klassrum-elever-712
Ny rapport

Ålder vid invandring spelar stor roll för skolresultaten

De som invandrat till Sverige före skolstart når gymnasiebehörighet i nästan samma utsträckning som inrikes födda. 
Det visar en ny rapport som SCB tagit fram på uppdrag av regeringen.

Åren 2011-2015 nådde 90 procent av eleverna födda i Sverige gymnasiebehörighet. Samma siffra gäller för elever födda i ett annat nordiskt land som flyttat till Sverige före sju års ålder. 85 procent av eleverna födda i övriga Europa eller utanför Europa som kommit till Sverige innan de fyllt sju nådde också gymnasiebehörighet.

Bland barnen som invandrat vid 13 års ålder eller senare når färre gymnasiebehörighet, visar SCB:s rapport ”Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet”, som tagits fram på uppdrag av regeringen.

För elever som invandrat till Sverige i tonåren skiljer gymnasiebehörigheten sig åt stort, beroende på födelseland:

* Sju av tio elever födda i Norden, som invandrat till Sverige i tonåren, nådde gymnasiebehörighet.

* Bland dem födda i övriga Europa blev fyra av tio behöriga till gymnasiet.

* Två av tio födda utanför Europa klarade gymnasiebehörighet.

SCB konstaterar att även vad gäller andelen elever som har slutbetyg från gymnasiet respektive högskolebehörighet så är det tydliga skillnader beroende på ålder vid invandring samt föräldrars utbildningsnivå.

Slutsatserna är i linje med dem som Skolverket lyfter fram i sin rapport ”Invandringens betydelse för skolresultaten”, som kom i mars.

– Uppemot 85 procent av den försämrade gymnasiebehörigheten kan förklaras av en ökande andel elever som invandrat efter skolstart. Den genomsnittliga invandringsåldern för elever var sju år fram till 2006 – eleverna gick alltså hela grundskolan i Sverige. Nu är den genomsnittliga invandringsåldern nio år, vilket betyder att eleverna har två år färre på sig att klara målen, sa Jonas Sandqvist, undervisningsråd på Skolverket, när rapporten presenterades.

Kommentera