larare_elever_bibliotek
Lärarbrist

Här går bibliotekarien in som lärarassistent

Lärarassistenter skulle kunna frigöra mer tid för lärarna att fokusera på undervisning. I Danmark har de redan hittat en lösning: Skolbibliotekarien kliver in och avlastar både i planering och i klassrummen. 

Områden där skolbibliotekarierna ska avlasta lärarna i danska folkskolan
  • Planering
  • Vägledning inom undervisning och evaluering
  • Följa ny forskning inom utbildning och pedagogik
  • Spåra användbara verktyg inom didaktik och pedagogik

Lärarbristen i de svenska skolorna öppnar intresset för nya satsningar och modeller som kan leda till höjd utbildningskvalitet. I Danmark pågår en reform där ökat samarbete mellan dansk folkskola och danska skolbibliotek ska lyfta utbildningen. Det underliggande syftet är att frigöra resurser för lärarna att skärpa fokus på undervisningen.

– Vi framhåller ofta hur viktigt det är att lärarna ägnar sin tid åt det som skapar kvalitet i undervisningen. Lärarna måste få tid för planering, genomföra och följa upp undervisningen. I en aktuell studie av sin tidsanvändning rapporterar lärarna själva att de vill äga mer tid åt själva undervisningen, berättar Anders Fredriksson, biträdande chef för resultatutvärderingsenheten inom Skolverket.

I Danmark är det tänkt att skolbibliotekarierna både ska kunna planera men även delta aktivt i lektionerna.

– Lärarna har ett ansvar för att planera och genomföra undervisningen. Jag har dock svårt att se att det inte är läraren som gör undervisningsplaneringen i de svenska skolorna. Vi följer givetvis utvecklingen av försöket i Danmark. Det är viktigt att studera metoder och samarbetsformer som kan hjälpa till att höja kvaliteten på undervisningen inom den svenska skolan, säger Anders Fredriksson.

Genom den pågående danska reformen ska lärarna inom folkskolan ges bättre förutsättningar att leda själva undervisningen. Skolbibliotekarierna ska ges ett ännu tydligare ansvar för pedagogik och inlärning i danska grundskolan(folkeskolen), årskurs 1- 9/10 och ännu mer aktivt än tidigare styra undervisningen men även oftare medverka i lektionerna.

– Nu skapas ett resurscentrum, ett kraftcentrum på skolorna, som kan ge stöd så att lärarna kan koncentrera sig mer om den konkreta undervisningsuppgiften. Detta är den riktiga vägen att gå för att dra större nytta av skolbibliotekariernas kompetens och för att avlasta lärarna, menar Jørgen Mandrup Nielsen, vice ordförande i Skolelederforeningen.

Förändringen innebär att lärarna får tyngre undervisningsbörda. Skolbibliotekariernas eller pedagogiska medarbetare som de numera kallas, huvuduppgift blir att konstant inspirera och understödja för lärarna och pedagogmedarbetare att fördjupa sig i inlärningsprocesser och studieresultat och på så sätt öka kvaliteten på undervisningen.

Även representanter för de danska skolbiblioteken ser positivt på den nya samarbetsformen.

– Vägledning om undervisning och vägeldning om evaluering är uppgifter som bibliotekarierna får ökat ansvar för. Uppgiften blir även att knyta aktuell och banbrytande  forskning inom utbildning och pedagogik närmare till skolans verksamhet. Meningen är att aktuell forskning inom utbildningsrelaterade områden  så tidigt som möjligt ska komma skolan till nytta, berättar Birgitte Reindel, ordförande i föreningen Danmarks Skolebibliotekarer.

Kommentera