kemilektion
Forskning

Nya didaktiska verktyg för NO-undervisning

Meningsfull undervisning för eleverna – och om inte – i så fall varför? På Stockholm Universitet utvecklas didaktiska verktyg som lärare i naturvetenskap kan använda sig av i den dagliga verksamheten. 

– Verktygen är empiriskt grundade vilket innebär att de bygger på detaljerade analyser av undervisning samt att de testas och förfinas i nära samarbete med lärare, säger Karim Hamza, forskare på Stockholms Universitet.

TALES-projektet genomfördes med medel från Vetenskapsrådet och avslutades formellt 2013. I projektet utvecklade didaktikforskare och NO-lärare tillsammans verktyg för att planera undervisning så att den blir mer meningsfull för eleverna. Verktygen hjälper också lärarna att utvärdera om undervisningen verkligen varit meningsfull.

– I ramverket jobbar vi med olika slags syften som hjälper till att organisera elevernas och lärarens handlingar i klassrummet. I planeringen kan läraren tydligare urskilja vilka syften man vill att eleverna ska se i undervisningen, eleven ska kunna svara på vad de sysslar med och varför. Det är viktigt att läraren planerar så att syftena blir begripliga för eleverna.

Hur förändrades lärarnas undervisning med verktygen?

– Genom att tydligare urskilja syftet med lektionen kunde de enklare peka på vad som inte fungerat och ”skruva” på undervisningen till nästkommande lektion. 

Karim Hamza betonar vikten av att lärare var med och testade de didaktiska verktygen.

– Det går inte att utforma sådana här verktyg med enbart ren forskning om undervisning. Man måste vidareutveckla dem tillsammans med lärare i undervisningen. Vi manglade det här verktyget ute i klassrummen, modifierade och testade igen. Och nu har det blivit ett viktigt hjälpmedel för de lärare som var med och testade detta. Och de sprider i sin tur kunskaperna till sina kollegor.

Karim Hamza är också med i ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet kallat ”Undervisningstraditioner och lärande” som löper fram till 2018. Inom skolans naturvetenskap finns olika traditioner gällande undervisning, som till exempel den tillämpade och den disciplinära.

– Vi utvecklar ett systematiskt sätt att visa på hur de olika traditionerna åstadkommer olika saker i undervisning. Målet är att skapa ett system som säger att ”om du vill åstadkomma det här med eleverna så kan du lägga upp undervisningen så här. Däremot ska du akta dig för det här”.

– Man ska också komma ihåg att situationen aldrig ser exakt likadan ut för två lärare. Elevgruppen, tid och resurser skiljer sig alltid åt, säger Karim Hamza. Det är därför den här typen av didaktiska verktyg är så viktiga att utveckla, som stöd för alla de komplexa val lärare dagligen behöver göra i undervisningen.

Kommentera