lararebarn
Forskning

”Lärarens roll central vid projektarbeten”

Även vid mer elevcentrerade arbetssätt som projektarbeten har läraren en central roll. Det menar Mikaela Åberg som snart disputerar på en avhandling i pedagogik. 

Läs mer

Hela avhandlingen hittar du här.

Vid sidan av lärarledd helklassundervisning är det vanligt med mer elevcentrerade arbetssätt som grupparbeten och olika former av projektarbeten. Mikaela Åberg undersöker i sin avhandling hur lärare och elever interagerar vid projektarbeten och hur eleverna arbetar med information de hittat på nätet, hur de arbetar med de uppgifter de får och vilka krav det ställer på dem.

Under fem veckor följde Mikaela Åberg eleverna i en årskurs nia under ett projektarbete som handlade om hållbar utveckling, växthuseffekten och olika länders miljöpolitik. Avhandlingen visar, enligt ett pressmeddelande, på lärarens roll vid projektarbete, till exempel hur lärarna får eleverna att tänka på ett annat sätt, får dem att ställa nya frågor, leder eleverna in på nya förhållningssätt och hur de förhindrar eventuella misstag eller missförstånd.

– Även om projektarbetet är ett undervisningsupplägg som beskrivs som ett ”elevcentrerat” arbetssätt har läraren ändå en central roll, säger Mikaela Åberg i pressmeddelandet.

Hon menar att mötet mellan lärare och elev är centralt.

– Mycket av elevernas tid går åt till att stämma av med lärarna huruvida de är på rätt spår. Det är lärarna som sätter agendan och planerar arbetets upplägg. Det är också de som formulerar instruktioner, ger vägledning, sätter upp mål, ramar in uppgiften och slutligen bedömer elevernas arbete, säger Mikaela Åberg.

För Mikaela Åberg har den huvudsakliga frågan inte varit om projektarbete som arbetsform är bra eller dålig eller hur projektarbete bör bedrivas. Istället är fokus de kommunikativa och konkreta villkoren. 

– Genom att studera hur uppgifter och instruktioner omsätts i praktiken blir det möjligt att undersöka hur lärare och elever tillsammans formar undervisningen. På det sättet bidrar avhandlingen till att ge en ökad förståelse för en arbetsform i skolan som blir allt vanligare, säger hon. 

Kommentera