annikaeclund_2345

Annika Eclund, skolpolitisk talesperson (KD).

Debatt

”Kvalitetssäkra undervisningstiden i grundskolan”

Skolinspektionen ska granska hur skolhuvudmännen lever upp till kravet på garanterad undervisningstid och i förekommande fall vidta åtgärder, skriver Annika Eclund, skolpolitisk talesperson (KD).

Den svenska skolan står inför stora utmaningar. Kunskapsresultaten sjunker, lärarbristen ökar och många nyanlända elever har kommit under en kortare tid. Skolan ska erbjuda kunskaper både för att klara av arbetslivet, men också för att klara livet som ansvarsfull samhällsmedborgare. Om skolan inte lyckas i sitt uppdrag skapar vi stora framtidsproblem både för barnen och för Sverige som land.

Lärarnas skicklighet är den allra viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas i skolan. Vi behöver stärka lärare och rektor i deras uppdrag och göra mer för de elever som mår dåligt så att alla får samma chans att ta till sig kunskap och bildning. Men avgörande är även att staten följer upp att eleverna får del av den lärarledda undervisningstid som de har rätt till.

Staten har fastställt ett visst mått av undervisning som uttrycks som garanterad undervisningstid. Idag redogör huvudmännen till Skolinspektionen för den planerade undervisningstiden – men inte för den genomförda.

I en rapport från Skolverket 2015 framkommer att det finns motsägelsefull information huruvida gymnasieelever verkligen får den undervisningstid som är garanterad. Det finns huvudmän och skolor som i sin uppföljning använder den garanterade undervisningstiden mer som ett riktmärke än en lagstadgad rätt för eleverna. Det är inte förenligt med skollagen.

Vi ser brister med att den garanterade undervisningstiden i grundskolan inte följs upp. Kristdemokraterna anser att Skolinspektionen ska granska hur skolhuvudmännen lever upp till kravet på garanterad undervisningstid och i förekommande fall vidta åtgärder. Skolinspektionens tillsynsarbete ska stärka kvaliteten i den svenska skolan. Det är centralt att de följer upp att eleverna får den undervisningstid som de har rätt till. 

Annika Eclund, skolpolitisk talesperson (KD)

Kommentera