gustav_fridolin_amneslarare
Skolutredning

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Skolmyndighetsutredningen har överlämnats till regeringen och innehåller förslag som skulle innebära stora förändringar för Skolsverige.

Utredningen föreslår bland annat att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) ska läggas ner och ersättas av Skolmyndigheten och Institutet för professioner i skolväsendet. Den förstnämnda föreslås förutom huvudkontor i Stockholmsområdet också ha tio regionala kontor, utspridda över landet.  

Men utbildningsminister Gustav Fridolin är redan idag tydlig med att någon myndighetssammaslagning inte kommer att bli verklighet.

– En regionalisering av myndigheterna behövs. Och utredningen lägger en grund för hur det kan göras så tillsyn och stöd kopplas samman samt att staten kan borga för jämlikhet i skolsystemet.  Men vi drar inte slutsatsen att en regionalisering kräver en sammanslagning av myndigheterna utan ser att man kan genomföra regionalisering ändå. Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Enligt Gustav Fridolin är regeringens hållning att myndigheterna ska vara kvar men med en gemensam, regional struktur. Det innebär ”precis som utredningen beskriver det” att man kan sitta tillsammans i regionala kontor så att den myndighet som utövar tillsyn enkelt kan lämna över kunskapen till myndighetsföreträdare som kan stödja skolorna att möta de problem som skolorna har.

Han jämför med Samverkan för bästa skola, där staten stöttar omkring 200 skolor.

– En regionalisering lägger grunden för att alla skolor, med den typen av behov, ska kunna få stöd från staten.

Kommer lärarna själva märka någon skillnad?

– Ja, regionaliseringen innebär ett helt nytt steg, nämligen att staten återtar det ansvar man hade innan den stora decentraliseringen av skolan. Staten ska borga för likvärdigheten. Det var grovt feltänkt på 1990-talet när staten abdikerade från ansvaret att skapa likvärdighet i skolsystemet. Därför jobbar vi med samverkan för bästa skola, därför tillsatte vi en skolkommission och nu har vi förslag på hur en regionalisering kan se ut. 

Utredningen föreslår tio kontor, från Luleå till Lund.

– Om det blir exakt så som utredningen föreslår, det får vi bereda vidare. Men jag kommer arbeta för en regionalisering där också myndigheterna kan arbeta tillsammans. Det finns en lång rad förslag i utredningen som vi kommer analysera närmare.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm