lasa
Pedagogik

Metoden ger elever ett rikare språk

Genrepedagogiken vinner mark i de svenska skolorna. Vinnarna är framför allt de elever som har mindre studievana och mindre stöd hemifrån.

Så funkar det

När Karin Pettersson arbetade med stjärnmyter i sin tredjeklass, använde hon cykeln för undervisning och lärande som är typisk för genrepedagogik. 

• I fas 1 skapades en grundläggande kunskap om ämnet genom att klassen såg filmer och läste böcker om olika stjärnmyter. 

• Fas 2 innebär att en modelltext ska modelleras och dekonstrueras. Struktur och språkliga drag förklaras i en kollektiv process. 

• I fas 3 skapas en gemensam text. Klassen skapade en egen stjärnbild,
planerade och färdigställde texten enligt en mall. 

• I fas 4 är det dags för eleverna att skapa egna texter.

PEDAGOGIKEN VILAR PÅ TRE BEN

1) Det första vilar på Vygotskijs teorier och handlar om att lärande sker genom samverkan i klassrummet och om olika stöttningsstrategier. Rent språkligt handlar det om hur man går från vardagligt till mer ämnesspecifikt språk, från muntligt till skriftligt och från det konkreta till det abstrakta. 

2) Det andra benet handlar om att lära ut en funktionell grammatik som bygger på ordens funktion, till skillnad från traditionell grammatik som bygger på ordens form.

– Vi pratar då mycket om språkets funktion. Det brukar göra stor skillnad och det blir enkelt att prata med eleverna om ordens betydelse, säger Karin Pettersson.

3) Det tredje benet innefattar bland annat studiet av de olika språkliga genrer som används i skolan och vilken funktion olika texttyper har. Det innefattar även cykeln för undervisning och lärande.

LÄS MER

Karin Petterssons blogg: 
frokenkarin.moobis.se

En bra introduktion ges i boken ”Låt språket bära”, av Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring.

Mer läsning och fler länkar finns på Stockholms universitets hemsida:
andrasprak.su.se

Genrepedagogiken går i korthet ut på att utveckla elevernas språkförmåga, både det vardagliga språket och skol-språket. Det kan till exempel handla om att peka på olika mönster och strukturer i språket eller att visa att olika texter har olika syften.

– Det är stort och ganska komplext och inte så enkelt att förklara genrepedagogiken i några få meningar. I grunden handlar det om att vi arbetar medvetet med språket i alla ämnen, även NO och matte. Det ökade intresset är nog i viss utsträckning en reaktion efter 90-talet då mycket handlade om fritt skrivande och att barnen har så mycket i sig från början, säger Karin Pettersson, lärare på Kvarnbackaskolan i Kista.

Genrepedagogiken ser annorlunda på språket, den lägger mer ansvar på läraren att förklara hur man bygger en text och hur olika texter kan förklaras och förstås, förklarar Karin Pettersson.

Hon har blivit en av förkämparna för genrepedagogiken i Sverige, driver bloggen Fröken Karin och har under de senaste fem åren märkt av ett ökat intresse för genrepedagogik. 

Pedagogiken uppstod i Australien på 80-talet. Först som en pedagogik för att hjälpa elever med engelska som andraspråk, men snart som en övergripande modell för undervisning och lärande i alla årskurser.

– När jag själv började använda genrepedagogiken i min undervisning häpnade jag över hur eleverna utvecklade sitt språk. Det blev rikare och mer nyanserat, både när det gäller det muntliga och det skriftliga, och läsförståelsen ökade markant. Störst effekt har modellen på de elever som inte har så mycket gratis hem-ifrån. På det sättet kan man säga att det finns en grundläggande demokratisk tanke med hela pedagogiken.

Kommentera