Thorengruppen 2

För en månad sedan överlämnades viteskravet på Thorengruppen till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

| Foto: Thoréngruppen
Friskolor

Friskolekoncernen riskerar utmätning av Kronofogden

En av Sveriges största friskolekoncerner riskerar utmätning av Kronofogdemyndigheten efter att inte ha betalat ett vitesföreläggande.
– Vi kommer att betala skulden inom kort, säger Thorengruppens informationschef Niklas Westman.

Gruppen är en av Sveriges största friskolekoncerner med verksamhet från Kiruna i norr till Malmö i söder. Senaste verksamhetsåret (2020) hade den en omsättning på 1 539 248 000 kronor och gjorde ett rörelseresultat (ebit) på 124 448 000. Koncernen ägs av Raja Thorén som även är dess vd.

För i dagarna sex år sedan konstaterade Skolinspektionen efter tillsyn att det fanns allvarliga brister i verksamheten på företagets gymnasieskola (Yrkesgymnasiet) i Stockholm. Bland annat ansåg myndigheten att en stor del av eleverna inte uppnådde kunskapskraven i ett eller flera ämnen, att det fanns brister i elevhälsans förebyggande arbete och i hur skolan gav särskilt stöd till elever som behövde hjälp för att klara skolarbetet.

Enligt Skolinspektionen fanns det även brister i skolans arbete med bedömning och betygssättning av elevernas kunskaper. Dessutom var elevfrånvaron hög.

Den 6 juli 2015 beslutade Skolinspektionen att bristerna skulle vara åtgärdade senast den 30 oktober samma år. Om inte så var fallet hotade myndigheten med att ansöka hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att företaget ska betala ett vite till staten på 700 000 kronor.

”Ärendet har skvalpat omkring mellan olika myndigheter”

Några månader senare noterade myndigheten att en del av bristerna var åtgärdade, men inte alla, och begärde hos förvaltningsrätten att företaget skulle betala ett vite på 300 000 kronor.

Thorengruppen å sin sida menade att viteskravet borde avslås helt och hållet. Bolaget ansåg bland annat att vitesföreläggandet inte var tillräckligt tydligt formulerat och att det dessutom inte hade knutits till en klart definierad prestation eller underlåtenhet.

Thorengruppen hade dessutom, enligt egen utsago, inte uppfattat eller förstått vad Skolinspektionen ansåg måste göras.

I mitten på september 2016 biföll Förvaltningsrätten i Stockholm Skolinspektionens begäran. Thorengruppen överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm som i slutet på januari året efter inte gav något prövningstillstånd. Det innebar att förvaltningsrättens dom stod fast.

Sedan hände inte så mycket förrän viteskravet för drygt en månad sedan överlämnades till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Kravet på de 300 000 kronorna hade då ökat med 600 kronor till 300 600 kronor.

Thorengruppens informationschef Niklas Westman skriver i ett mejl till Skolvärlden att ”ärendet har skvalpat omkring mellan olika myndigheter”.

– Det har varit oklart hur detta vite ska regleras. Vi kommer betala skulden inom kort och kommer självklart göra rätt för oss.

Det gjorde koncernen även förra gången en obetald räkning hamnade hos Kronofogden. Den gången gällde det dock inget vite, utan en felparkeringsavgift på 850 kronor.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm