Forskning

Lärare vill ha bevis vid betygssättning

I sin licentiatavhandling har Anna Sundman Marknäs följt två svensklärare och deras betygsättningsprocess. Lärarna lade störst viktigt vid elevernas skriftliga prestationer eftersom de ansåg det svårare att bevisa de muntliga prestationerna.

Läs mer

Här kan du läsa hela avhandlingen

Det var Skolverkets rapport ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola” från 2009 som inspirerade Anna Sundman Marknäs till sin studie om hur betygssättningen i svenska fungerar och vad det kan innebära för olika elever med olika bakgrunder och kön.

– I svenska hade både föräldrarnas utbildningsbakgrund och elevernas kön stor betydelse till skillnad från i matte där kön inte är lika betydelsefullt. Jag ville försöka förstå varför de statistiska skillnaderna är stora i just ämnet svenska.

Anna Sundman Marknäs avhandling ”Betygssättning i grundskolans svenskämne” är en studie som följt två svensklärare och deras betygsättningsprocess. Det har visat sig att flickor dominerar i den skriftliga produktionen och pojkar i den muntliga interaktionen, men vid betygssättning så lägger lärarna störst vikt vid den skriftliga. Anledningen är att lärarna känner sig kontrollerade och vill ha ”bevis” som kan motivera betygen.

I en av klasserna jobbade eleverna mycket med den muntliga delen av språkundervisningen men det visade sig att tyngden, när det var dags att sätta betyg, lades vid det skriftliga.

– Då är det de som redan är duktiga på den skriftliga delen som får de högsta betygen. Det gäller att hitta en balans mellan de olika uttrycksformerna och lärarna behöver få stöd i hur man bedömer annat än de skriftliga produktionerna, säger Anna Sundman Marknäs.

Från skolans sida krävs det en levande diskussion kring läroplan och kunskapsmål, menar hon. Lärarna i studien lade en stor vikt vid den skriftliga förmågan för att ha bevis för sin betygssättning.

– Rankinglistor handlar bara om betyg och det finns en ständig känsla hos lärarna av att kunna bli granskade av skolinspektionen och vilja kunna bevisa sina betygsunderlag.

Kommentera