Utvärdering

Kompetenshöjande insatser gav resultat

Höjda elevresultat och förbättrat klassrumsklimat. Det är några effekter av Skolverkets projekt ”Handledning för lärande”, visar en ny rapport från IFAU. 

Om projektet

Hela rapporten ”Erfarenheter och effekter av satsningar på lärare i skolor med låga elevresultat”
hittar du här

Rapporten utvärderar Skolverkets projekt ”Handledning för lärande” som pågick 2012–2014 till en kostnad av knappt 50 miljoner kronor. De tio skolorna som ingick i projektet ligger i så kallade ”urbana utvecklingsområden” i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Borås, Kristianstad och Trollhättan.

Alla lärare har deltagit i grupphandledning samt gått en kurs i språkutvecklande arbetsätt och projektet har också haft inslag för att utveckla läxhjälp, lovskolor och studiehandledning på modersmålet.

Rapportförfattarna har intervjuat lärare och rektorer, gjort enkäter med elever och studerat elevresultat med hjälp av registerbaserad statistik. Enkät- och registeruppgifter analyseras mot en kontrollgrupp av liknande skolor som inte deltagit i projektet.

Källa: IFAU

Skolverkets projekt ”Handledning för lärande” pågick åren 2012 – 2014 och syftade till att höja lärarnas kompetens på tio grundskolor med låga kunskapsresultat. Huvudfokus i projektet var att höja lärares kompetens genom handledning och fortbildning.

Nu har Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) analyserat hur projektet genomförts, vilka effekter det haft på elevresultaten och hur elever och lärare ser på projektet. Resultatet redovisas i en rapport och rapportförfattarna har jämfört de tio skolorna som var med i projektet med skolor som inte fått extra stöd.

De kompetenshöjande insatserna tycks ha gett resultat. Framförallt har eleverna fått högre betyg i engelska och svenska som andraspråk i årskurs 9. Resultaten på de nationella proven i engelska visar samma ökning. För elever som är födda i Sverige eller invandrade för mer än fyra år sedan finns även positiva effekter på det sammanräknade betyget, meritvärdet.

– Effekterna i engelska och svenska som andraspråk är stora. I engelska handlar det om en förbättring med omkring 20 procent och i svenska som andraspråk om cirka 13 procent, säger en av rapportförfattarna, Caroline Hall, i ett pressmeddelande.

De tillfrågade eleverna ser också förbättringar och menar att lärarna undervisar bättre nu och att det är bättre stämning och mer lugn och ro på lektionerna.

– Vi vet inte exakt vad de goda resultaten för eleverna beror på, säger en av de andra rapportförfattarna, Kristina Sibbmark. Det är ett batteri av åtgärder som sattes in samtidigt. Om det till exempel är vidareutbildningen eller samtalen under handledningen som stärkt lärargruppen kan vi inte säga säkert.

Bland lärarna själva går dock åsikterna isär. Nästan alla är positiva till kursen i språkutvecklande arbetssätt som var en central del av projektet och lärarna säger att de genom kursen fick konkreta tips och pedagogiska verktyg. Däremot är många negativa till grupphandledningen som man inte tycker gav så mycket, samtidigt som insatsen tog tid från annat.  

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm