Rapport Skolverket

Lite tid till det pedagogiska uppdraget

Det är hög omsättning på svenska rektorer. Och knappt en femtedel av rektorernas tid ägnas åt det pedagogiska uppdraget. 

Rektorers möjlighet att arbeta med det pedagogiska uppdraget måste få större plats i skolan konstaterar Skolverket som granskat rektorernas arbete i rapporten ”Svenska rektorers erfarenhet i nordiskt perspektiv”. Fokus i rapporten är rektorer i årskurs 7-9.

Drygt hälften av de svenska rektorernas tid går åt till administration och 18 procent läggs på det pedagogiska uppdraget. För mindre erfarna rektorer, det vill säga de som arbetat mindre än tre år i yrket, är fördelningen 56 procent till administration och 15 procent till det pedagogiska uppdraget.

– Att vara rektor innebär ett stort ansvar och det är viktigt att verksamheten organiseras så att rektor kan prioritera det pedagogiska uppdraget. Lärare behöver stöd och stimulans för att förbättra undervisningen och för att skapa förutsättningar så att alla elever når målen, säger Tomas Matti, undervisningsråd på Skolverket i ett pressmeddelande.

Hur stor andel av tiden rektorerna lägger på sitt pedagogiska uppdrag ser ganska lika ut i alla de nordiska länderna.

I undersökningen delas rektorerna in i två grupper, mindre erfarna med mindre än tre år i yrket, och mer erfarna. Ungefär var fjärde svensk rektor har jobbat mindre än tre år i yrket. Nivån är densamma i Norge och Island medan kollegorna i Danmark och Finland är betydligt mer erfarna. I Danmark har 95 procent av rektorerna arbetat mer än 3 år i yrket. 

Det är också förhållandevis hög omsättning på de svenska rektorerna. I Sverige har 51 procent arbetat på sin nuvarande skola i tre år eller mindre. I Norge är situationen densamma medan rektorerna i övriga nordiska länder stannar betydligt längre på sina skolor.

Många rektorer har själva arbetat som lärare. Enligt rapporten saknar uppskattningsvis 6 procent av de svenska rektorerna erfarenhet som lärare.

I samband med rektorsstudien lyfter Skolverket även lärares tidsanvändning och att lärare efterfrågare en tydligare pedagogisk styrning från sina rektorer. Man menar att det är viktigt att rektorer skapar bättre förutsättningar för lärares samarbete. Intervjuade grundskollärare och rektorer lyfter att det är viktigt att skolans ledning beslutar om tid för samarbete då det kan vara svårt för lärarna att på egen hand hitta tid för detta.

– För att öka rektorers möjlighet att utföra sitt pedagogiska uppdrag bör den tid som rektorer lägger på administration minska. Huvudmän kan i samarbete med rektorerna skapa förutsättningar för det genom att rektorer avlastas mer i det administrativa arbetet, kommenterar Tomas Matti på Skolverket.

Kommentera