sarskola
Debatt

”Ge barn i särskolan rätt till obligatorisk förskoleklass”

Debatt ”Även barn i särskola borde ha rätt till tio års grundskola enligt likvärdighetsprincipen”, skriver debattörerna.

När förskoleklassen blev obligatorisk för ett drygt år sedan var ett uttalat syfte att öka likvärdigheten och skapa bättre förutsättningar för eleverna att möta grundskolans kunskapskrav. Det är en bra ambition och därför olyckligt att den inte innefattar barn som är aktuella för särskola. Det är därför glädjande att Liberalerna, under partiets landsmöte i helgen, förväntas ställa sig bakom linjen att även särskolebarn ska ha rätt till förskoleklass.

Särskolan vänder sig till barn som inte når grundskolans kunskapskrav på grund av utvecklingsstörning eller bestående hjärnskada. Alltså barn som behöver mer tid och stöd. För dessa barn återstår två alternativ: antingen att gå kvar ett extra år i förskolan, eller börja årskurs ett i särskola ett år tidigare. För många barn skulle det förstnämnda alternativet kunna vara hämmande för utvecklingen och i värsta fall stigmatiserande. Sistnämnda riskerar att bli ett alltför stort steg för barnet.

Redan när skärpningen av skollagen var ute på remiss, menade Autism- och Aspergerförbundet att ett aternativ för dessa barn behöver införas, det vill säga en förskoleklass för barn som tillhör särskolans målgrupp. De menade att det borde vara obligatoriskt för huvudmannen att erbjuda förskoleklass för barn som tillhör särskolans målgrupp men frivilligt att delta, samt att det fortsatt ska finnas möjlighet att välja att ha barnet kvar i förskolan ett år till eller att barnet går i den grundskoleförberedande förskoleklassen. Specifikt för just den här gruppen är behovet av en tillrättalagd miljö som erbjuder färre sensoriska intryck för att möjliggöra att barnen på bästa sätt kan ta del av det sociala sammanhang de placerats i.

För oss är det självklart att barn i särskolan ska ha samma rättigheter som alla andra barn.

Vi delar uppfattningen att även barn i särskola, enligt likvärdighetsprincipen, borde ha rätt till tio års grundskola. Vi har i våra uppdrag mött föräldrar som anser att deras barn faller mellan stolarna. Med tanke på att gruppen består av många olika barn med helt olika behov är det också viktigt att det är frivilligt.

Regeringen menar att det nuvarande regelverket är tillräckligt och att det står de kommunala huvudmännen fritt att själva erbjuda särskola i förskoleklass. Särskolan är dock en egen skolform, vilket gör att förändringar bör göras på nationell nivå. Dessutom behöver en reform av särskolan åtföljas av statliga resurser så att kommunerna har möjlighet att erbjuda likvärdig undervisning.

Partistyrelsen har yrkat bifall till vår motion, som behandlas på landsmötet i helgen. Liberalernas ställningstagande i frågan blir då att:

  • det ska vara obligatoriskt för huvudmannen att erbjuda förskoleklass för barn som tillhör särskolans målgrupp.
  • det ska vara frivilligt för barn som tillhör särskolans målgrupp att delta i förskoleklass.
  • det fortsatt ska finnas möjlighet att välja att ha barnet kvar i förskolan ett år till eller att barnet går i den grundskoleförberedande förskoleklassen.

I och med detta ökar vi trycket på regeringen att verka för att även särskolebarn har rätt till obligatorisk förskoleklass, alternativt en tioårig grundskola, om detta blir konsekvensen av den utredning som tittar på möjligheten att införa en sådan. För oss är det självklart att barn i särskolan ska ha samma rättigheter som alla andra barn.

Sara Wettergren (L), kommunalråd med ansvar för skola och utbildning i Malmö
Camilla Mårtensen (L), ordförande i bildningsnämnden i Kävlinge

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera