Stödmaterial

”Mest lämpade personalen ska kartlägga nyanlända elevers kunskaper”

1 januari blir det obligatoriskt att kartlägga nyanlända elevers kunskaper. Skolverkets kartläggningsmaterial kommer finnas på plats lagom till skolstarten. 

Lagom till vårterminens start skärps reglerna för nyanlända elevers skolgång. Från den första januari kommer bedömningen av nyanlända elevers kunskaper vara reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Inom två månader efter det att eleven skrivits in i skolan ska eleven få en placering i lämplig årskurs och undervisningsgrupp och det är rektor som fattar beslut om detta utifrån den bedömning som gjorts.

Nu har Skolverket tagit fram ett stödmaterial för genomförandet av kartläggningen som kommer finnas tillgängligt på Skolverkets webbplats från och med den 7 januari. Det består av tre steg.

1. Elevens språk och erfarenheter. 

2. Elevens kunskaper inom områdena litteracitet (elevens användning av skriftspråk i olika sammanhang och för olika syften) och numeracitet (elevens förmåga att använda matematiskt tänkande när det gäller att lösa problem, föra resonemang, argumentera och motivera sina lösningar.)

3. Elevens kunskaper i 15 av grundskolans ämnen.

Kartläggningsmaterialet är inte obligatoriskt utan skolorna kan själva välja om de vill använda det eller ett annat material. Skolverkets avsikt är dock att de två första stegen i materialet ska bli obligatoriska för skolor att använda under våren 2016.

Skolverket skriver på sin webbplats att det är den mest lämpade personalen som ska göra kartläggningen och att detta utses av rektor.

Utprövningarna av kartläggningsmaterialet i skolorna har visat att:

För Steg 1 och litteracitet i Steg 2 är det viktigt med kompetens inom modersmål, flerspråkighet eller svenska som andraspråk.

För numeracitet i Steg 2 är det viktigt med matematisk ämneskompetens.

För Steg 3 är det viktigt med ämneskompetens för det ämne som kartläggs.

Kommentera