utvecklingssamtal

”Jag ser utvecklingssamtalen som tidskrävande bromsklossar”, skriver läraren Simon Sandström.

| Foto: Shutterstock
Debatt

Läraren: ”Ta bort utvecklingssamtalen”

Debatt ”Ta bort utvecklingssamtalen, skriv om skollagen och stärk lärarprofessionen”, skriver Simon Sandström, legitimerad lärare i svenska, matematik och idrott och hälsa.

Skollagens tionde kapitel (12 §) kräver att lärare ska planera och genomföra ett utvecklingssamtal per termin för varje elev och dess vårdnadshavare. På utvecklingssamtalet ska elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling presenteras samt hur eleven ska fortsätta utvecklas utifrån läroplanen. Det är viktigt att lärarna har dokumentation att luta sig mot och kan svara på frågor kring de ämnen eleven undervisas i.

Många lärare uttrycker att tiden för och kring utvecklingssamtalen innebär ett stort stresspåslag. Många vårdnadshavare har mycket synpunkter och vill ha inflytande och påverka undervisningen. Vårdnadshavarna backas upp av Skollagens fjärde kapitel (12§) som säger:  ”Vårdnadshavare för barn/…/ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.”

Jag är lärare och kommunombud för Lärarnas Riksförbund. Jag har samtalat med flera lärarkollegor. Att planera och med eleverna förbereda ett utvecklingssamtal tar mellan 30 minuter till så mycket som 90 minuter per elev. Förarbetet och genomförandet blir 60–120 minuter per samtal. I en klass på 25 elever blir det 1 500–3 000 minuter per termin, 25 till 50 timmar. Det blir 50 till 100 timmar per läsår. Vi talar om över en vecka upp till nästan tre veckors heltidsarbete. Beklagligt nog är det vanligt med fler elever än 25 per klass.

Jag har tre döttrar, varav två går i grundskolans årskurs 2 och 4. Jag har varit på deras utvecklingssamtal. Det var 30 minuters samtal där de gick igenom hur det går i de olika ämnena. Vi talade även om deras sociala situation. Mina döttrar når målen i alla ämnen. Jag kan inte förstå varför lärare ska behöva lägga ned denna tid två gånger per läsår, detta för att informera vårdnadshavare om hur bra det går för deras barn. Jag anser att denna tid bör ägnas åt elever som har svårare att nå målen och samverkan med deras vårdnadshavare. Tiden kan även ägnas åt planering i form av för- och efterarbete kopplat till undervisningen.

Jag värderar en kvalitativ och väl genomförd undervisning långt över att erbjudas dessa tids- och energikrävande utvecklingssamtal varje termin. Tänk om lärare kunde få 50–100 timmar till per läsår som de kunde ägna åt elever som inte når målen samt att utveckla sin undervisning. Denna tid skulle hjälpa många barn och resultera i en högre måluppfyllelse. Det skulle också minska stressen hos lärarna och resultera i en bättre arbetsmiljö.

Jag vet att lärarna kontaktar mig om det uppstår problem kring mina barns studiegång, det är en skyldighet i läraruppdraget. Jag förstår om ett samtal av ”lära känna-karaktär” är nödvändigt vid skolstart eller lärarbyte. Utvecklingssamtalen ser jag som tidskrävande bromsklossar.

Låt lärare få arbeta med det de ska, att planera och genomföra en kvalitativ undervisning samt det efterarbete som krävs. Låt lärare arbeta för att så många elever som möjligt ska nå målen istället för att tillfredsställa vårdnadshavare till barn som når alla mål. Det kan de glädjas åt när de läser omdömena, samtidigt som vårdnadshavare till ett barn i behov av extra stöd kanske gråter glädjetårar för att deras barn fått den tid som behövts för att nå målen.

Att det är inskrivet i Skollagen att vårdnadshavare ska ha rätt till inflytande över utbildningen tycker jag är beklagligt. Lagskriften är för diffus och öppnar upp för att tolkas på olika sätt. Det är problematiskt att personer som inte är utbildade ska ha rätt till inflytande. Lärare utövar en profession, denna lag sänker dess auktoritet.

Ta bort utvecklingssamtalen, skriv om skollagen och stärk lärarprofessionen.

Simon Sandström, legitimerad lärare i svenska, matematik och idrott och hälsa
Bitr. kommunombud/huvudskyddsombud, Lärarnas Riksförbund Stockholm

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera