Hemmasittare

”Fråga eleverna varför de är borta”

”Fråga elever och föräldrar om orsaken till skolfrånvaron. Att bara rapportera frånvaron räcker inte.” Den menar specialpedagogen Loredana Ciambriello som dagligen möter elever som varit borta länge från skolan.  Nu har hon tillsammans med en kollega skrivit en utvecklingsartikel om hur frånvaro kan förebyggas.

Om Lärarna

Loredana Ciambriello är specialpedagog och lärare i samhällsorienterande ämnen i åk 4-9 och arbetar på Centrumskolan i Nacka.

Lisa Norming är lärare i samhällsorienterande ämnen i åk 4-9 och förstelärare. Hon arbetar som lärare på Alphyddeskolan i Nacka.

Här kan du läsa hela
utvecklingsartikeln

Loredana Ciambriellos magisteruppsats i specialpedagogik. ”Att främja skolnärvaro: Elever och föräldrars upplevelser av skolans arbete med skolfrånvaro” finns att läsa här.

Loredana Ciambriello arbetar som lärare på en resursskola i Nacka sedan 15 år tillbaka. Många av de elever som hon möter har varit borta från skolan under långa perioder. Nu har hon tillsammans med kollegan Lisa Norming skrivit en utvecklingsartikel om skolfrånvaro som publicerats hos Skolporten.

Syftet med artikeln och undersökningen den bygger på var att utifrån elevers och föräldrars perspektiv identifiera faktorer som gynnar arbetet med att förebygga ogiltig skolfrånvaro. Bland annat ville Loredana Ciambriello och Lisa Norming veta hur elever och deras föräldrar uppfattar att skolan agerar vid ogiltig frånvaro. 

– Vi intervjuade elever i årskurs 6 och lät deras föräldrar besvara en enkät.  Eleverna hade faktiskt bättre koll än föräldrarna. De hade koll på plattformen där frånvaron rapporterades och de kände till att lärarna gjort anpassningar för att någon klasskamrat skulle komma till skolan.

Föräldrarna svarade däremot att skolan inte informerat om vilka rutiner som gällde om något barn började vara borta från skolan.

– Det vi också märkte i undersökningen var att själva orsaken till frånvaron tappas bort. Läraren anmäler frånvaron i skolplattformen och sen har man gjort sitt.  Det vi frågar oss är vem som har ansvar för att ta reda på orsaken till frånvaron, säger Loredana Ciambriello.

Undersökningen gjordes i årskurs sex. Man skulle kunna tänka sig att enkätsvaren kommer sig av att ogiltig frånvaro helt enkelt inte är aktuellt redan då. Men Loredana Ciambriello säger att det är viktigt att reagera tidigt.

– Vi kan få elever till oss som varit borta hela sjuan och åttan. Och det är inte så att de plötsligt börjar vara borta när de börjar högstadiet. Det börjar tidigare och vår erfarenhet är att det kan ha börjat med något väldigt, väldigt litet.

Frågan är inte tillräckligt prioriterad ute på skolorna, menar hon.

– Man agerar ganska sent, det är vår erfarenhet. När vi möter barnen kan de ha varit borta i flera år. Skolverket till exempel trycker på tidiga insatser. Men vad är det?  Skolorna behöver ha en handlingsplan för hur man ska agera. Det måste vara jättetydligt.  

Skolan har en skyldighet att rapportera till hemmet samma dag som eleven är borta. I en del kommuner används en sms-tjänst och nästan alla skolor använder någon form av plattform för att hantera frånvaron.

– Plikten att rapportera är bra. Och det är bra att man genom plattformen kan få fram tydlig statistik över när och hur mycket en elev är borta. Det är enkelt se mönster som att det alltid är på måndagar eller på matten. Men att bara rapportera räcker inte. Någonstans har man tappat bort att ringa hem och fråga varför eleven är borta.

Kan det inte vara så att läraren har fullt upp ändå?

– Jo, så kan det vara. Och kanske tänker läraren att nu har jag rapporterat, nu har jag gjort mitt. Men det handlar inte om så många barn i praktiken. Och som lärare måste man bygga relationer till eleverna, det måste det finnas tid till. Man måste visa: jag bryr mig om dig, jag vill veta varför du inte kommer till skolan.

Är det vad ni får höra från era elever att de saknat tidigare?

– Ja, ibland har de upplevelsen att ingen bryr sig. Föräldrarna har också erfarenheten av att de får reda på frånvaron väldigt sent. Kanske först vid utvecklingssamtalet när det inte finns underlag för betyg. Det är så dags då. Många av våra elever har tragiska historier med sig som kanske kunde ha undvikits om någon tidigt hade frågat eleven vad frånvaron beror på. 

Kommentera