mobbning
Statistik

Fler anmäler till Skolinspektionen

Anmälningarna till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) fortsatte att öka under 2014. Vanligast är att anmälan handlar om kränkning av en elev. 

Under förra läsåret gjordes 3747 anmälning om upplevda missförhållanden i skolan till Skolinspektionen och BEO. Det är en ökning med fem procent jämfört med året innan och generellt sett har anmälningarna ökat varje år sedan Skolinspektionen startade 2008. Det skriver Skolinspektionen som sammanställt statistiken.

En majoritet av anmälningarna rör grundskolan och det är oftast föräldrar som gör anmälan. Vanligast är att anmälan handlar om att skolan inte ska ha gjort tillräckligt i samband med att en elev blivit kränkt. Omkring 1300 av fallen handlade om detta. De fall som rör kränkning hamnar på BEO:s bord.

Näst vanligast är att anmälan handlar om att skolan inte gett eleven tillräckligt särskilt stöd trots att eleven, enligt anmälan, har behov av det.

Anmälningarna som kommer in till Skolinspektionen kan också handla om vilka åtgärder skolan gör när en elev inte kommer till skolan, fall där ett barn inte får plats i förskolan i rätt tid och frågor som rör huvudmannens organisation och styrning.

– Det är angeläget att de missförhållanden i skolan som föräldrar och elever upplever kommer fram i ljuset. Anmälningarna ger betydelsefulla signaler om vad de tycker inte fungerar i just deras skola. Därför är det viktigt att skolansvariga tar varje anmälan på stort allvar, rättar till eventuella brister och ser till att missförhållanden inte upprepas, kommenterar Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler i pressmeddelandet.

Kommentera