gudrun

Forskaren och läraren Gudrun Erickson har tilldelats brittiska British Councils årliga utmärkelse ”The International Assessment Award”. Foto: Privat/Shutterstock

Bedömningsmetoder

Gudrun Erickson prisas internationellt för sin forskning kring bedömning

Diskussionen om bedömningens dubbla funktion – att främja både lärande och likvärdighet – har blivit allt vanligare under de senaste åren. Det menar professorn, forskaren och läraren Gudrun Erickson som i år tar emot British Councils utmärkelse till framstående personer inom internationell språkbedömning. 

Så lyder British Councils motivering till utmärkelsen:

Professorn Gudrun Erickson har varit en drivkraft för bedömning av språk både i Sverige och Europa i över 30 år. Hon har hon forskat, skrivit och föreläst om tekniska, teoretiska och sociala aspekter av bedömning. Hennes arbete har täckt frågor som rör nationell språkbedömningspolitik och praxis samt bedömning i klassrummet. Det är inom det sistnämnda området som hon kanske har erbjudit det mest varaktiga bidraget till disciplinen, de enskilda lärarna och eleverna vilka alltid har varit kärnan i hennes arbete.

2013 valdes hon till ordförande för European Association for Language Testing and Assessment (EALTA). Det är allmänt känt att hon under sin tid som ordförande stärkte organisationen och förde den mot en mer enhetlig och inflytelserik ställning. Hennes outtröttliga arbete för organisationen, i kombination med hennes villighet att erbjuda råd och stöd internationellt till kollegor, gör henne till en av Europas ledande personer inom området. Något som alltid genomförts med stort engagemang för rättvisa och respekt gentemot provtagare och andra viktiga medverkande. Under årens lopp har hon inspirerat en generation av språktestande utövare över hela Europa och andra med sin inställning.

Professor Gudrun Erickson vid Göteborgs universitet har tilldelats British Councils årliga utmärkelse ”The International Assessment Award”. Utmärkelsen ges till personer som arbetar med att främja kompetens inom språkbedömning internationellt. 

– Jag blev väldigt överraskad. Det är klart man blir glad på ett personligt plan. Men framförallt är det väldigt glädjande att det breda och samverkansinriktade sätt att se på bedömning som jag och många andra företräder får positiv uppmärksamhet, säger hon. 

British Council skriver i sin motivering att det bland annat är Gudrun Ericksons arbete inom EALTA (European Association for Language Testing and Assessment) som ligger till grund för utmärkelsen. 

Gudrun Erickson har under många år varit involverad inom EALTA på olika plan, som medlem, kassör, sekreterare och ordförande. Hon har medverkat aktivt i organisationens strävan att skapa ömsesidigt positiva möten och kunskapsutbyten mellan olika aktörer: lärare, lärarutbildare, personer med ansvar för storskaliga bedömningar, till exempel nationella prov och examina, samt forskare inom olika discipliner.

Idag är hon pensionär på halvtid men även seniorforskare och professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Göteborgs universitet, men i grunden är hon lärare i språk.

– Det är mitt livs bästa yrkesval, säger hon. 

För Gudrun Erickson hör intresse för lärande, undervisning och bedömning ihop. 

– Det går knappast att vara engagerad i det ena utan att också vara intresserad av det andra. Den starka ambitionen är ju att elever lär sig så mycket som möjligt och att vi kan hjälpa till på bästa sätt. Och då vill vi förstås också få reda på att de lärt sig, vad de lärt sig, hur och hur mycket, förklarar hon. 

Bland annat har Gudrun Erickson varit fokuserad på olika aktörers roll i bedömning, inte minst elevers och lärares erfarenheter och uppfattningar. 

– Det är lätt att glömma att den ojämförligt största delen av all bedömning görs av lärare tillsammans med elever i klassrum. Det händer lätt att diskussionerna blir allt för tekniska. Sedan missar man ibland elevernas viktiga roll. Självfallet är vi lärare experter, men det finns en del som bara eleverna kan bidra med för att utveckla processen, inte minst vad gäller hur de själva upplever att det går att lära sig och att visa vad man kan, förklarar hon.

Gudrun Erickson.
Gudrun Erickson.

Gudrun Erickson menar att detta är viktigt även i storskaliga sammanhang. I utvecklingen av de nationella proven i språk i Sverige, som Gudrun Erickson arbetat mycket med, samlas synpunkter systematiskt in från alla de hundratals elever som medverkar i utprövningar av uppgifter av skilda slag.

– Kommentarerna används sedan i utvecklingsarbetet och i sammansättningen av hela prov. Också lärare spelar en central roll i processen, tillsammans med andra, inte minst forskare, förklarar hon. 

Med sin långa karriär och gedigna kunskap om just bedömning och dess process kan Gudrun Erickson se att det har skett vissa fokusskiften de senaste åren.

– Bland annat har bedömningens dubbla funktion för lärande och likvärdighet, blivit allt mer central. Det gäller även samverkan med och mellan elever, elever och lärare, lärare och lärare samt med externa personer och institutioner, till exempel via utifrån kommande material, förklarar hon. 

En av de viktigaste grundstenarna när det gäller bedömning är att varje elev ges möjligheter att visa vad hen lärt sig och kan göra med sina kunskaper. För att lyckas med det krävs lyhördhet både av lärare och externa aktörer.

– För vissa elever fungerar det bäst att visa vad de kan skriftligt, för andra muntligt och en del visar det bäst genom handlande. Alla är olika. Ingen elev ska behöva känna att den fullt ut inte fick visa sina kunskaper. Därför är det viktigt att fråga under vägen hur eleven upplever sin egen utveckling och kunskap, förklarar Gudrun Erickson. I detta ligger också ett ansvar till samverkan mellan de pedagogiska och policyinriktade delarna av skol- och utbildningssystemet.

En fallgrop som det, enligt Gudrun Erickson, är lätt att hamna i är att göra det lätt mätbara till det viktigaste när det gäller bedömning.

– I språk är till exempel ord, grammatik och uttal förstås viktiga beståndsdelar i en fungerande språkkunskap, men de är inte mål i sig. Det är däremot den mångfacetterade användningen av språket som beskrivs i styrdokumenten och det är viktigt att bedömningen görs med fokus på detta, säger hon. 

Inom EALTA har Gudrun Erickson medverkat till utvecklingen av internationella riktlinjer för prov och bedömning i språk. Dessa vänder sig till lärare, lärarutbildare och personer med ansvar för storskaliga prov, både på det policyinriktade och operativa planet. Riktlinjerna finns tillgängliga på 35 språk och används runt om i Europa i lärarutbildning och fortbildning och även i forskning.  

I inledningen till dokumentet nämns ett antal principer, som Gudrun Erickson slutligen vill betona som centrala oavsett vilken typ av bedömning vi talar om: respekt för elever, ansvar, rättvisa, giltighet och tillförlitlighet samt samverkan mellan inblandade parter. 

Kommentera