bocker

Både på de högskoleförberedandeprogrammen och yrkesprogrammen är det fler tjejer än killar som går ut med högskolebehörighet

Betyg

Fler tjejer behöriga till högskolan efter gymnasiet

Fler klarar av sin gymnasieutbildning på tre år men färre är behöriga till högskolor och universtitet. Procentuellt är det fler tjejer än killar som är behöriga efter gymnasieexamen.

Om statistiken
  • Undersökningen är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting.
  • Statistiken i artikeln baseras på hur många studenter som avslutat sina gymnasiestudier på tre år.
  • Statistiken inkluderar elever som läst på de individuella programmen och på ett introduktionsprogram.
  • Här kan du läsa rapporten.

I rapporten ”Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016” jämför SKL resultat mellan kommuner. Ett av målen när gymnasiereformen infördes 2011 var att fler elever skulle klara av sina gymnasieutbildningar på tre år, något som lyckats. Bland eleverna som påbörjade sina utbildningar 2010/2011, året innan reformen infördes, hade 71 procent av eleverna klarat sina utbildningar på tre år.

Av de eleverna som påbörjade sin utbildning läsåret 2012/2013 fullföljde 71,7 procent sin utbildning.

Utveckligskurva över hur många gymnasieelever som fått sin examen från gymnasiet inom 3 år
Utveckligskurva över hur många gymnasieelever som fått sin examen från gymnasiet inom 3 år

– Ökningen kan bero på flera olika saker. Det är fler elever som får godkänt i kursen Matematik 1 vilket kan vara en anledning. Men sedan har även kraven för att komma in på gymnasiet skärpts så de som börjar är bättre rustade, säger Karin Hedin som är statistikansvarig på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Av de som går ut gymnasiet är det fler kvinnor än män som är högskolebehöriga. Av de kvinnor som påbörjade studier vid ett yrkesprogram hösten 2012 är var 40 procent högskolebehöriga efter tre år på gymnasiet, av männen var det 24 procent högskolebehöriga från samma program.

På de högskoleförberedandeprogrammen hade 79 procent av kvinnorna som började hösten 2012 högskolebehörighet efter avslutad gymnasiebildning, 71 procent av männen från samma program uppnådde högskolebehörighet.

Procentuell fördelning mellan könen över högskolebehöriga elever
Procentuell fördelning mellan könen över högskolebehöriga elever

Sveriges Kommuner och Landsting tar i sin rapport upp att skillnaden mellan könen på yrkesprogrammen kan bero på att större delen av eleverna på de kvinnodominerade programmen vill jobba med ett yrke som kräver eftergymnasial utbildning.

Robin Smith, ämnesspanare på Lärarnas Riksförbund och lärare i svenska och engelska på Viktor Rydbergs Gymnasium i Stockholm tror att det även kan vara en fråga om mognad mellan könen:

– Sveriges Kommuner och Landstings resonemang låter hållbart men generellt så mognar kvinnor snabbare än män. När man nu släppt på stödstrukturer och tänker att elever ska ta mer ansvar så gynnar det den som är ansvarsfull, disciplinerad och självdriven. Det kan vara så att kvinnor hunnit mogna till större grad och kan identifiera vad man behöver längre fram, resonerar Robin Smith.

Av de elever som påbörjade sina gymnasiestudier läsåret 2008/2009 hade 69,3 procent grundläggande behörighet till universitet och högskolor. Efter att den nya gymnasiereformen infördes sjönk den siffan. Procentuellt var 51,6 procent av den första kullen av de elever som tog studenten efter att reformen införts behöriga till högskola eller universitet. Av årets studenter, som påbörjade sina studier 2012/2013 var 53,4 procent behöriga, vilket är en ökning på 1,8 procent.

Antal elever som går ut gymnasiet med högskolebehörighet
Antal elever som går ut gymnasiet med högskolebehörighet

Sveriges Kommuner och Landsting resonerar i sin rapport kring att införandet av gymnasiereformen gjorde att utbildningen på yrkesförberedandeprogrammen inte längre automatiskt ledde till högskolebehörighet. Detta kan förklara varför så många färre blev högskolebehöriga efter att reformen infördes. Att 1,8 procent fler av studenterna som påbörjade sina studier året efter gick ut med högskolebehörighet kan bero på att det blivit tydligare för yrkesprogramseleverna att de har rätt att läsa behörighetsgivande kurser.

Kommentera