bok
Foto: Shutterstock
Forskning

Grammatik utan regler

Grammatikundervisning effektivare – utan terminologi. Det visade Marcelo Cea, doktorand på språk- och litteraturcentrum i Lund, i sin studie om grammatikundervisning i moderna språk. 

Hela avhandlingen

Är du spansklärare?

Här kan du läsa hela avhandlingen – på spanska. 

Marcelo Cea anser att traditionell grammatikundervisning i moderna språk inte fungerar tillräckligt bra.

– Vi kan inte fortsätta på samma sätt som vi gjorde på 70-talet, med terminologi och regler. När man pratar, tänker man aldrig på regler – snarare betydelse, säger han.

Och med kognitiv grammatik får eleverna göra just det: koncentrera sig på betydelsen av de grammatiska strukturerna.

– Att undervisa i grammatik ur ett kognitivt perspektiv innebär att man förenar och framhäver sambandet mellan form och betydelse, säger Marcelo Cea.

Därför har han gjort en jämförande studie mellan två grupper gymnasieelevers spanskundervisning. Ena gruppen – kontrollgruppen – hade ”traditionell grammatikundervisning” och den andra – experimentgruppen – hade undervisning baserad på kognitiv grammatik. Undersökningen resulterade i en licentiatavhandling.

– I studien deltog 70 gymnasieelever från två stora skolor i Malmö. De jobbade parallellt i två perioder; först nio timmar, sedan fyra, säger Marcelo Cea.

Kontrollgruppen undervisades i regler som beskriver hur språket fungerar utifrån den grammatiska terminologin. De fick lära sig regler utantill för att avgöra hur man ska strukturera meningar. Grammatikundervisningen var traditionell, med andra ord.

– Men experimentgruppens undervisning genomfördes utan regler och vi skippade den grammatiska terminologin nästan helt. Istället fick de lära sig att förstå det de ville säga. De fick tänka på betydelsen av det de ville framföra, säger Marcelo Cea.

Han lät eleverna ta avstamp i modersmålet, svenskan, för att sedan använda den kunskapen för att förstå betydelsen i målspråket.

– Eleverna är experter på sitt eget språk. Om vi kan överföra det på språkundervisning av annat språk så tjänar vi ju timmar, månader, år.

Studien visade att båda grupperna blev duktigare på spansk grammatik efter undervisningstimmarna, men att experimentgruppen fick bättre resultat i alla tester.

– Än mer anmärkningsvärt är kanske det faktum att kontrollgruppens resultat dalade oroväckande mycket, när uppföljningstester genomfördes tre månader efter studien. Men eleverna i experimentgruppen hade dalat väldigt lite eller rent av, när det gällde översättning, fått bättre resultat.

– En slutsats av undersökningen var att regler som är en beskrivning av hur något fungerar, i längden försvinner. Men när eleven förstår vilket budskap de ska framföra så sitter det kvar, säger Marcelo Cea.

Han menar att han har visat hur kognitiv grammatik kan användas praktiskt.

– Kognitiv grammatik är väldigt teoretiskt, men jag har hittat ett sätt att tillämpa det praktiskt. Undersökningen gäller kanske inte alla svenska elever, men den tyder på att det finns andra sätt att undervisa grammatik på, säger Marcelo Cea. 

Kommentera