvärtom, faktiskt.

– Han slipper en varning inte bara för att han inte gjort fel, utan för att han har gjort rätt, med hänvisning till de andra eleverna. Som lärare har vi inte bara en skyldighet att inte kränka elever, utan också en skyldighet att se till att alla får den undervisning de har rätt till. Vi måste se både till individen och kollektivet, och ibland krockar det.

Vad tycker du om att Skolinspektionen gjort en anmälan av händelsen?

– De vill väl pröva var gränserna går. Det är oprövad mark, och det är vi som ska trampa upp stigen.

Kommentera