Skolverket

Mer pengar till matematiklärares fortbildning

Skolverket har beviljat 104 miljoner kronor för att ytterligare 10 400 matematiklärare ska kunna delta i fortbildningsinsatsen Matematiklyftet. Det innebär att åtta av tio matematiklärare nås av satsningen.

Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik och syftet med satsningen är att utveckla kvaliteten i undervisningen lokalt på de skolor som är med i satsningen. Nu har Skolverket beviljat 104 miljoner kronor för att fler ska kunna delta i satsningen fram till 2016. Det betyder att efter läsåret 2015/2016 kommer drygt 37 000 matematiklärare runt om i landet hittills ha deltagit i satsningen.

Huvudmännen får 104 000 kronor per handledare som kompensation för att handledarna ska kunna arbeta med Matematiklyftet motsvarande en dag i veckan. Huvudmannen får också 4 000 kronor per lärare som deltar.

– Att Matematiklyftet når åtta av tio matematiklärare visar att huvudmännen verkligen prioriterar att utveckla undervisningen i matematik. Tidiga utvärderingar av satsningen visar också att lärarna är positiva till att få tid att tillsammans diskutera hur man kan utveckla undervisningen, säger projektledare Emma Wimmerstedt.

Matematiklyftet vänder sig till lärare inom grundskolan, gymnasieskolan, sameskolan, specialskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Det finns också stödmaterial för personal inom förskolan och förskoleklassen. Fortbildningen är den största som gjorts i ett enskilt skolämne i Sverige och syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse.

Fortbildningen sker genom kollegialt lärande, utbildningen äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Allt som lärarna läser, diskuterar och planerar, prövas i den egna undervisningen. Fortbildningen är vetenskapligt förankrad och de lärare som är handledare får en särskild utbildning från Skolverket. De ska stödja och utmana lärarna att utveckla sin undervisning.

Efter läsåret 2015/2016 kommer nästan 37 000 av Sveriges alla matematiklärare, eller 81 procent av alla matematiklärare, ha deltagit i Matematiklyftet. 

Kommentera