handledning_elev_larare_skap
Elevfokus

Här leder eleverna utvecklingssamtalen

Mer muntligt aktiva och engagerade elever och ett större elevansvar för de mål som sätts upp. Det är resultatet av elevledda utvecklingssamtal som införts på många skolor. Mentorn Göran Nylander på Futuraskolan Bergtorp i Täby är övervägande positiv till det nya samtalsformatet.

De lärarledda, stundtals lite krystade, utvecklingssamtalen har årligen fått låga betyg av eleverna i utvärderande undersökningar. Därför har många skolor idag övergått från de traditionella lärarledda utvecklingssamtalen till elevledda samtal. Fördelarna är många, menar Göran Nylander, mentor och svenska-tyskalärare på Futuraskolan Bergtorp i Täby, utanför Stockholm.

– Nu är eleven mer muntligt aktiv och tvingas att tänka till bättre under samtalets gång. Elevledda samtal innebär att tankar och idéer kommer från eleven själv.

Även forskningen om elevledda utvecklingssamtal belyser fördelarna. Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of Education vid University of London, har under lång tid forskat kring vad som utmärker framgångsrikt lärande. Enligt Dylan Wiliam, ger det eleven en större möjlighet att få insyn i, och äga, sitt eget lärande och eleven känner ett utökat ansvar för de mål som de själva satt upp.

På Bergtorp introducerades de elevledda utvecklingssamtalen redan för ett par år sedan, men sedan våren 2015 hart samtliga klasser infört dem.

– Vi tyckte att eleverna borde vara mer delaktiga i processen vad gäller den egna skolsituationen, och vara aktiva i utvecklingen av sina egna förmågor och kunskaper.

Tidigare var eleven inte riktigt aktiv själv i samtalet utan svarade bara kortfattat på lärarens frågor utan att fördjupa sig i samtalets innehåll, säger Göran Nylander.

Syftet med utvecklingssamtalen är att eleverna ska se sina förmågor som de ser ut idag, och se vilka möjligheter det finns till förbättringar.

För årskurs 6 i Futuraskolan Bergtorp var det första gången många av eleverna fick testa elevledda utvecklingssamtal.

– Så här första gången låg fokus på den allmänna skolsituationen, attityden till skolarbetet samt gott kamratskap och att skapa bra relationer för att få ihop den nya klassen. Men i äldre årskurser handlar det om utvärdering i enskilda ämnen och betyg, säger Göran Nylander.

Innan samtalen fick eleverna möjlighet att förbereda sig med stöd av sin mentor. Ett formulär delades ut på mentorstiden med frågor som eleven och mentorn sedan tillsammans gick igenom, där eleven själv var delaktig i att sätta sina mål för kommande termin. Eleven fick sedan ta hem formuläret och gå igenom det med sina föräldrar.

– Målet är att de ska tänka igenom olika mål, sedan får vi lärare hjälpa dem att formulera tydliga, mer realistiska mål. Min roll är att coacha eleven till att utmana sig till nya tankesätt i sin skolsituation, och försöka uppmuntra till nya tankar om sina förmågor.

Även att den sociala utvecklingen är viktig, att utveckla sin person och personlighet åt rätt håll.

Men de elevledda samtalen passar inte alla lika bra.

– En utmaning är att elever som ofta skulle välja att ha en tyst roll under samtalet har lite svårt att våga leda ett samtal. För vissa elever är elevledda samtal helt nytt och det blir lite trevande i början att som tolvåring leda ett samtal där vuxna sitter med, det är svårt, säger Göran Nylander.

När samtalet tystnar finns mentorn där för att hjälpa och stötta. Ibland behövs en knuff framåt i samtalet så det inte står stilla.

– Jag hjälper eleven att föra samtalet framåt när det behövs, samt stöttar dem i att göra anteckningar.

Vissa elever sätter en oförtjänt begränsning på sin egen kunskapsutveckling och är för försiktiga när de sätter sina mål. Målet är ju att lyfta eleven till den betygsnivå som den egentligen ska vara på – alla ska nå sin fulla potential, menar Göran Nylandet.

Ett annat problem är att formuläret man jobbar med på Futuraskolan idag är i pappersform. Och det är inte alla elever som håller reda på sina papper. Försök med digitala lösningar pågår dock.

Hittills upplever Göran Nylander att såväl elever som föräldrar är positiva till elevledda utvecklingssamtal.

– Jag tror att samtalen kommer att bli bättre och bättre för varje gång. Ju mer eleverna får träna på detta, desto tryggare kommer de att känna sig i rollen att leda ett samtal och desto mer driv kommer det att bli i samtalen, säger Göran.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm