diabetes_injektion_0
Fortbildning

Lärare vet för lite om diabetes hos elever

Att ha diabetes och gå i skolan kan vara en utmaning för både elev och lärare. För att öka kunskapen om sjukdomen ska nu Svenska Diabetesförbundet satsa på föreläsningar för skolfolk runt om i Sverige.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig på:
diabetes.se.

Detta kan ett barn med diabetes behöva hjälp med:

Blodsockertester som ska tas och tolkas – vad ska barnet göra utifrån det mätta värdet?
Dosera och injicera insulin.
Barnet behöver extra insulin eller mat
Egenvårdsplan där behoven av egenvård, vad barnet behöver hjälp med, vad som kan behövas i olika sammanhang och vilka åtgärder som berör diabetessjukdomen.

Källa: Svenska Diabetesförbundet

Mellan 7000 och 8 000 barn har typ-1 diabetes i Sverige, varje år drabbas cirka 800 barn upp till 18 år av sjukdomen. Sjukdomen kräver dagliga insulininjektioner, blodsockerkontroller och mat på bestämda tider. En behandling som också måste fungera i skolan och som kan innebära problem utan rätt stöd från lärare och skolpersonal, menar man från Svenska Diabetesförbundet.

För att sprida information om sjukdomen och vad ett diabetesbarn behöver i skolan inleder nu förbundet en föreläsningsserie för pedagoger och rektorer på sex orter i Sverige, Umeå, Uppsala, Örebro, Eslöv, Karlstad och Göteborg. Målet är att öka kunskapsnivån om sjukdomen och låta deltagarna ta del av forskning på området. En tidigare kartläggning som Svenska Diabetesförbundet gjorde 2008 visade att det finns brister i omhändertagande av diabetesbarn i skolan. Cirka 20 procent av de tillfrågade barnen uppgav tillexempel att de underdoserade sitt insulin för att undvika lågt blodsocker medan hälften uppgav att de inte hade någon vuxen att be om hjälp om det behövdes.

– Tyvärr är det många föräldrar som möter stora problem med att få den hjälp som krävs för att barnet ska få en lugn och trygg skolgång. Vi hör ofta föräldrar berätta om oförstående rektorer eller kommuner där man inte tillsätter resurser för att ge den trygghet som barnet med diabetes behöver, skriver Svenska Diabetesförbundet.

Tillsynsansvaret för barnet ligger på kommunen den tid då barnet vistas i förskola eller skola. Exakt hur mycket hjälp barn och unga med diabetes behöver för att klara sin egenvård i skolan varierar dock men det är viktigt att berätta om hur det ser ut och vilka behov som finns, menar man. 

Kommentera