rektor_planera_ledare_tavla
Internationell undersökning

Friskolor har bäst ledare

Det finns ett tydligt samband mellan hög kvalitet på skolledning och bra elevresultat. Och det är friskolornas ledningar som är bäst.

Styrning och ledning i skolan

Läs hela rapporten ”Styrning och ledning i skolan” här.

SNS Analys presenterar i dag en studie som genomförts av fyra forskare, däribland Nicholas Bloom, professor i nationalekonomi på Stanforduniversitetet. De har bland annat undersökt ledarnas förmåga att definiera tydliga mål samt strategier för att rekrytera och behålla lärare.

Just rekrytering, men också hantering av lågpresterande personal och befordran, är skolor är generellt sett sämre på än andra sektorer, visar undersökningen.

Den visar dessutom att det finns ett samband mellan hög kvalitet på ledningen och bra elevresultat. Vikten av hög kvalitet på ledningen är särskilt tydlig i jämförelse med andra faktorer: sambandet är dubbelt så starkt som det mellan lärarnas kompetens och elevresultat, samt hela tio gånger starkare än sambandet mellan klasstorlek och elevresultat.

När forskarna jämförde de privata, fristående, respektive offentliga skolornas ledningar kunde de konstatera att ledningskvaliteten var högst på friskolorna.

– Vi ser att friskolorna utmärker sig särskilt vad gäller ledarskap och ansvarsutkrävande. Det är vanligare att rektorer vid fristående skolor har en långsiktig strategi för skolan. De hålls också i högre grad ansvariga för elevernas prestationer av skolornas huvudmän, säger Nicholas Bloom i ett pressmeddelande.

Undersökningen baseras på 1800 intervjuer med rektorer i länderna Sverige, Brasilien, Indien, Italien, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA. Resultaten för de svenska friskolorna är särskilt starka i jämförelse med de andra länderna.

Sverige är ett av de länder som i undersökningen visar högst kvalitet övergripande, baserat på 88 av landets skolor.

Kommentera